Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

BOZP a požární prevence

Této oblasti se věnují dva základní studijní materiály. Jeden je zaměřen na základy bezpečnosti, kde je kladen důraz na přípravu a prevenci ve všech oblastech táborové činnosti tj. i v oblasti bezpečnosti při práci s dětmi na táboře. Nezapomíná ani na princip „Dobrého tábora„ tj. bezpečného tábora (snaha podřídit vše těmto pravidlům a prevenci).

Druhý materiál je věnován požární prevenci na táborech. Informace, které jsou zde uvedeny, jsou obecně platné i pro chování v klubovnách a tělocvičnách i v přírodě.

Zkus si odpovědět

Nezletilý má právní způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku.

 • Koupání kolektivu osob mladších 18 let je možné pouze se souhlasem a za přítomnosti pověřené osoby starší 18 let schopné vykonávat dozor u této činnosti.
 • Koupání dětí vpřírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem.
 • Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor.
 • Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.
 • Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzivním cvičení. Nikdy ne rozpálené a uhřáté.
 • Koupání dětí v přírodě je nutné přizpůsobit počasí afyzické zdatnosti a otužilosti dětí.
 • Místo ke koupání v přírodě, s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících, musí být projednáno s okresním hygienikem; vedoucí musí být vždy dobrý plavec, jinak nemůže být touto funkcí pověřen.
 • Koupání musí být výslovně uvedeno v denním programu tábora, je-li zařazeno dodatečně, musí tuto změnu vyznačit v programu vedoucí tábora.
 • Před koupáním je třeba prozkoumat dno, přístup k vodě, hloubku vody a vyhradit prostor pro plavce i neplavce.
 • Při první návštěvě koupaliště se vedoucí osobně přesvědčí o plaveckých schopnostech dětí a rozdělí je na plavce a neplavce, přestože ve většině přihlášek je uvedeno: PLAVEC x NEPLAVEC.
 • U koupaliště na řece nebo velké vodní ploše při koupání více než jednoho oddílu musí být na voděl oďka, obsazená dospělým pracovníkem tábora a vybavená jednoduchým (i nafukovacím) záchranným kruhem na 10 m dlouhém pevném provazu.
 • Při koupání více oddílů a plaveckém výcviku dětí má být přítomen zdravotník tábora.
 • Pro neplavce platí neopouštět vyhrazený prostor, kde stačí; pokud neprobíhá výcvik neplavců, měli by mít plovací vestu nebo kruh či jiné rovnocenné vznášecí pomůcky.
 • Ani plavci se nesmějí vzdalovat mimo stanovený prostor pro koupání.
 • Neukázněné děti odešleme okamžitě zvody.
 • Je vhodné rozdělit děti do dvojic s tím, že se navzájem hlídají.
 • S dětmi se koupe vždy vedoucí a je s nimi ve vodě. Pouze při nácviku skoků do vody pozoruje děti ze břehu.
 • Program ve vodě zařazovat jen v teplém počasí nebo tehdy, jsme-li schopni zajistit následné prohřátí účastníků (sauna, vytápěná místnost).
 • Vedoucí musí mít neustálý přehledo všech dětech, tedy i o těch, které se právě nekoupou.
 • Doporučují se společná koupání oddílů s tím, že na nekoupající se děti dozírá druhý vedoucí.
 • Je vhodné děti ve vodě označit, nejlépe barevně rozlišenými čepičkami nebo páskami.
 • Po vykoupání se děti převlečou do suchého oděvu, zejména před cestou do tábora ze vzdálenějšího koupaliště nebo před zahájením jiné činnosti.

Požární poplachové směrnice obsahují:

 • postup osoby, která zpozoruje požár;
 • způsob a místo ohlášení požáru;
 • způsob a postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, jiné mimořádné události);
 • důležitá telefonní čísla.

Mohlo by se hodit:

 

Zeptej se Lidušky