Termíny

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Termíny přípravy X. VZP

 

13. 5. 2020 Česká rada Pionýra (ČRP) jmenuje pro obsahové zajištění VZP na návrh předsedy Pionýra předsedu Obsahové komise VZP (viz 1. dílčí zasedání ČRP, 4. 4. 2020)
13. 7. 2020 Předseda Obsahové komise předloží Výkonnému výboru České rady Pionýra (VV ČRP) informaci o složení obsahové komise VZP (viz 18. jednání VV ČRP 29. – 31. 5. 2020)
13. 1. 2021 Předseda Pionýra svolává jednání VZP zveřejněním v Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra, zveřejněním úplného textu svolávacího dokumentu ve vnitřním zpravodaji spolku a dále elektronickou poštou na kontaktní e-maily statutárních orgánů pobočných spolků, uvedené v registračním systému Pionýra
jaro 2021 Na jednáních oblastních porad jednotlivých krajských organizací Pionýra budou ze strany Obsahové komise předloženy k diskusi první zpracované návrhy změn ve Stanovách Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP.
13. 7. 2021 Termín pro předložení návrhů změn ve Stanovách a Programu Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP ze strany pionýrských skupin/center a krajských organizací Pionýra (viz postup pro podání námětů)
13. 9. 2021 Nejzazší termín, do kdy bude s ohledem na epidemickou situaci rozhodnuto o formě konání X. výročního zasedání Pionýra. Pokud by situace neumožňovala prezenční jednání, byla by provedena pouze korespondenční volba orgánů a korespondenční hlasování jen o neodkladných změnách Stanov. Další obsah jednání by byl odložen.
13. 9. 2021 Jednotlivé pobočné spolky (pionýrské skupiny aj.) volí na svých zasedáních delegáta/delegáty VZP. Nejpozději do tohoto termínu pak musí být písemná informace zpracovaná na delegačním listu předaná na Ústředí Pionýra (přesný postup viz stránka Volba delegátů).
13. 9. 2021 Termín pro podání alternativních návrhů k již dříve předloženým návrhům, pokud mají být tyto do materiálů zapracovány a na VZP projednány (viz postup pro podání námětů)
13. 9. 2021 Předložení materiálů, návrhů a námětů k dalším otázkám činnosti, má-li o nich VZP jednat (může předložit kdokoliv písemně Obsahové komisi)
13. 10. 2021 Podkladové materiály které zpracovává Obsahová komise budou v konečné verzi pro jednání VZP rozeslány zvoleným delegátům (v tištěné nebo elektronické podobě – jak bylo vybráno v delegačním listu)
13. 10. 2021 Všem delegátům jsou rozeslány informace o programu jednání VZP a organizační pokynech pro účast na jednání (v tištěné nebo elektronické podobě – jak bylo vybráno v delegačním listu)
3. 11. 2021 Pokud pobočný spolek volí dodatečně náhradního delegáta, předá do tohoto termínu písemnou informaci o volbě náhradníka včetně uvedení původního jména delegáta. Později je možné tuto informaci předat až přímo v den konání VZP mandátové komisi.
13. 11. 2021 Výroční zasedání Pionýra
13. 12. 2021 Zveřejnění zápisu z jednání VZP včetně všech schválených písemných dokumentů

Jedná se pouze o výpis nejdůležitějších termínů – závazné a kompletní stanovení termínů určuje Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra.