Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Rejstřík vnitřních předpisů

Celostátní úroveň Pionýra

V každé společnosti se dříve či později ustálí nějaká pravidla, pomocí kterých se řeší běžné i náročné situace. Tato pravidla jsou zvyková (určitá vnitřní kultura) nebo psaná v podobě předpisů, vyhlášek, zákonů apod. Chod naší organizace z hlediska psaných pravidel ovlivňují zákony České republiky, zejména Občanský zákoník.

Základem našich vnitřních pravidel jsou Stanovy Pionýra. Na ně navazuje řada směrnic (pro hospodaření, evidenci, vzdělávání apod.), pokynů a dalších ustanovení, jež lze najít v elektronickém Rejstříku vnitřních předpisů.  Díky němu se můžeš seznámit s pravidly přijímanými na celorepublikové úrovni a platnými v celém Pionýru.

 

Podobně jako je tomu na celostátní úrovni, vydávají své předpisy i krajské organizace Pionýra či pionýrské skupiny. Každá z těchto jednotek má možnost vést obdobný elektronický rejstřík, aby se každý, koho se to týká, mohl seznámit se všemi potřebnými předpisy.

Úroveň pobočných spolků

V souladu se Stanovami Pionýra mohou pionýrské skupiny a krajské organizace Pionýra vydávat předpisy s působností v příslušném pobočném spolku, kromě nich jsou pro ně samozřejmě závazné předpisy pro celý Pionýr, viz „Rejstřík vnitřních předpisů“.

U pionýrských skupin se může jednat například o řád klubovny, táborový řád, povinnosti noční hlídky apod.

U krajských organizací Pionýra může jít třeba o zápůjční řád společného majetku, jednací řád KRP atd.

Takové předpisy musí být napsány jasně, stručně a srozumitelně a také musí mít některé základní náležitosti:

  • název,
  • vymezení okruhu problémů, který řeší,
  • stanovení prostoru, kde platí,
  • kdy byly vydány a kým (obsahují datum a podpis).

Nezbytné je vydání předpisů oznámit všem, koho se týkají, a zajistit jejich dostupnost. (Jako příklad můžeme opět uvést Rejstřík vnitřních předpisů, který tuto úlohu plní na celorepublikové úrovni).