Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Mluvíme o Pionýru

Příležitostí, při kterých představujeme náš spolek či oddíl veřejnosti, je mnoho a jsou různorodé. Při většině z nich by hlavně méně zkušeným vedoucím mohlo pomoci několik následujících rad a informací. Začněme třeba tím, jak Pionýr představit.

Během několika vteřin

Třeba takto: Pionýr je spolek dětí a mládeže, který působí v celé republice. Pořádáme oddílové schůzky, výlety, tábory, ale i velké společné akce. Nabízíme také otevřené kluby a akce pro veřejnost. Byli jste například na Ledové Praze?

Poznámka: Samozřejmě po nikom nechceme, aby se tyto věty učil jako básničku. Chcete-li působit přirozeně, musíte tak také mluvit – jde o výběr informací, které do krátkého představení zahrnout.

Podrobněji

Kdo jsme?

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který působí v celé republice. Opakovaně mu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen statut „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ – aktuálně pro roky 2024–2026. V roce 2025 Pionýr oslaví třicet pět let od obnovení samostatné činnosti.

Co děláme?

Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Nejčastěji se jedná o pravidelné schůzky a oddílové výpravy o víkendech, ale stále častěji i akce pro neorganizované děti a mládež. Na mnoha místech pracují otevřené volnočasové kluby. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory.

Co nás charakterizuje?

Důraz na výchovu (s dětmi si nejen hrajeme, ale hrou je vychováváme), otevřenost (většina akcí, včetně letních táborů, je otevřená, stejně jako nabídka desítek otevřených volnočasových klubů), rozmanitost (oddíly rozhodují o zaměření i konkrétní náplni své činnosti), nezávislost (nemáme přímé vazby na politické strany, církve, ani politické či náboženské ideologie) a koedukovanost (činnost v Pionýru je společná pro kluky i holky).

Co dáváme dětem?

Pionýr, to je parta kamarádů, příležitost bavit se i prožít dobrodružství, poznávat nové lidi i místa, učit se žít v přírodě, hrát si, soutěžit…

Lze si u nás vybrat z různě zaměřených oddílů – od nejběžnějších turistických, přes přírodovědné, technické, modelářské, indiánské, kulturní atd. Prostřednictvím her učíme děti ctít pravidla, spolupracovat v týmu, prosazovat své názory, překonávat ostych, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí…

Co dáváme dětem a rodičům?

Pionýr usiluje o spojení dětských zájmů s potřebami společnosti – pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, v níž každý má svá práva, ale i povinnosti.

Činnost zajišťují kvalifikovaní vedoucí, kteří procházejí systémem soustavného vzdělávání.

Obecné zásady komunikace

Chcete zaujmout povídáním o Pionýru či vašem oddíle?

Kdo alespoň čas od času pořádá nějakou akci pro veřejnost nebo i setkání s rodiči oddílových dětí, odpoví nejspíš ano. Ale jak na to?

Základní otázka, na kterou si musíte odpovědět, je: „Proč by mi měl oslovený člověk naslouchat?“

Je zjevné, že si jinak odpovíte, pokud se chystáte hovořit s rodičem hledajícím oddíl pro dítě, s novinářem, či například s možným zájemcem o práci v Pionýru. Pokud nevíte (např. na otevřené akci), je ideální zahájit rozhovor otázkou. Neptejte se ale „Chcete se dozvědět více o Pionýru?“ – jedna záporná odpověď celý rozhovor ukončí. Zkuste spíše otázku typu „Znáte činnost současného Pionýra (příp. našeho oddílu)?“ Kladná i záporná odpověď je dobrý odrazový můstek pro další povídání.

Vždy se držte několika zásad:

 • Ptejte se a naslouchejte – nikdo není zvědavý na přednášky a monology, projevený zájem vám navíc posluchače nakloní.
 • Dejte druhému prostor – neskákejte do řeči.
 • Vystupujte klidně a otevřeně – otázky přijímejte kladně a odpovídejte na ně slušně a věcně.
 • Zeptejte se tazatelů, zda je odpověď uspokojila, poděkujte za zájem.
 • Nezapomínejte na řeč těla – mluví za vás i váš postoj, gesta, upravenost, …
 • A na závěr jedna otřepaná – kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

Jak rozvrhnout sdělení?

