Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Program Pionýra

      Pionýr
Program Pionýra
Program Pionýra je základní dokument, jehož současné znění je cca 15 let staré, a proto si zaslouží oprášit. Je tedy třeba:

 • Posoudit současné znění Programu Pionýra.
 • Z hlediska formy přihlédnout k obvyklé podobě tohoto typu dokumentu.
 • Z hlediska obsahu zapracovat aktuální náměty a vývoj v činnosti Pionýra.
Sběr podnětů

 • uloženo VZP
 • tématem se zabývá pracovní skupina ObK KČP
PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • seznámit se s návrhem a připomínkovat ho
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady a stanovisky k návrhu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)
Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí připomínek z PS
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která návrh vyhodnotí a okomentuje – navrhne úpravy
Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z KOP/PS
 • zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady a možnosti jejich zapracování do navrženého dokumentu
 • připraví výstupy -> návrh znění Programu Pionýra
KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v dostatečném předstihu zveřejnit návrh (Mozaika, web)
POSLEDNÍ TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ NÁVRHŮ ZMĚN V PROGRAMU PIONÝRA ZE STRANY PS/KOP JE 12. 7. 2015.

NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí