Orgány Pionýra

Tady najdeš zhuštěný přehled informací o jednotlivých orgánech Pionýra, jak vznikají, co je jejich úloha. Ke každému také přidáváme odkaz na části Stanov Pionýra a Směrnice o hlavní činnosti (příp. další předpisy), kde se o daných orgánech hovoří blíž.

Výroční zasedání Pionýra

Základní popis: Je nejvyšším orgánem Pionýra, koná se nejméně jednou za 5 let, účastní se ho delegáti všech pobočných spolků.

Náplň práce: Rozhoduje o změnách Stanov Pionýra a Programu Pionýra, hodnotí a plánuje činnost spolku, volí a odvolává předsedu a místopředsedy Pionýra, ekonoma Pionýra a další členy VV ČRP, předsedu, místopředsedu a členy Kontrolní komise Pionýra a  Rozhodčí komise Pionýra, schvaluje a mění Řád pro přípravu a jednání VZ Pionýra.

Definice:

Usnesení


Česká rada Pionýra (ČRP):

Základní popis: Řídí Pionýr mezi výročními zasedáními, jedná zpravidla dvakrát ročně, tvoří ji delegáti pobočných spolků (jeden za každých započatých 6% členské základny Pionýra registrovaných KOP a pobočnými spolky v její působnosti).

Náplň práce: pokud zanikl výkon funkce předsedy Pionýra, potvrzuje do této funkce 1. místopředsedu Pionýra anebo svolává VZP, potvrzuje kooptaci členů VV ČRP, KKP a RKP. Rozhoduje o jednacích řádech orgánů celorepublikové úrovně, vnitřních směrnicích spolku, rozpočtu a závažných ekonomických otázkách, změnách stanov spolku, jejichž uskutečnění si vyžaduje změna právní úpravy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, uděluje a odnímá vyznamenání, zřizuje pracovní orgány – sekce, svolává tematicky zaměřené konference a schvaluje jejich závěry, může rozhodnout o svolání Výročního zasedání Pionýra atd.

Definice:

Usnesení


Předseda Pionýra:

Základní popis: Statutární orgán Pionýra, je oprávněn za něj jednat ve všech záležitostech.

Náplň práce: Je členem VV ČRP, obstarává chod běžných záležitostí Pionýra, řídí činnost Ústředí Pionýra a odpovídá za ni, svolává jednání České rady Pionýra a Výroční zasedání Pionýra, porady předsedů KOP, případně dalších funkcionářů.

Definice:

Pokyny předsedy


Místopředsedové Pionýra

Základní popis: Jsou dva – prvý a druhý dle získaných hlasů.

Náplň práce: Jsou členy VV ČRP, na prvního z nich přechází při zániku výkonu funkce předsedy jeho práva a povinnosti, jeden z místopředsedů je pověřen řízením úseku výchovné činnosti Pionýra.

Definice:


Ekonom Pionýra:

Základní popis: Spravuje finanční záležitosti Pionýra.

Náplň práce: Je členem VV ČRP, připravuje podklady pro ostatní orgány (např. návrh rozpočtu Pionýra), dohlíží na čerpání rozpočtu Pionýra, jedná s orgány státu ve věci čerpání dotací pro Pionýr atd.

Definice:


Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP):

Základní popis: Výkonný orgán České rady Pionýra, má nejméně 7 členů, každý odpovídá za dílčí úsek činnosti.

Náplň práce: Uskutečňuje usnesení VZP a ČRP, řídí činnost Pionýra mezi jednáními ČRP, schvaluje návrh POZ akcí Pionýra, včetně jejich rozpočtu; rozhoduje o zřízení či zrušení oddílů a volnočasových klubů stojících mimo pobočné spolky; jmenuje a odvolává jmenované funkcionáře spolku; rozhoduje o udělení souhlasu k nestandardnímu nakládání s majetkem pobočného spolku; rozhoduje o zrušení nebo novém zřízení Ústředí Pionýra.

Definice:

Usnesení


Kontrolní komise Pionýra:

Základní popis: Zajišťuje kontrolní činnost ve spolku Pionýr, má nejméně 3 členy.

Náplň práce: Provádí kontroly Pionýra a jeho pobočných spolků, metodicky řídí kontrolní komise KOP, pro zajištění své kontrolní činnosti může pověřit dílčími úkony kontrolní komise KOP, ověřuje správnost volby delegátů do České rady Pionýra.

Definice:


Rozhodčí komise Pionýra:

Základní popis: Rozhoduje vnitřní spory a podává výklady Stanov Pionýra a vnitřních předpisů spolku, má nejméně tři členy (vždy lichý počet).

Náplň práce: Přijímá rozhodnutí k doručeným podáním např. ve věci sporu mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků, rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, rozhodnutí o okamžiku vzniku či zániku funkce, existence pobočného spolku, odvolání proti rozhodnutím orgánů atd. Dále podává výklady všech vnitřních předpisů Pionýra.

Definice: