Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Propozice republikového finále 2017/2018

1. ZÁKLADNÍ FAKTA

1.1. MÍSTO KONÁNÍ: Kroměříž

1.2. TERMÍN KONÁNÍ: 1. – 3. června 2018

1.3. ORGANIZÁTOR RF: Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž Kontaktní osoba: Lenka Sakařová, e-mail: l.Sakarova@seznam.cz, tel.: 777 793 686

VYHLÁŠENÍ XXVI. ROČNÍKU SOUTĚŽE XXVII. ročník soutěže Dětská Porta je oficiálně vyhlášen dnem 7. října 2017 zasláním základních informací pořadatelům oblastních kol.

 

2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
2.1. FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování na RF je možné přes www.prihlasovna.pionyr.cz, kde je založena akce Dětská Porta. Součástí přihlášky je i vyplněný repertoárový list a seznam účastníků a doprovodu. Vyplněné soubory je možné odeslat i jako přílohu e-mailu na adresu detskaporta@pionyr.cz nebo v papírové podobě na korespondenční adresu pořadatele: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž.
Vhodné je i připojení fotografie (max. velikost 2 Mb) a několika vět o činnosti souboru či jednotlivce nebo duetu a jeho úspěších.
Pozn.: Účast v RF je podmíněna schválenou nominací v obl. kole Dětské Porty.
2.2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka přihlášek je 1. 4. 2018. Výjimku je možné učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
2.3. POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro RF je 3. Ve zvláštních případech si může porota vyžádat doplňkovou skladbu.
2.4. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1–3 vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Pro zařazení je nutné zaslat pořadateli RF e-mailem nebo vložit na www.prihlasovna.pionyr.cz texty skladeb – případně i s akordovým záznamem, v záhlaví doplněné o název skladby, jména autorů a soutěžní kategorii, a to nejpozději 3 týdny před termínem soutěže. Pokud nebude tato podmínka splněna, nemusí být skladba zařazena. Je vhodné připojit i odkaz na stránky s autorskou nahrávkou (není podmínkou).

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
3.1. PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH: Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami v délce maximálně jedné minuty. Skupina si také připraví nástup na jeviště tak, aby mohla být instalována v průběhu úvodního slova (nepočítá se čas techniků).
3.2. HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní hudební nástroje, vč. bicích a kláves. Pořadatel RF zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
3.3. STARTOVNÉ: Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 150,- Kč za každého jednotlivého účastníka (účastnický poplatek platí i vystupující doprovod), je splatná do 20. 5., a to převodem na účet 379793913/0300. Variabilním symbolem platby je desetimístné číslo, které účastník RF obdrží e-mailem s potvrzením přijetí předběžné přihlášky od pořadatele. Kategorie T platí účastnický poplatek 500,- Kč za celý oddíl.

 

4. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ

4.1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF tito vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu (např. podle roku narození). Správné zařazení do kategorií – věk soutěžících – bude namátkově kontrolován.

4.2. Dramaturgický plán soutěže, (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže nejpozději 2 týdny před zahájením soutěže, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to zpravidla před zahájením soutěže, po zapracování aktuálních změn.

4.3. Soutěžící (formace) se musí prezentovat nejpozději v den, kdy daná kategorie soutěží probíhá. Prezence účastníků probíhá v pátek večer od 17 do 22 hodin, v sobotu ráno od 8 do 9 hodin. Při prezenci každá soutěžní výprava musí odevzdat kompletně vyplněný a potvrzený (podpis, příp. razítko vysílající organizace) seznam účastníků, jehož formulář je ke stažení na www.prihlasovna.pionyr.cz. Účastníkem je i doprovod v kategoriích JP, SP a T.

 

5. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF
5.1. Každá soutěžící formace je hodnocena porotou průběžně. Soutěžící se mohou dotazovat porotců na svá vystoupení, případně na rady, po skončení dané kategorie. V průběhu soutěže není doprovodu povolen přístup do prostor poroty.
5.2. HODNOCENÍ INTERPRETACE
Porota hodnotí interpretaci každé předvedené skladby samostatně podle následujících kritérií:
• výběr a úroveň skladeb
• rytmus skladby a jeho dodržování
• technické zvládnutí skladby
• aranže, využití instrumentů a zpěváků
5.3. DOPLŇUJÍCÍ HODNOCENÍ
• nástup na jeviště a organizace vystoupení
• úroveň scénáře a jeho dodržení
• celkový dojem z vystoupení
5.4. HODNOCENÍ INSTRUMENTALISTŮ A ZPĚVÁKŮ
V průběhu soutěže mohou být porotou vybráni k ocenění instrumentalisté, kteří nadprůměrně zvládají své nástroje. Rovněž tak může být ohodnocen i zpěvák, který zvládne nadprůměrně a osobitě soutěžní skladby.
5.5. ZLATÁ DĚTSKÁ PORTA
Porota RF má možnost udělit tuto prestižní cenu na základě mimořádného výkonu.

 

6. POROTA RF
Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota, ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

7. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY PŘI RF
7.1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií RF Dětské Porty probíhá na závěr, v poslední den soutěže (v sobotu večer).
7.2. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor RF povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.

 

8. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování s vlastními karimatkami a spacáky v budově školy, stravování a některých dalších služeb do naplnění limitované kapacity.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Účastí v RF dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
9.2. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi RF žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
9.3. Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.

Propozice byly vydány 15. 9. 2017.

Propozice ke stažení