Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Soutěžní řád – Divadlo

2019/2020

1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
2. Pionýrský Sedmikvítek – Divadlo je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly i jednotlivce ve věku do 20 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:
4.1. Divadelní vystoupení – maximálně 30 minutový úryvek z klasické celovečerní divadelní hry (je případně možno vynechat některé scény a jejich obsah krátce odvyprávět či jinak nahradit). Při republikovém finále je případné prodloužení časového limitu možné pouze po předchozí dohodě s dramaturgem soutěže, a to nejpozději v termínu stanoveném pro odevzdání přihlášek – vystoupení, která překročí časový limit bez předchozí dohody, budou z hodnocení republikového finále vyřazena!
4.2. Jiná jevištní vystoupení souborů – maximálně 15 minutové vystoupení ostatních jevištních forem – scénky, krátké hry, varieté, show apod.
4.3. Jiná jevištní vystoupení jednotlivců a dvojic – maximálně 10 minutové vystoupení – divadlo jednoho herce, recitace, vyprávění, komici, baviči, kouzelníci apod.

4.4. Vystoupení s loutkami a maňásky – maximálně 15 minutové vystoupení.

Kategorie B a C je možno na základě počtu a odlišnosti vystoupení dále dělit.
1. nar. 2007 a mladší
2. nar. 2006 – 2003
3. nar. 2002 – 1999

V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.

Soubory se zařazují do věkové kategorie dle data narození nejstaršího člena. Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat nejvýše ve dvou vystoupeních, každé z těchto vystoupení musí být v jiné kategorii.

5. KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF 
5.1. Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérií:
– výběr a vhodnost scénáře
– úroveň režijního zpracování
– vhodnost obsazení
– zvládnutí replik, pohybu a využití prostoru
– celkový dojem z vystoupení
5.2. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz v každé kategorii, porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.

6. POROTA
Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu.

7. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
7.1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií oblastí Divadlo probíhá na závěr soutěže.
7.2. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
7.3. S přihlédnutím k programovým a technickým možnostem budou mít vybraní soutěžící možnost vystoupit na Koncertu Děti dětem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

8.2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.

8.3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.

8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Propozice a soutěžní řád ke stažení zde

Formuláře pro poskytnutí souhlasů