Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Tu-ňák hlásí

aneb Tu-ňáká informace

Stálá příloha Mozaiky Pionýra (byť již jen elektronická), zvaná jednoduše Tu-ňák je určená především vedoucím a hospodářům pionýrských skupin, ale i dalším funkcionářům.

Každý měsíc nabízí shrnutí důležitých termínů, organizačních pokynů, novinek v Rejstříku vnitřních předpisů a dalších užitečných informací.

Po ročnících přehledně uspořádaného Tu-ňáka najdete na Úložišti.

Důležité termíny k dotacím MŠMT 2018

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů.

Do konce roku zbývá k dotacím ještě jeden termín závazný pro krajské organizace Pionýra:

10. prosince 2018

 • vyúčtování provozních nákladů KOP
 • vyúčtování mzdových nákladů KOP 2. kolo
 • poslední termín pro vyúčtování vzdělávacích akcí

Další termíny mohou být stanoveny v rámci vaší KOP. Sledujte také stránku věnovanou aktuálním informacím k dotacím.

V kalendáriu najdete také termíny jednání, akcí, kurzů apod.


Pojištění odpovědnosti

Pokud chcete doplnit pojištěnce do pojištění odpovědnosti za škodu, nahlaste je vždy nejpozději dva dny před koncem měsíce předcházejícího tomu, od kterého má pojistka platit (osoba je pojištěna vždy do konce kalendářního roku).

S dotazy se obracejte na ustredi@pionyr.cz.


Plánování činnosti pionýrské skupiny

aneb na co nezapomenout v prosinci

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (prosinci) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Na co nezapomenout v prosinci

Činnost – náplň

Lidé, rozvoj

 • Hodnocení činnosti funkcionářů PS a oddílů: poděkování za kalendářní rok, návrhy na vyznamenání Pionýra – motivace pro další období
 • Akce pro vedoucí, instruktory a přátele na závěr roku
 • Pracovní diskuze o zapojení odrůstajících/mizejících členů PS
 • Otázka vysílání členů mimo PS (získání zkušeností) – zapojení do orgánů či pracovních týmů KOP/Pionýra

Komunikace, organizace

 • Zahájení přípravy evidence (registrace) 2019
 • Připomenutí řádné práce s osobními údaji (jak s nimi nakládat)
 • Rozeslání PéeFek Pionýra – partnerům, příznivcům či „potřebným úředníkům“…
 • Spisová inventura: existence a dostupnost zápisů z porad a oficiálních jednání na PS (vedení, rad PS…)
 • Zhodnocením činnosti PS za rok začít připravovat podklady pro výroční zprávu PS
 • Stanovení klíčových akcí (pro veřejnost aj.), témat pro propagaci PS a Pionýra pro další rok

Zázemí, hospodaření

 • Kontrola plnění ročního rozpočtu a příprava nového (na následující rok)
 • Poslední informace od Pionýra/KOP o přerozdělení dotačních prostředků
 • Uzavření nákupů a poslední termín předání dokladů hospodáři PS
 • Nejzazší termín jmenování inventarizační komise a její práce – inventura
 • S vyhodnocením nákladů na energie zvážit zapojení do benefitu „Společná energie“

Tipy…

 • Rozvrh využití táborové základny na další rok a případná nabídka volné kapacity, aktualizace informací o táborové základně v katalogu základen  

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů

V říjnu 2018 vyly vydány tyto dva vnitřní předpisy:

RVP 38/2018 Pokyn předsedy Pionýra pro přípravu a realizaci jednání ČRP č. 02-2018 ze dne 29. 10. 2018

RVP 39/2018 Pokyn předsedy Pionýra k provedení inventarizace majetku a závazků Pionýra č. 03-2018 ze dne 30. 10. 2018

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

Důležité termíny k dotacím MŠMT 2018

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Pionýrských skupin se do konce roku týká ještě jeden společný termín k dotacím:

19. listopadu 2018

 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

Další termíny mohou být stanoveny v rámci vaší KOP. Sledujte také stránku věnovanou aktuálním informacím k dotacím.

