Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Příprava, personální, organizační a obsahové zabezpečení tábora

V tomto vzdělávacím materiálu se dozvíš o tom, že vedení tábora vyžaduje nutnou kvalifikaci a značnou míru zkušenosti. Vedení tábora znamená velkou zodpovědnost za životy a zdraví svěřených dětí i dospívajících mladých lidí. Nepochybně i za materiální hodnoty v majetku skupin a celého spolku. Samozřejmě i za zajímavý a přitažlivý program, který je pro táborníky i pro veřejnost tou nejlepší vizitkou celého Pionýra, která pomáhá k získávání tolik potřebných sympatií rodičů, podpory místních i státních orgánů.
A to všechno by nebylo možné bez desítek ba stovek hodin příprav, shromažďování informací, vyplňování dokumentů, zajišťování tisíců drobných nezbytností. Vedení tábora je i velkou a neocenitelnou školou života pro řídící a organizační práci v civilním životě.
Kdo je připraven, není překvapen. 🙂

 

Upozornění na změnu:

Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě se prodloužila z jednoho roku na dobu dvou let.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci je také 2 roky.

 

Zkus si odpovědět

Táboroví pracovníci:

 • hlavní vedoucí tábora
 • zdravotník
 • hospodář
 • zástupci hlavního vedoucího
 • táboroví vedoucí oddílů
 • instruktoři
 • řidič, technik

Na táboře musí být minimálně 2 dospělé kvalifikované osoby, z nichž jedna má funkci hlavního vedoucího a druhá zdravotníka. Důležitou funkci hospodáře pak může převzít jeden znich, příp. někdo další. Všechny dospělé pracovníky tábora a jejich funkce musí schválit vedení pionýrské skupiny.

 • kuchař/ka

Zřizovatel tábora musí před táborem zajistit aktuální proškolení všech táborových pracovníků o bezpečnosti na táboře, zdravotním a hygienickém minimu, první pomoci.

Toto školení se musí týkat bezpečnosti při všech činnostech, které se na táboře provozují, seznámení shygienickými zásadami a praktické důsledky pro vedoucí, seznámení se zásadami první pomoci a postupem vpřípadě úrazu. Všichni pracovníci tábora musíbýt poučeni o rozsahu svých práv a povinností. Na závěr školení všichni podepíší, že ho absolvovali. List s podpisy je součástí táborové dokumentace, uložené na táboře.

 

Doporučený obsah školení táborových vedoucích a instruktorů:

 1. Organizace tábora, směrnice pro LT Pionýra
 2. Táborový řád, Režim dne
 3. Organizace služeb a povinnosti vedoucího dne
 4. Náplň práce jednotlivých funkcí na táboře
 5. Právní postavení instruktorů (15-18 let)
 6. Bezpečnostní předpisy pro činnost na LT
 7. Postup při úrazu a mimořádných událostech (Poplachový řád)
 8. Hygienické a zdravotní předpisy
 9. Protiepidemiologická opatření
 10. Protipožární opatření (Požární řád)
 11. Výchovný a rámcový plán tábora, CETEH
 12. Organizace vydávání a používání MTZ
 13. Zákaz požívání alkoholických nápojů, kouření a organizace „návštěv” na táboře
 14. Lesní zákon, zákon o provozu na pozemních komunikacích, ochrana přírody atd.
 15. Informace o zdravotním stavu účastníků tábora dle zdravotní dokumentace a výsledků zdravotního filtru (první den tábora).

Děti a instruktoři:

 • závazná přihláška
 • povrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
 • list účastníka (obsahuje potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší než jeden den před odjezdem na tábor)
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (instruktoři, zejména pokud se podílejí na přípravě stravy)

 

Dospělí výchovní pracovníci

 • dohoda o výkonu funkce na táboře
 • potvrzení od lékaře o způsobilosti k práci s dětmi
 • zdravotní průkaz pracovníka v potraviářství
 • potvrzení o bezinfekčnosti

Tato služba by měla zabezpečit pomocné práce vkuchyni i vprostoru tábora, například přípravu dřeva, mytí společného nádobí (osobní nádobí si myje každý účastník sám), škrábání brambor, očištění zeleniny, pomoc s nákupy, úklid jídelny.

Práce, které děti vykonávají, musí být úměrné psychickým a fyzickým možnostem dětí a musí vyhovovat vyhláškám ministerstva zdravotnictví.

Dětské služby nesmí uklízet hygienická zařízení tábora (WC a umývárny).

Služba v kuchyni musí být čistě oblečena, dozor nad službou provádí kuchař nebo jiný dospělý pracovník tábora (zdravotník). Do služby samozřejmě nezapojujeme nemocné děti. Naopak je zde velké pole působnosti pro zapojení dětí se SVP, byť to s sebou nesporně přináší i větší míru zodpovědnosti pro přítomný personál. Přesto se zde mohou uplatnit svou např. manuální zručností děti, které jinak neoslňují při hrách a soutěžích, případně se mohou plnohodnotně zapojit i „neběhavé“ děti.

Mohlo by se hodit:

 

Zeptej se Dariny