Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh.

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

Vzory rozhodnutí pro KOP.

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.

Podklady pro přípravu projektu 2021

Rozdělení dotačních prostředků MŠMT na realizaci přímých projektů 2020.

Projekty na rok 2021

V rámci projektu Pionýra na zajištění celoroční činnosti jsou podporovány i aktivity, které jsou popisovány individuálně již při zpracování projektu a jeho rozpočtu. Z tohoto důvodu je třeba požadavek na takovou podporu předložit s dostatečným předstihem. Pro požadavky na rok 2021 platí termín 11. října 2020. Podklady zašlete elektronicky na adresu kaca@pionyr.cz. Předkladatel vyplní formulář týkající se popisu navržené aktivity a podrobný rozpočet. Pro jednotlivé tipy aktivit je třeba použít odpovídající list souboru. Jednotlivé aktivity v rámci konkrétní skupiny aktivit popište a rozpočtujte samostatně. Jeden řádek v obsahovém popisu má svůj odraz v jednom sloupci rozpočtu. Základní schéma formuláře neupravujte. Do obsahového popisu nevkládejte nové sloupce, do rozpočtu nové řádky.

Při posuzování jednotlivých požadavků bude kladen důraz na reálnost navržených aktivit a jejich rozpočtu a současně na dopad realizace na činnost pobočného spolku. Popište tedy co nejpřesněji cílové skupiny a dopad realizace na pobočný spolek, rozvoj členské základny a propagaci činnosti Pionýra v místě.

Formuláře na rok 2021


PROČ – program na podporu pravidelné oddílové činnosti

Pro rok 2020 je vyhlášen i program na podporu pravidelné oddílové činnosti PROČ. V letošním roce je rozdělen do tří oblastí podpory. Podrobné informace jsou k dispozici v lednovém Tuňáku 2020.

Při odevzdání žádosti nezapomeňte přiložit potvrzení od předsedy vaší KOP. Potvrzení je k dispozici jako formulář PDF nebo wordový dokument a nezapomeňte, že termín odevzdání je 2. 3. 2020 do 17.00 na ÚP.

Pro inspiraci vám nabízíme i dva loňské úspěšné projekty z pionýrských skupin a také příklady dříve splněných oddílových přání.

 

Vnitřní výběrové řízení

VV ČRP schválil na svém lednovém zasedání programy pro podporu pobočných spolků.

Vyhlášení Vnitřního výběrového řízení na opravy a dovybavení objektů v majetku Pionýra a jeho pobočných spolků najdete v lednovém Tuňáku 2020.  Termín pro odevzdání podkladů je 2. března 2020.

 


Podpora nad rámec běžné činnosti

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.