Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Propozice 2023/24

SOUTĚŽ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

 

Propozice 2023/2024

 

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

Pořadatel RF: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov

Termín konání: 20. dubna. 2024

Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov

Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 20. března 2024

Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov, e-mail:

info@tymycentrum.cz,  kontaktní osoba Martina Sigmundová (e-mail: sigmundova@tymycentrum.cz)

 

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2023 a 2024.

 

 1.  

Soutěží obory jsou uvedeny v soutěžním řádu.

Věkové kategorie:

A – rok narození 2015 a mladší

B – rok narození 2012–2014

C – rok narození 2009–2011

D – rok narození 2003–2008

 

 

 1.  

Vysílající organizace:

U prací se uvádí i vysílající organizace – spolek, ZŠ, … U soutěžících pionýrů se uvádí název PS, popř. i oddílu.

 

3.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 26. 3. 2024.

Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

 

Označení prací:

Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm. U trojrozměrných prací připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu).

 

Na jmenovku je nutno uvést:

1) Jméno a příjmení soutěžícího

2) Soutěžní kategorii (A–D)

3) Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se práce budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny – zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace Pionýra.)

4) Název práce

 

Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.

 

 

 1. Forma účasti:
 1. zasilatelská
 2. účast na slavnostním vyhlášení s programem přímo v Holešově
 1. Účastnický poplatek:
 1. Forma účasti: zasilatelská

Za každou zásilku prací (1 balík – počet prací nerozhoduje) 150 Kč.

Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci. Poplatek se zasílá na účet Pionýrské skupiny dr. Mirko Očadlíka Holešov – ČÚ 1481411349/0800 u ČS Holešov. Do poznámky uveďte název vysílající organizace.

 

 1. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově

Podrobnosti o účastnickém poplatku na vyžádání u organizátora republikového finále.

 

 1. Vyhodnocení provádí minimálně tříčlenná nezávislá odborná porota. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 20. 4. 2024.

 

 1. Časový harmonogram a program bude upřesněn před akcí.

 

Tipy na samostatné výlety

V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

 

V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh, popř. stravu do neděle (nocleh 50 Kč/osoba). Bližší informace na vyžádání. Více naleznete na www.tymycentrum.cz.

 

 1. V rámci akce Soutěž technických dovedností 2023/2024, která je pořádána výše jmenovanými organizacemi, budou práce i s popisky vystavovány a zpřístupněny veřejnosti v Ateliéru sklep SVČ Tymy, na doprovodných akcích (např. galavečer) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Pořádající organizace nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2023/2024

 

 1. NÁZEV PROJEKTU: Soutěž technických dovedností

 

 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

CHARAKTERISTIKA PROJEKU: Jde o otevřenou technickou soutěž v oblasti modely, vlastní výrobky, stavebnice pro dětské oddíly, skupiny i jednotlivce ve věku do 20 let, probíhající na celém zemí ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.

 

 1. SMYSL SOUTĚŽE: Vyhledávat a veřejně prezentovat mladé technické talenty, vytvářet prostor pro technický rozvoj dětí a mládeže a jejich budoucí profesní zaměření.

 

 1. OBLASTNÍ KOLA
  1. POŘADATEL OBLASTNÍHO KOLA
   Pořadatelem oblastních kol mohou být jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci – DDM, CVČ, školy, spolky i sdružení pracující s dětmi a mládeží. Záměr pořádat oblastní kolo je nutno oznámit co nejdříve po vyhlášení nového ročníku ústředí Pionýra. Pro pořádání přehlídky je možné se dohodnout s pořadatelem výtvarné soutěže Sedmikvítku a přehlídky spojit.

 

 1. TERMÍN OBLASTNÍCH KOL
  Termín pořádání oblastního kola stanovuje jeho organizátor po dohodě s hlavním organizátorem soutěže, nejlépe v období 1. 10. 2023 – 20. 3. 2024.

 

 1. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH OBLASTNÍCH KOL
  1. Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR.
  2. Počet soutěžních kategorií a jejich specifikace může být podle podmínek jednotlivých pořadatelů různá a souvisí s počtem odborníků v hodnotitelské porotě.

 

 1. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
  1. Zařazení do kategorie určuje rok narození, v případě kolektivních prací pak rok narození nejstaršího člena skupiny. Správné zařazení do kategorie – věk soutěžících – bude namátkově kontrolován.
  2. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie pouze v oblastních kolech slučovány, v republikovém finále probíhá soutěž ve všech vypsaných kategoriích.

 

 1. SOUTĚŽNÍ OBORY
  1. Papírové modely
  2. Práce se dřevem
  3. Trojrozměrné textilní práce, např. oděvy
  4. Modely plastikové
  5. Funkční modely z balzy
  6. Výrobky z Merkuru a dalších stavebnic

 

 

 1. HODNOCENÍ provádí porota, která hodnotí funkčnost, čistotu zpracování, přesnost, náročnost práce a celkový dojem. Nehodnotí se zde nápad ani fantazie (tyto práce pak patří do výtvarné soutěže).
 2. PRAVIDLA POSTUPU DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE (dále jen RF)

Do RF postupují z oblastního kola tři vítězové každé kategorie. Porota oblastního kola může navrhnout k postupu i další soutěžící, jejichž výrobky byly nějakým způsobem výjimečné. O počtu zařazených prací pak rozhoduje pořadatel RF.

 

 1. POROTA
  Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota, ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost, správnost zařazení do kategorií a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

 1. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
  1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií probíhá zpravidla na setkání účastníků, vzhledem k tomu, že jde o soutěž zasilatelskou, může být vyhodnocení provedeno bez osobní účasti.
  2. V případě, že je uspořádáno slavností vyhodnocení a úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
  2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
  3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

 

 

 

 

K zaslaným pracím přiložte písemnou přihlášku, ve které je nutné uvést všechny požadované informace

 

Prohlášení o seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů a souhlasy se zpracováním pořízených videozáznamů a fotografií jsou uvedeny na zvláštním formuláři a je třeba je podat současně s přihláškou.

 

 

 

Propozice a soutěžní řád ke stažení