Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Pionýři a skauti

Je-li řeč o historii Pionýra, musíme zmínit i skauting. Obě hnutí mají totiž řadu styčných ploch – jednak ve svém obsahu, ale také proto, že v konkrétních místech historie se jejich cesty proťaly. U nás od roku 1990 však obě prožívají srovnatelné – nejdelší období své činnosti bez přerušení a dramatických změn.

Rok 1968, představitelé Pionýra (O. Kryštofek, vlevo) a Junáka (R. Plajner, vpravo) vykouřili na tiskové konferenci dýmku míru; uprostřed M. Jelínek, šéfredaktor deníku Mladá fronta

Pionýr vnímá skauting jako jeden z mála ucelených výchovných systémů snažící se postihnout celou osobnost. V době svého vzniku představoval ve vývoji práce s dětmi ve volném čase ojedinělé pojetí a velký přínos. Obě hnutí mají však své programové odlišnosti, které jsou pro ně příznačné a na jejichž základě je lze spolehlivě odlišit. Pionýr nezakrývá svoji inspiraci skautským hnutím, ostatně v použití obecných metodických přístupů čerpají ze skautingu i mnozí další. Pionýrské hnutí však šlo dále svojí vlastní cestou a také ono obohatilo přístupy v práci s dětmi.

Mýty

S minulostí skautů a pionýrů se pojí řada mýtů, které dokazují rčení, že stokrát opakovaná lež nakonec může být přijímána jako pravda. Uvádíme na pravou míru ty nejdivočejší, žel nejrozšířenější.

 • Pionýr zrušil Junáka!
  Za ukončením činnosti Junáka vždy stály vnější společenské a politické vlivy. Pionýr nikdy nemohl, natož aby chtěl, rušit skauting. Naopak – například v roce 1970 zanikl podle stejného scénáře jako Junák. V žádném případě úředního ukončení činnosti skautské organizace nebyli původcem pionýři, což lze nejen prohlásit, ale i historicky doložit.
 • Pionýr ukradl skautský majetek a nic nevrátil!
  Pionýr či pionýrská organizace nikdy žádný majetek skautů nezabavila, tím méně, že by ho odcizila. Přesto není pro mnohé větší pravdy než tato. Ba nechtějí vzít ani v potaz, že pionýrské skupiny přecházející do Junáka (v r. 1968 i 1990) odešly i se svým majetkem.

Skutečnost mýtů zbavená je výrazně méně konfrontační, a tím pádem i méně bulvární. Pro seriózního hledače ale o to zajímavější.

Současnost

Prokazuje, že oba spolky mohou působit vedle sebe. Zástupci obou spolků se setkávají v poradních orgánech státu (MŠMT, parlament…), zapojují se do připomínkových řízení, vzájemně se informují. Společná komise řešila (po roce 1990) majetkové vyrovnání a uzavřela ho. Od roku 1998 spolupracujeme v rámci České rady dětí a mládeže, co více – společně jsme patřili k jejím zakladatelům. Její práce je nejlepším důkazem, že soužití Pionýra a Junáka může přinášet všestranně prospěšné výsledky.

Odlišnosti

Rozdílů mezi Junákem a Pionýrem je víc, ale zřejmě nejviditelnější jsou:

 • v Pionýru jsou aktivity společné pro kluky a holky, skauting je rozdělený dle pohlaví a chlapecké a dívčí aktivity jsou odlišené;
 • role vedoucího v Pionýru je – na rozdíl od vůdcovského principu ve skautingu – více inspirátorská, vedoucí stojí v pozadí, je spíše iniciátorem než vůdcem;
 • Pionýr se nehlásí (ale členům v tom nijak nebrání) k žádnému náboženství či jiné ideologii, zatímco jeden ze tří základních principů skautingu je povinnost k Bohu a prvky víry jsou v jeho programu i činnosti přítomné.

Přínosy Pionýra

Jaký je pionýrský vklad do rozvoje práce s dětmi? Rovněž uvedeme příklady:

 • rozšíření nabídky zájmové činnosti vyvažující individuální potřeby dítěte podněcuje tvořivost a umožňuje zprvu ochutnávat, a pak objevené nadání dále rozvíjet;
 • inspirátorská a nikoli vůdčí role vedoucího nabízí větší prostor k rozvoji aktivity a samostatnosti dítěte;
 • uplatňování principu spoluúčasti dětí na samosprávě kolektivu (pochopitelně přiměřeně věku a schopnostem) posiluje odpovědnost za vlastní slova a rozhodnutí a je výchovou k aktivnímu občanství.