Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Vzdělávání

Práce s dospívajícími a dospělými členy Pionýra, jejich získávání, rozvoj, průběžná výchova a vzdělávání patří k zásadním úkolům celého spolku. Zájmem spolku je nalézt pro každého z nich uplatnění odpovídající jeho schopnostem, možnostem, věku a osobnostním předpokladům a současně mu pro jeho aktivity zabezpečit oporu a možnost vzdělání a dalšího rozvoje. 

Informace ke vzdělávání k jednotlivým úrovním Pionýra:

Další informace:

Oblast vzdělávání je rozdělena na několik částí, které má vždy na starosti někdo jiný:

Člen VV ČRP odpovědný za oblast práce s dospělými – Jana Světlíková

(janka.svetlikova@seznam.cz, tel. 724 364 277)

Přímo odpovídá za oblast motivace a oceňování, řídí ostatní zodpovědné gestory jednotlivých oblastí.

Gestor základního a akreditovaného vzdělávání – Radka Dojčánová

(radka.dojcanova@seznam.cz, tel. 723 464 530)

Zodpovídá za aktuálnost podmínek pro získání kvalifikací platných v Pionýru, aktualizaci kompetenčních profilů absolventů a studijních materiálů jak v elektronické, tak v e-learningové podobě. Plánuje a realizuje ve spolupráci s LS ÚPVC a zodpovědným členem VV ČRP celostátní akce vzdělávací akce. Řeší ve spolupráci s garantem ÚPVC problematiku platné akreditace pro vzdělávání zdravotníků a ekonomů.

Gestor Autorizované osoby – Martin Prejza

(martin.prejza@praha.pionyr.cz, tel. 728 338 336)

Připravuje a do budoucna bude organizovat zkoušky kvalifikace v rámci NSK – Autorizovaná osoba, řídí osoby oprávněné zkoušet, domlouvá prostřednictvím garanta ÚPVC a členky VV plán zkoušek, řídí a schvaluje připravenost a organizaci zkoušek, zajišťuje prostřednictvím garanta ÚPVC administraci výsledků zkoušek, vydávání a evidenci osvědčení.

Pracovník ústředí – garant ÚPVC  – Darina Zdráhalová (dočasně od června 2024)

(darina@pionyr.cz, tel. 777 248 714)

Organizuje a řídí činnost ÚPVC. Zpracovává plán práce ÚPVC v souladu s vnitřní směrnicí a aktuálními potřebami Pionýra, které stanovují orgány Pionýra, pravidelně ho vyhodnocuje. Spolupracuje s orgány KOP a garanty PVC ve věci plánování osobního rozvoje pionýrských pracovníků. Svolává k pravidelným jednáním minimálně dvakrát ročně Sbor garantů. Spolupracuje s členem VV ČRP pověřeným řízením úseku výchovné činnosti spolku. Poskytuje organizační podporu gestorům jednotlivých typů vzdělávání. Vede přehledy získaných akreditací a autorizací, zajišťuje uložení kompletní dokumentace z akreditačních a autorizačních řízení a sleduje platnost jednotlivých pověření. Zajišťuje kontrolu a ukládání druhopisů dokumentace PVC KOP v rozsahu dokumentace vzdělávacích kurzů, seminářů, přehledů vydaných osvědčení, hodnocení PVC KOP, plány práce PVC KOP, seznam Lektorského sboru, včetně dokumentů k doložení odborných způsobilostí lektorů a pověření PVC k realizaci jednotlivých typů vzdělávání.