11. Příklady podpory participace dětí a mládeže

Nadace Révia

Malokarpatská komunitní nadace podporuje dětské a  mládežnické aktivity. Sbírá prostředky do tří fondů. Do otevřeného fondu přispívají dárci, kteří věnují prostředky bez dalšího bližšího určení. Dárcem určený fond je na podporu určité oblasti činnosti či zcela konkrétní organizace. Fond partnerství má dva hlavní účely – pomoc lidem v nouzi a pomoc neziskovým organizacím při získávání prostředků.

Získané prostředky nadace využívá jednak na školicí aktivity v neziskovém sektoru (zajímavé je školení mladých organizátorů – lídrů), ale i na drobné rádcovské programy na podporu činnosti dětí a mládeže i dospělých. V roce 2003 rozdělila prostředky do kulturního programu (např. projekt Návraty – Dny malokarpatského folklóru), mládežnického programu (projekty vydávání školního časopisu či Street Party 2003), sportovního programu (novoroční turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče), sociálního programu (projekt Tancem proti rasismu), enviromentálního programu (projekt Dětské hřiště – indiánská vesnice), sídlištního programu (projekt Zařízení dětského hřiště), otevřeného programu (projekt Okresní výstava vín ve Viničném).

Výše podpory odpovídá prostředkům, které se nadaci podaří získat, nicméně i  pomoc v řádech tisícikorun může mít pro místní komunitu dětí a mládeže velký význam. Aktuální informace můžete získat také díky internetu na stránce www.revia.sk.

Projekt Čajovna

Ve slovenském městě Pezinok si mladí lidé díky pochopení místního domu dětí a mládeže vybudovali čajovnu. Dům poskytl prostory a prostředky na základní úpravu, nadace Revia poskytla podporu na zařízení.

Provoz není nijak nákladný a mohou jej zajistit zpravidla drobní dárci. Obvykle se podaří získat potřebné prostředky. Iniciátorem byla skupina mladých lidí, kteří hledali vhodnou a levnou alternativu k pravidelnému vysedávání po hospodách. Ocenění si zaslouží zejména dům dětí a mládeže. Klubovna, jež dosud neměla zcela plné využití, vytvořila zázemí pro klub.

Starostův fond

Řada projektů, které mladí lidé sestaví, není kvůli omezeným prostředkům grantových systémů na úrovni státu podpořena. Kupříkladu Česká národní agentura ročně musí několik žádostí pro nedostatek peněz odmítnout. Přitom mnoho projektů by mohlo být realizováno i s výrazně nižním objemem financí – řádu do deseti tisíc korun (kupříkladu projekt čajovny, výstavy fotografií, oslavy Dne dětí apod.).

Pokud by starostové byli ochotni v rámci svých reprezentačních fondů podpořit aktivity, které v katastru jejich obce existují, bylo by to dobré. Výše podpory může být v mnoha případech srovnatelná s náklady na občerstvení při některých reprezentačních akcích obce. Jako vodítko při rozhodování o podpoře může posloužit názor pracovníka protidrogové prevence, komise pro mládež či mládežnického parlamentu.

Parlament dětí a mládeže

V posledních letech rostly dětské a mládežnické parlamenty jako houby po dešti. Školy zaváděly své žákovské rady. i některé dětské organizace se pokoušely sestavit dětské aktivy. Ustavení formální struktury a  zavedení jednacích pravidel však může být jen krátkodobým cílem. Daleko podstatnější bývá otázka faktické náplně a vlivu na život v obci, škole, či organizaci, než způsob vzniku a reprezentativnost zástupců.

V některých městech ve Švédsku se proto zastupitelé rozhodli poskytnout takovému parlamentu finanční prostředky, o kterých mohou rozhodovat sami jeho členové a podporovat tím drobné projekty (popř. v součinnosti s dalšími orgány obce).

Kongres Unga Ornars

Tato švédská organizace dětí a mládeže pořádá jednou za tři roky výroční kongres. Jeho delegátem může být kterýkoli ze členů organizace. Věkový limit není stanoven. Je proto běžné, že mezi diskutujícími se objeví jak dvanáctileté dítě, tak i úctu budící věkovití zasloužilci. Podstatné je, že všichni navzájem své argumenty respektují.