V kalendáriu najdete také termíny jednání, akcí, kurzů apod.


Plánování činnosti pionýrské skupiny

Na co nezapomenout v listopadu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ oddílové činnosti, zde je souhrn tipů, na co bychom v nadcházejícím měsíci (listopadu) určitě neměli zapomenout na úrovni PS.

Jde o nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Stav v oddílech – jak to vypadá s nováčky (je třeba doplnit materiál pro výchovné programy?)
 • Příprava plánu PS na příští rok (stanovení nároků na rozpočet dalšího roku)
 • Zajištění účasti na akcích a soutěžích Pionýra a KOP – sledování kalendáře těchto akcí a přihlašování na ně
 • Předběžná přihláška na Ledovou Prahu
 • Vyzkoušíme nějaké kolo a oblast Pionýrského Sedmikvítku?
 • Příprava táborové činnosti – postup v zajištění zimního tábora, rozhodnutí o konání jarního a letního tábora = zahájení přípravy táborů

Lidé, rozvoj

 • Diskuze o osobním rozvoji instruktorů a vedoucích a přihlašování na kurzy a školy
 • Zastoupení členů PS do dění na úrovni KOP a Pionýra – získávání zkušeností a zapojení do orgánů či pracovních týmů
 • Příprava návrhů na vyznamenání (s končícím rokem a hodnocením)
 • Posouzení jak na PS využíváme nabízených benefitů Pionýra
 • Ověření práce s osobními údaji – před evidencí: připomenutí jak s nimi nakládat

Komunikace, organizace

 • Distribuce informací k evidenci členů (registraci) na další rok
 • Podpora oddílů v komunikaci s rodiči nových členů
 • Prověření toku informací mimo PS (články o činnosti, videa…)
 • Příprava na zhodnocení uzavřených smluv – spolupráce, podpora
 • Rozhodnutí o tom, zda a jak se bude zpracovávat výroční zpráva PS

Zázemí, hospodaření

 • Kontrola plnění ročního rozpočtu, úpravy ročního rozpočtu dle informací o dotacích (případně tvorba podkladů pro rozpočet)
 • Dokončování realizace aktivit krytých dotačními prostředky – jejich vyúčtování
 • Vyúčtování státních dotací KOP (provozní dotace, termíny dle regionu), obdobně bývá též u grantů krajů a měst
 • Schválení prvního návrhu rozpočtu PS na příští rok a stanovení členských příspěvků v rámci PS (odvody zčlenských příspěvků pro KOP a ústředí + potřeby PS)
 • Příprava inventarizace, příp. jmenování inventarizační komise vedoucím PS a následná spolupráce

Tipy…

 • Podávání žádosti (zpracování projektů) na dotace místní správy a samosprávy (toto může být v každém regionu jinak)
 • Revize pojištění – majetku či funkcionářů (odpovědnost za škodu) – příprava na následující rok

Rozvrh využití táborové základny na další rok a případná nabídka volné kapacity, aktualizace informací o táborové základně v katalogu nemovitostí


Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

Od vydání posledního věstníku (září 2018) nebyl vydán žádný nový vnitřní předpis.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.

 

Tuňák nově

Od září 2018 bude mít Tuňák na internetu jinou podobu, než jste zvyklí. Na této stránce najdete pro každý měsíc výpis aktuálních informací s odkazy na podrobnosti na pionýrských stránkách i mimo ně. Komu ale více vyhovovala původní podoba, může si ji tu stále stáhnout a třeba vytisknout, je to na vás. 🙂

 

Důležité termíny k dotacím MŠMT 2018

Nezapomeňte na úvodní stránce Pro členy sledovat kalendárium důležitých termínů. Pionýrských skupin se do konce roku týkají ještě tyto společné termíny k dotacím:

 

 1. října 2018
 • předložení žádostí na mimořádné projekty realizované v roce 2019
 • vyúčtování mezinárodní činnosti
 • vyúčtování letních táborů – děti s omezenými příležitostmi
 1. listopadu 2018
 • vyúčtování realizovaných přímých projektů

 

Další termíny mohou být stanoveny v rámci vaší KOP. Sledujte také stránku věnovanou aktuálním informacím k dotacím.