Nikdy nevíte, kolik času s vámi oslovený stráví. Proto si připomeňme jednu poučku již od Jana Ámose Komenského: „Postupujte od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitému, od celku k částem.“

Vždy začněte stručným úvodem o Pionýru, doplňte základní představení svého oddílu (obojí se může vejít do cca 20 vteřin), až poté přejděte ke konkrétním aktivitám nebo čemukoliv jinému, o co je zájem.

Čeho se vyvarovat?

 • Nejednejte povýšeně („neškolte“) – pokud bude mít někdo pocit, že ho považujete za hlupáka, nebude vás poslouchat.
 • Neuvádějte tazatele do rozpaků – že je pro vás něco samozřejmost, ještě neznamená, že to vědí všichni.
 • Nebojte se – přinejhorším vás někdo odmítne.
 • Nevnucujte se – nemá smysl předávat informace někomu, kdo o ně nestojí.
 • Nenechte se vyprovokovat – v případě konfliktu dejte slušně najevo, že se budete radši věnovat někomu jinému, kdo má o informace zájem.
 • Nevymýšlejte si – držte se faktů. Když něco nevíte, klidně to přiznejte a odkažte např. na web.

Otázky, se kterými se můžete setkat

Nejen při akcích pro veřejnost se můžeme setkat s všemožnými otázkami, některé z nich budou pramenit ze zvědavosti, jiné mohou být až útočné. Cílit mohou k historickému dědictví našich předchůdců z let 1949–1989, k dobrovolné práci s dětmi obecně i k náplni činnosti Pionýra. Je dobré nenechat se zaskočit a vědět, jak na ně odpovědět.

Pionýr? To ještě existuje?

Jasně! Pionýr funguje už přes čtvrt století jako samostatný spolek. Nejsme závislí na politických ani náboženských ideologiích. Činnost pro děti probíhá ve stovkách pionýrských skupin, resp. oddílů a od roku 2004 i v otevřených volnočasových klubech.

Co vlastně děti v oddílech dělají?

Pionýr si celkově zakládá na rozmanitosti činnosti a na tom, že si u nás každý něco najde – přesně v duchu našeho motta „dobrodružství na míru“. Proto v naší nabídce najdete vše možné od klasické turistiky přes přírodovědu, techniku, kulturu, sport i různé ojedinělé speciality, jako indiánské či myslivecké oddíly.

Kolik vás je?

Přibližně 15 000, včetně dobrovolníků, kteří se věnují dětem ve svém volném čase.

Jaký je rozdíl mezi vámi a skauty?

Rozdílů je víc, dva zřejmě nejviditelnější jsou společné aktivity pro kluky a holky (principiálně je skautské hnutí stále rozdělené dle pohlaví). Pionýr se také nehlásí (ale členům v tom nijak nebrání) k žádnému náboženství či jiné ideologii, zatímco kořeny skautingu vycházejí z křesťanství a prvky víry jsou v jeho programu a činnosti přítomné i dnes. Máme ale také podobné rysy. Junák i Pionýr nabízí zážitky s partou kamarádů, aktivity v přírodě, tábory, výlety, víkendovky…

Učíte děti o slušném chování, ale sami jste okradli skauty o majetek a nikdy ho nevrátili! Jak to?

To je lež. Pionýr nikdy nic nezabavoval, tím spíše nekradl. Z majetku, který byl našim předchůdcům dán státem do užívání, jsme především (ale nejen) Junáku předali odpovídající část v hodnotě milionů korun. Na počátku devadesátých let pionýrské skupiny, které se rozhodly přejít k Junákům i do jiných sdružení, odcházely včetně majetku.

Co máte společného s komunisty?

Nic. Nemáme přímé vazby na žádnou politickou stranu. Nicméně jednáme s politiky na úrovni státu, krajů i obcí bez ohledu na stranickou příslušnost například kvůli zajištění podmínek pro naši činnost.

Ale byli jste přeci komunistický dorost!

Ne, to jsme nikdy nebyli! Myslíte, že kdybychom byli, tak by bylo možné, aby v osmdesátých letech 8 z 10 oddílových vedoucích nebylo členy komunistické strany?

Nejste spíš nějaký relikt minulosti?

Přes 10 000 dětí, stejně jako jejich rodiče, si to zjevně nemyslí – ostatně řada významných osobností, které poskytovaly záštity našim akcím, včetně několika předsedů vlády, jim dává za pravdu.

Toto povídání je k dispozici i v podobě letáku, který dále obsahuje například povídání o jednotících grafických prvcích nebo přehled významných pionýrských letopočtů. Najdete ho ke stažení zde, nebo si ho můžete objednat na E-mošce.