Logicky se takový kongres zabývá všemi otázkami najednou. Diskutuje se o tom, že děti by nemusely dostávat velké domácí úkoly, když mají dlouhé odpolední vyučování, i o členské základně či ekonomických otázkách. Všichni se snaží zaujmout co nejkvalifikovanější názor tak, aby rozhodnutí bylo ku prospěchu organizace. Na kongresu je navíc i řada členů organizace, kteří nejsou přímo delegáty – nemají rozhodovací pravomoci. Sledují jen, jak shromáždění jedná a účastní se bohatého neformálního programu. Kongres se tak stává opravdovým svátkem celé organizace

Poradní kruh Woodcraft-folk

Tradice poradních kruhů je v této organizaci opravdu velmi dlouhá. Popisuje ji i duchovní zakladatel lesní moudrosti E. T. Seton. Zajímavé je, že tento prostředek se udržel v jisté podobě v této organizaci dodnes.

Řešitel určitého problému svolá poradní kruh a předloží jej k diskusi. Pokud je řešení snadné, může se stát, že s ním přijde třeba devítileté dítě. Kdokoli z poradního kruhu může navrhnout řešení lepší. Pokud tomu tak není, má se za to, že je věc vyřešena a všichni se zavázali navržené opatření – úmluvu (řešení) dodržet. Třeba na otázku týkající se čistoty a hygieny odpoví i malé dítě, které ví, kdy si mají lidé mýt ruce. U řešení složitějších problémů se naopak projeví ti zkušenější a zdatnější (a mladší jsou rádi, že jim někdo dokáže pomoci).

Oddílová či táborová etapová hra

U některých etapových her nezáleží na pořadí, v jakém budou účastníci absolvovat její části. Může tomu tak být u různých putováních po zemích Evropy či návštěvě rozmanitých planet. Děti pak mají možnost rozhodovat o  průběhu dlouhodobé hry.

Dalším stupněm může být, že děti připraví jednu etapu pro své kolegy. Jde třeba o  ztvárnění úkolu navštívit zcela konkrétní planetu (například Putování Malého prince připravené 147. PS Galaxie Praha).

Dětská nápaditost přijde vhod u celoročního putování po Evropě. Děti nejprve rozhodnou, který stát navštíví. Na další schůzku pak přinesou nějakou zajímavost o vybrané zemi či předmět z ní (námět si vyzkoušela PS Omega pro děti ve věku cca 10 let).

V rámci etapových her na táboře se může hodit etapa pracovně nazvaná Konkurzní řízení, ve které děti mají za úkol vymyslet soustavu zkoušek pro vedoucí či instruktory, kterými mají projít různí kandidáti z řad táborových postav.

Oddílový aktiv

Pionýr se po léta zabývá podílem dětí na řízení organizace. Při jeho zajištění je potřeba si uvědomovat, že nejde o  sestavení formální struktury ale o vytvoření prostoru pro uplatnění dětí. Formální ustavení oddílové rady by proto měla předcházet řada malých projektů, při kterých se děti zapojí do přípravy, realizace a zhodnocení činnosti, která je zajímá.

Může jít přitom o oddílový turnaj ve stolním tenisu či dámě. Podstatné je, že si děti samy vymyslí herní systém, zorganizují turnaj a také ho vyhodnotí. Vedoucí by se měl spokojit s rolí pomocníka v pozadí a nikoli hlavního herce – primadony.

Velká rada

O tom jak by to mělo vypadat v klubovně, by měly rozhodovat především děti. Jednou do roka je možno v klubovně uspořádat oddílovou víkendovou akci, při které se hovoří o tom, co se za rok podařilo a co by děti chtěly naplánovat na ten další.

Také je dobré vyhradit čas na povídání o tom, co by chtěly v klubovně vylepšit. Pochopitelně, že děti by měly být přiměřeně zapojeny i  do přípravy jídel, úklidu a vůbec všech aktivit.