Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Přehled kvalifikací

Systém kvalifikací v Pionýru odpovídá funkcím, které dobrovolník vykonává. Jednotlivé kvalifikace jsou popsány ve Směrnici pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Všechny můžeme rozdělit do dvou kategorií podle jejich platnosti na obecné a s platností v Pionýru.


Kvalifikace s platností ve spolku Pionýr

Vstupní

Kvalifikace určená pro všechny osoby, které přímo pracují s dětmi. Doporučit jej můžeme ale také všem táborovým pracovníkům, protože se setkávají s dětmi při různých výchovných situacích.

Základní – výchozí stupeň

Je určena především osobám ve věku 15 – 18 let, které přímo pracují s dětmi, nebo začátečníkům. Část této kvalifikace je možno absolvovat při oddílové činnosti formou průvodcování.

Navazuje na kvalifikaci instruktora (je nutné ji absolvovat předem). Jejím cílem je připravit oddílového vedoucího na jeho činnost tak, aby mohl ve spolupráci s pionýrskou skupinou zodpovědně plánovat, připravovat, realizovat a vyhodnocovat činnost. Je určena osobám, které vykonávají přímou práci s dětmi, spoluzajišťují ji, nebo se podílejí na rozhodování o této činnosti.

Je určena pro všechny, kdo se v rámci pionýrských skupin, pionýrských center či rad vyšších organizačních jednotek podílejí na organizování a řízení činnosti Pionýra. Kvalifikace má společný základ, na který navazují specifické části určené pro členy krajské rady Pionýra a České rady Pionýra, pro vedoucího pionýrské skupiny, pro hospodáře-ekonoma, člena kontrolní komise, lektora či garanta PVC.

Odborná (může být získána prostřednictvím kurzů pořádaných pionýrskými vzdělávacími centry i externě)

Jde o kvalifikace, které rozšiřují nutný rozsah pro výkon funkce – kupříkladu jde kurz účetnictví pro hospodáře.

Jde o vzdělávání rozvíjející kompetence vedoucího pro výkon jeho funkce, může jít například o projektové řízení, time management, práci s lidskými zdroji, komunikaci, psychologii a podobně.

Jedná se o kurzy, které jsou nutné pro vykonávání některých činnosti – například lyžování, lanových aktivit nebo vodáckých sportů, činnosti zájmových oddílů – například keramiky.

Jde o kurzy pro ty, kdo se rozhodli pro aktivní zapojení do vzdělávacího systému.

Rozšiřující

Může jít třeba o nabídkový kurz jak pracovat s průvodcováním a jak uvádět nové funkcionáře do praxe.

Jedná se například o letní táborové školy rukodělné činnosti, zážitkové pedagogiky či kurzy zaměřené na práci s výchovnými projekty.

Jedná se o kurzy, které jsou nutné pro vykonávání některých činnosti – například lyžování, lanových aktivit nebo vodáckých sportů, činnosti zájmových oddílů – například keramiky.

Do této oblasti spadají všechny nabídkové semináře určené k doškolení zdravotníků zotavovacích akcí, hlavních vedoucích, hospodářů apod.

Kvalifikace s obecnou platností

Kurzy jsou organizovány na základně pověření MŠMT pro naplnění státem vymezené povinnosti pro hlavní vedoucí táborů.

Vzdělávání je určeno táborovým zdravotníkům, jejichž povinnosti vymezuje Zákon o ochraně veřejného zdraví a vyhláška o zotavovacích akcích.

Po absolvování kurzu, semináře či jiné formy vzdělávání jsou zpravidla absolventům vystavována osvědčení o absolvování. V každém případě jsou osvědčení vystavena, pokud se jedná o kurz pro získání potřebné kvalifikace. Požadavky pro úspěšné absolvování kurzu jsou stanoveny osnovami a požadavky, které uchazeč zpravidla prokáže u závěrečné zkoušky.