Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Nejčastější dotazy

Jsou připravovány na základě vašich námětů. Pro své dotazy používejte buď Horké linky nebo poradny.

Vhodná kvalifikace HV je, dle našeho mínění, v první řadě záležitostí odpovědného přístupu pořadatele / provozovatele tábora, než absolutně danou povinností. Rozhodně však pro povinnost mít kvalifikaci hlavního vedoucího (alespoň tu zcela základní danou pravidly MŠMT) není rozhodující, zda jsou ve „větších“ organizacích. Podstatné je, zda čerpají dotace na tábory od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či nikoli. a možnost využívat (a tím pádem jsou zavázáni k této povinnosti) mají všechny spolky, „velké“ i tzv. malé, to je lhostejné. Obdobným způsobem mohou mít tuto povinnost ovšem ošetřeny i další instituce poskytující granty na letní tábory, například krajské úřady, obce a podobně. Postup je dán záměry poskytovatele, blíže vždy viz konkrétní zadání podmínek grantového řízení. Hlavní vedoucí táborů Pionýra tuto kvalifikace mají, i když dotace od MŠMT na tábory nečerpá.

Letní tábory jsou připravovány v Pionýru tradičně jako otevřené. To znamená, že se jej mohou účastnit i děti, které nejsou členy spolku. Nikdo proto děti nenutí k tomu, aby se staly členem Pionýra. Na druhou stranu však každý z hlavních vedoucích tábora nějakým způsobem informace o možném členství dětem poskytuje. Třeba už jen proto, že řada provozovatů letních pionýrských táborů uděluje registrovaným členům slevu na táborovém poplatku. v každém případě je vznik členství podmíněn složením nenulového členského příspěvku a souhlasu zákonného zástupce dítěte. Není tedy možné, aby se dítě stalo členem Pionýra bez souhlasem rodičů. To, že by nějakým způsobem vedoucí tábora naléhal na děti či na rodiče v otázce členství považujeme za nemravné. Každé dítě a každý rodič by měl mít možnost rozhodnout se na základě zralé úvahy a svých zkušeností, zda se stane členem Pionýra či ne.

Nedílnou součástí přípravy tábora je také sestavení jídelníčku. Většinou pracovník hygienické služby, kde má být každý tábor nahlášen, jídelníček kontroluje a občas do něj i jednotlivým provozovatelům zasáhne či upraví tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám dětí. Pokud máte obavu, že by vaše dítě na táboře trpělo hlady, obraťte se na hlavního vedoucího, abyste získal konkrétní informace ohledně způsobu stravování. o množství a kvalitě stravy by vám mohla napovědět mimo jiné také částka, kterou provozovatel v rozpočtu tábora vyhradil na stravování (nejlépe v přepočtu na jedno dítě/den). Ta se u středně velkého tábora zpravidla pohybuje okolo 70 až 100 Kč na den.

Tábory řeší stravování různě. Svou roli hraje především to, o jaký typ tábora se jedná a jakým zázemím disponuje. To je také důležité si předem zjistit. Tábor s polní kuchyní bude mít jiné podmínky, než tábor s kuchyní profesionálně vybavenou. Vždy ovšem platí, že kuchař, který se stará o přípravu jídla a je za ni odpovědný, musí mít platný „Průkaz pracovníka v potravinářství“, který je mu vydán na základě lékařské prohlídky. Je třeba říci, že zdaleka ne vždy se jedná o profesionální kuchaře, mnohdy se o stravu stará některá z maminek, nicméně o tom, jak se na táboře vaří, se můžete dozvědět od některých z rodičů, jejichž děti již na tomto táboře byly. k tomu je vhodné například setkání rodičů s vedoucími před táborem, kde se dozvíte možná i mnohem více o celkovém fungování tábora…

Tábory, kde děti v noci drží hlídky a střeží ho před nebezpečnými individui, která se potulují okolo tábořiště, jsou dnes výjimečné.

Hlídky se na táborech vnímají jako součást programu. Jsou organizovány tak, aby nedošlo k ohrožení dítěte a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Hlídky také musí odpovídat předpisu, který stanoví, kolik hodin spánku bez přerušení musí děti v návaznosti na věk mít. i k tomuto je třeba přihlédnout. Hlídky mají představovat jeden ze silných zážitků, které si děti z tábora odvážejí. Je tedy vhodné si předem zjistit, jakou formou se hlídky na táboře drží, a o případných potížích dítěte písemně informovat vedoucího tábora, nebo ještě lépe je s ním přímo projednat.

Ačkoliv má někdy člověk pocit, že zárukou kvality je cena, měl by si otázku ceny nechat až na konec. Cena je určena zpravidla způsobem stravování a ubytování dětí. Stejných výsledků v oblasti stravy a ubytování je možno docílit různými způsoby. Jednoduše to můžeme ukázat třeba na těstovinách s boloňskou omáčkou – pokud jídlo vyrobí kuchařka jako dobrovolník, pak se jeho cena bude výrazně lišit od stejného jídla, které si objednáme v restauraci, kde je do ceny zahrnuta i práce číšníka. Daleko důležitější je, aby se dítě na tábor těšilo. Kritéria výběru by se tedy měla zcela podřídit zájmům dětí a jejich možnostem. Tábor by měl být pro dítě rekreací, aktivním odpočinkem a zábavou zároveň. Nechtějte za tábor z dítěte vytvořit jazykového „virtuoza“ ani počítačového experta. Zájem rodičů by proto neměl převážit nad zájmy dítěte. Na otázky konkrétní skladby programu, jeho ekonomického zajištění či podílu dětí na táborových činnostech vám nejlépe zodpoví hlavní vedoucí tábora. Nejlepším poradcem vám při výběru tábora může být Vaše dítě. Cílem tábora je přece připravit mu hezké prázdniny.