 

V kalendáriu najdete také termíny jednání, akcí, kurzů apod.

 


 

Plánování činnosti pionýrské skupiny

Na co nezapomenout v září/říjnu

V Mozaice vychází povídání o PLÁNOVÁNÍ, zde je souhrn tipů, na co by jistě v tomhle čase (září/říjnu) určitě nemělo opomenout.

Jde o jistou nápovědu pro jednotlivé oblasti práce…

Činnost – náplň

 • Schválení ročních plánů činnosti jednotlivých oddílů, návazně ročního plánu PS (stanovení nároků na rozpočet dalšího roku)
 • Plán účasti na akcích a soutěžích Pionýra a KOP – sledování kalendáře těchto akcí a přihlašování na ně
 • Přihláška do projektu 72 hodin
 • Hodnocení táborů, záměry táborové činnosti na další rok, zahájení přípravy zimních táborů

Lidé, rozvoj

 • Nový plán vzdělávání na PS – vyhledání vhodných vzdělávacích kurzů a školení, přihlášení na vzdělávací kurzy a školy
 • Poděkování všem funkcionářům za zajištění letní činnosti, jejich ocenění
 • Návrh na cenu ČRDM PŘÍSTAV
 • Dopojištění funkcionářů odpovědnosti za škodu

Komunikace, organizace

 • Realizace otevřených (náborových) akcí
 • Aktualizace kontaktů/údajů oddílů – na webu, zaslání informací rodičům o nových vedoucích, o táborové základně v katalogu základen (na www.pionyr.cz)
 • Podpora oddílů v komunikaci s rodiči nových členů
 • Schválení ročního plánu oddílů vymezení rozpočtových požadavků na další rok
 • Hlášení o uskutečněných táborech
 • Upřesnění rozvrhu klubovny

Zázemí, hospodaření

 • Zajistit vyúčtování všech táborů PS, předložit jejich hospodaření ke kontrole (v průběhu podzimu)
 • Předložení žádosti o dotace (mezinárodní spolupráce apod.) na následující rok (na Pionýr, ústředí)
 • Kontrola plnění ročního rozpočtu, úpravy ročního rozpočtu dle informacích o dotacích (případně tvorba podkladů pro rozpočet)
 • Zjišťování dotací a grantů (příprava podkladů pro další rok)
 • Zajištění prostorových podmínek pro oddíly a kluby na příští rok – dohoda o budoucích pronájmech ve třídách a tělocvičnách

Tipy…

 • Revize pojištění – majetku (či funkcionářů odpovědnosti za škodu)
 • Inventarizace nikoho nemine – je začátek období, kdy je možné ji začít (končí 31.1.) – při přejímce táborového materiálu… s vymezením způsobu náhrady materiálu, jeho opravy a stanovení rozpočtového požadavku na obnovu materiálu – pro další rok
 • Pokud se počítá s organizačními úpravami PS, je vhodný čas…

 


 

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo v pondělí 3. 9. 2018. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019, druhé pololetí v pátek 28. 6. 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

Vánoční prázdniny začnou v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019 (vyučování od 3. 1. 2019).

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 

4. 2. – 10. 2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
11. 2. – 17. 2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
18. 2. – 24. 2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
25. 2. – 3. 3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
4. 3. – 10. 3. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
11. 3. – 17. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Zdroj www.msmt.cz

 


 

Věstník Rejstříku vnitřních předpisů.

Od vydání posledního věstníku (červen 2018) nebyl vydán žádný nový vnitřní předpis.

Kompletní sadu všech Pionýrských předpisů najdete vždy v Rejstříku.