Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Hospodaření

Každá činnost má svůj ekonomický rozměr, tedy i příprava a realizace tábora. Peníze nejsou cílem organizování tábora, jsou však nepominutelným prostředkem, bez něhož by to nešlo, a tak je nezbytné věnovat jim potřebnou pozornost. Správné hospodaření může mít vliv na zajištění kvality pobytu i pestrosti programu pro účastníky. Proto si nazapomeň pořádně prostudovat tento základní vzdělávací materiál.

Pamatuj si!

Rozpočet sestavuje hlavní vedoucí společně s hospodářem skupiny a tábora a průběžně ho vyhodnocuje. Musí být schválen v rámci rozpočtu pionýrské skupiny, je závazný a je povinnou součástí dokumentace tábora.

 

Zkus si odpovědět

Předpokládané příjmy:

 • účastnické poplatky od rodičů;
 • vlastní finanční zdroje PS;
 • poplatky od pracovníků tábora;
 • dotace, dary.

 

Předpokládané výdaje:

 • nájmy;
 • strava;
 • doprava (jízdné, cestovné);
 • program;
 • odměny pracovníkům;
 • ostatní (např. spotřební materiál, čisticí prostředky, nákup drobného inventáře, poplatek za rozbor vody, vybavení lékárničky, odvoz odpadků, vyčištění stanů či spacích pytlů po skončení tábora, nákup zničeného či ztraceného inventáře, opravy a údržba táborového materiálu, údržba základny po skončení tábora atd.);
 • připojištění účastníků tábora nebo materiálu;
 • rezerva.

Účtenky a paragony mohou být tištěné i ručně psané, ale vždy musí obsahovat následující:

 • označení účetního dokladu (aby bylo zřejmé, že se jedná o doklad o úhradě);
 • datum vystavení;
 • název a adresu subjektu, který doklad vystavil a to ve formě razítka nebo textu;
 • údaj o IČ nebo DIČ (identifikační, daňové identifikační číslo) -může být i na razítku;
 • podpis nebo označení osoby, která doklad vystavila;
 • popis obsahu účetního případu -popis toho, co se platí;
 • množství a cena (jednotková cena musí být uvedena nebo být odvoditelná zmnožství a ceny).

Faktury slouží především pro realizaci bezhotovostních plateb, někdy jsou však hrazeny i v hotovosti. Jako příjemce i jako subjekt fakturu vystavující musíme dbát na to, aby obsahovala minimálně tyto náležitosti:

 • údaje o dodavateli -jméno, adresa, IČO, spisová značka;
 • údaje o příjemci -jméno, adresa, IČO;
 • podrobný popis účetního případu -dodaného zboží nebo služby;
 • datum vystavení faktury;
 • datum uskutečnění účetního případu (datum plnění);
 • datum splatnosti;
 • údaje o možné penalizaci popřípadě smluvní pokutě (vždy požadujme raději smluvní pokutu, neboť je daňově uznatelná);
 • číslo účtu a název peněžního ústavu dodavatele, pokud nemá být platba provedena vhotovosti;
 • pokud byla platba provedena v hotovosti, je nutné to na fakturu nechat zapsat tím, kdo od nás peníze převzal, včetně data převzetí peněz vhotovosti, nebo si nechat vystavit zvlášť příjmový doklad. I když je například na faktuře napsáno „způsob úhrady: v hotovosti“, nestačí to – někde musí být uvedeno slovo „uhrazeno“, „zaplaceno“ atd., z dokladu musí vyplývat, že je to doklad o úhradě.

Zcela obecně platí, že pracovník, který je ke skupině v pracovně-právním vztahu, plně odpovídá za škody, u kterých mu pionýrská skupina prokázala zavinění, a to pouze do výše 4,5 násobku měsíčních odměn. U některých funkcí, jako je například hospodář tábora, je toto ručení nedostačující. Proto Zákoník práce umožňuje s těmito pracovníky uzavírat dohodu o hmotné odpovědnosti. Po uzavření této dohody pracovník odpovídá za celou škodu na svěřeném majetku (jedná se především o finance). Při vzniku případné škody musí pracovník dokázat, že ji nezavinil.

Není-li táborový pracovník v pracovně-právním vztahu k pionýrské skupině, odpovídá jí podle Občanského zákoníku za jím způsobené škody vplném rozsahu. Proto uzavírání dohody o hmotné odpovědnosti nemá význam a taková dohoda, byla-li přesto uzavřena –je neplatná. Pro případné důkazní řízení v případě vzniku škody je však nutné mít s táborovým pracovníkem sepsánu dohodu o převzetí svěřeného majetku.

Mohlo by se hodit:

 

Zeptej se Marcely