Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Hygiena

Cílem základního studijního podkladu je předložit ti informace a jednotlivé kroky zdravotního zabezpečení tábora z pohledu časové osy pro přípravu a průběh tábora, Zákona 258/2000 O ochraně veřejného zdraví (včetně jeho novelizací), Vyhlášky 106/2001 Ministerstva zdravotnictví O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a Vyhlášky 320/2010 sb.

Zkus si odpovědět

Zotavovací akce je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví a zvýšit jejich tělesnou zdatnost popřípadě i získat specifické znalosti a dovednosti.

  • V režimu dne musí byt pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. Doba vymezená pro spánek musí činit nejméně 9 hodin pro děti do 10 let včetně a 8 hodin pro děti starší. Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí.
  • Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech zotavovací akce musí být třetí den vyhrazen odpočinku. Na putovní zotavovací akci se stanoví den odpočinku s přihlédnutím k tělesné zdatnosti a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí.
  • Osoby činné při zotavovací akci jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. Dále kontrolují, zda děti dodržují osobní hygienu.
  • Koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor. Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.
  • Při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně.
  • Vrácení zdravotní dokumentace dětí – doklad o zdravotní způsobilosti a očkování, průkaz pojištěnce.
  • Při vracení uzdravených dětí nebo nemocných dětí předat rodičům nebo jejich zákonným zástupcům lékařské nálezy.
  • Povinnost informovat rodiče o stavu dítěte – o provedených ošetřeních.
  • Uložení zdravotní dokumentace tábora (6 měsíců).

Mohlo by se hodit:

 

Zeptej se Katky