Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Propozice republikového finále

2023/2024

  1. ZÁKLADNÍ FAKTA
   1. MÍSTO KONÁNÍ: Kroměříž
   2. TERMÍN KONÁNÍ: 31. 5. – 2.6. 2024 (soutěžní dny sobota a neděle)
   3. POŘADATEL RF: PIONÝR, z. s.
   4. ORGANIZÁTOR RF: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
    Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž
    Kontaktní osoba: Lenka Sakařová, e-mail: detskaporta@seznam.cz, tel.: 777 793 686
   5. XXXIII. ročník soutěže Dětská Porta je oficiálně vyhlášen dnem 19. října 2023 zasláním základních informací pořadatelům oblastních kol.
  2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
   1. FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování na RF je možné pouze mailem: detskaporta@seznam.cz
    1. Přihláška musí být zaslána do měsíce od pořádání oblastního kola na e-mail: detskaporta@seznam.cz, postupující jejím prostřednictvím projeví zájem o účast na RF a zašlou jméno jednotlivce nebo název uskupení, v přihlášce povinně uvedou zodpovědnou kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail a telefon), s níž bude po celou dobu jednáno.
    2. Na základě řádné přihlášky bude finalistům v dubnu zaslán k vyplnění repertoárový list a formulář seznamu účastníků a doprovodu.
   2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka řádných přihlášek je 10. 4. 2024. Výjimku lze učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
   3. POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro RF je tři. Minimálně jedna skladba bude v českém jazyce. Je třeba dodržet celkovou délku vystoupení maximálně 15 minut. V případě překročení času bude soutěžní vystoupení ukončeno moderátorem. Je nutné dodržet žánrové zaměření festivalu. Ve zvláštních případech si může porota vyžádat doplňkovou skladbu.
   4. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1 vlastní skladbu (vlastní hudba i text), která bude odehrána v rámci jejich soutěžního vystoupení. Přihlášení do autorské soutěže je možné v repertoárovém listu. K přihlášce musí soutěžící připojit text písně v samostatném souboru (doc, pdf), v případě cizojazyčných textů je nutno přiložit překlad. Text písně musí být doplněn o název písně a jména a příjmení autorů.
  3. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
   1. HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící používají výhradně vlastní nástroje, vč. bicích a kláves. Pořadatel RF zajišťuje jen zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
   2. STARTOVNÉ: Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 200 Kč za každého jednotlivého účastníka – soutěžícího (účastnický poplatek neplatí v kategorii JP a SP doprovod dětí). Kategorie T platí účastnický poplatek 500 Kč za každých započatých 10 soutěžících.
  4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
   1. Jednotlivci a dua
    • JA nar. 2013 a mladší
    • JB nar. 2009–2012
    • JC nar. 2004–2008
    • JP nar. 2008 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
   2. Hudební skupiny
    • SA nar. 2013 a mladší
    • SB nar. 2009–2012
    • SC nar. 2004–2008
    • SP skupina dětí nar. 2008 a mladší s pedagogickým doprovodem
    • T zpívající oddíl – děti nar. 2008 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
  5. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
   1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF tito vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu.
   2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií) bude vyvěšen na stránkách soutěže před zahájením soutěže po zpracování všech došlých přihlášek. Pořadí jednotlivých vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to před zahájením soutěže.
   3. Prezence účastníků probíhá před zahájením soutěže. Při prezenci vedoucí každého soutěžního uskupení doplní podpisy na připravené (předem odevzdané) seznamy. V případě, že vysílajícím je instituce, přiveze s sebou seznam opatřený razítkem vysílajícího.
  6. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
   Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování a stravování. Bližší informace budou uveřejněny na detskaporta.cz. a budou účastníkům zaslány na kontaktní e-mailovou adresu spolu s dalšími informacemi o platbách a organizaci akce.
  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Účastí v RF dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
   2. Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.
   3. Pokud propozice RF neurčují jinak, je postupováno dle Soutěžního řádu Dětská Porta 2023/2024.

Propozice vstoupí v platnost 19. října 2023.

Propozice republikového finále ke stažení

Přihláška  ke stažení