Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Program Pionýra

      Pionýr
Program Pionýra
Program Pionýra je základní dokument, jehož současné znění je cca 15 let staré, a proto si zaslouží oprášit. Je tedy třeba:

 • Posoudit současné znění Programu Pionýra.
 • Z hlediska formy přihlédnout k obvyklé podobě tohoto typu dokumentu.
 • Z hlediska obsahu zapracovat aktuální náměty a vývoj v činnosti Pionýra.
Sběr podnětů

 • uloženo VZP
 • tématem se zabývá pracovní skupina ObK KČP
PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • seznámit se s návrhem a připomínkovat ho
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady a stanovisky k návrhu
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)
Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí připomínek z PS
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která návrh vyhodnotí a okomentuje – navrhne úpravy
Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z KOP/PS
 • zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady a možnosti jejich zapracování do navrženého dokumentu
 • připraví výstupy -> návrh znění Programu Pionýra
KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • v dostatečném předstihu zveřejnit návrh (Mozaika, web)
POSLEDNÍ TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ NÁVRHŮ ZMĚN V PROGRAMU PIONÝRA ZE STRANY PS/KOP JE 12. 7. 2015.

NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí