Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Soutěžní řád 2017/2018

OBECNÁ FAKTA

 1. NÁZEV PROJEKTU
  • Pionýrský Sedmikvítek – Dětská Porta
 2. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
  • Vyhlašovatelem je Pionýr, z. s.
 3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
  • Jde o otevřenou hudební interpretační a autorskou soutěž v oblasti folk, country a podobných žánrů pro dětské oddíly, skupiny i jednotlivce ve věku do 20 let, probíhající na celém zemí ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 4. SMYSL SOUTĚŽE
  • Vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro hudební rozvoj dětí a mládeže.
 5. OBLASTNÍ KOLA
  1. POŘADATEL OBLASTNÍHO KOLA
   • Pořadatelem oblastních kol mohou být jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci – DDM, CVČ, školy, spolky i sdružení pracující s dětmi a mládeží. Záměr pořádat oblastní kolo Dětské Porty je nutno oznámit co nejdříve po vyhlášení nového ročníku štábu Dětské Porty – hlavnímu organizátorovi soutěže.
  2. TERMÍN OBLASTNÍCH KOL
   1. Termín pořádání oblastního kola stanovuje jeho organizátor po dohodě s hlavním organizátorem soutěže, nejlépe v období 1. 10. 2017 – 1. 3. 2018.
  3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH OBLASTNÍCH 
   1. Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR.
   2. Počet soutěžních skladeb stanovuje každý pořadatel soutěžního kola samostatně. Zpravidla bývají 3.
   3. Soutěžící interpreti používají vlastní hudební nástroje. Pořadatel zajišťuje pouze zvukový aparát vč. obsluhy. Half playback ani playback není povolen.
 6. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
  1. Zařazení do kategorie určuje rok narození staršího člena dua či nejstaršího člena formace. Správné zařazení do kategorie – věk soutěžících – bude namátkově kontrolován.
  2. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie pouze v oblastních kolech slučovány, v republikovém finále probíhá soutěž ve všech vypsaných kategoriích.
  3. Kategorie SP (skupina dětí s pedagogickým doprovodem) může mít ve formaci 2 osoby bez věkového omezení, ovšem pouze pro instrumentální doprovod.
  4. Kategorie T je určena pro oddíly, pracující celoročně s dětmi, či táborové kolektivy, které se hudbě nevěnují prvoplánově, ale hrají a zpívají pro radost.
  5. Autorská část soutěže: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1–3 vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Jejich název, jméno autora a text skladby musí být uvedeny v přihlášce nebo jako její příloha.
  6. Maximální délka vystoupení nesmí včetně mluveného slova překročit 15 minut.
 7. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
  1. Jednotlivci a dua
   JA nar. 2007 a mladší
   JB nar. 2003–2006
   JC nar. 1998–2002
   JP nar. 2002 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat)
  2. Hudební skupiny
   SA nar. 2007 a mladší
   SB nar. 2003–2006
   SC nar. 1998–2002
   SP skupina dětí nar. 2002 a mladší s pedagogickým doprovodem
   T zpívající oddíl – děti nar. 2001 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat)

   Pozn.: V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie v oblastních kolech sloučeny.

 8. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ
  1. Každá soutěžící formace je hodnocena porotou průběžně.
  2. HODNOCENÍ INTERPRETACE
   Porota hodnotí interpretaci každé předvedené skladby samostatně dle těchto kritérií:
   • výběr a úroveň skladeb
   • rytmus skladby a jeho dodržování
   • technické zvládnutí skladby
   • aranže, využití instrumentů a zpěváků
  3. DOPLŇUJÍCÍ HODNOCENÍ
   • nástup na jeviště a organizace vystoupení
   • úroveň scénáře a jeho dodržení
   • celkový dojem z vystoupení
  4. HODNOCENÍ INSTRUMENTALISTŮ A ZPĚVÁKŮ
   V průběhu soutěže mohou být porotou vybráni k ocenění instrumentalisté, kteří nadprůměrně zvládají své nástroje. Rovněž tak může být ohodnocen i zpěvák, který zvládne nadprůměrně a osobitě soutěžní skladby.
 9. PRAVIDLA POSTUPU DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE (dále jen RF)
  1. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz každé kategorie. Porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Dětské Porty
  2. Vítězství v Autorské části soutěže oblastního kola znamená automatický postup do RF.
 10. POROTA
  • Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota, ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu. Rozhodnutí poroty je konečné.
 11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
  1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Dětské Porty probíhá na závěr, zpravidla v poslední den soutěže.
  2. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
  2. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.

Soutěžní řád ke stažení