Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Členský příspěvek (ČP)

je dokladem spolupodílu člena na zajištění činnosti Pionýra a jeho úhradou (vedle odevzdání evidenčního listu) člen potvrzuje své rozhodnutí o členství. Hradí se zpravidla jednou ročně.

Předpis, který podává podstatné informace o ČP je Směrnice pro registraci, evidenci a členské příspěvky v Pionýru.

Výše členského příspěvku…

Není všude stejná ani jednou pro vždy daná. Určuje si ji samostatně každá pionýrská skupina pro své registrované členy vždy na jeden rok. Při tom respektuje stanovenou výši odvodu (pro Pionýr a KOP) a konkrétní podmínky v místě svého působení.

Jak je výše příspěvku stanovována?

Odvody stanovují orgány Pionýra a krajské organizace Pionýra. Část připadající pionýrské skupině se musí promyslet – zpravidla v návaznosti na přípravu rozpočtu pionýrské skupiny na (nový) rok. Při tom je nezbytné uvážit plánované akce, domácí okolnosti v obci (místě působení), budoucí finanční potřeby PS i dlouhodobé záměry při rozvoji činnosti Pionýra v místě. Výše ČP může být i nějak odlišená pro věkové kategorie, z hlediska sociálního (počet zapojených sourozenců…), nesmí však být nulová!!!

Přímo o nich rozhoduje rada pionýrské skupiny, takže do postupu schválení jsou zapojeni i vedoucí oddílů. Důležité je, aby rozhodnutí o určení výše ČP pro každý rok bylo zaznamenáno v zápisu z jednání rady PS.

Kdy se ČP hradí…

Zvyklosti na jednotlivých PS jsou různé. Ale obecně platí:

  • běžně se příspěvky vybírají v průběhu evidence členů, v lednu příslušného roku;
  • nový člen při své registraci – tj. kdykoliv během roku.

Informace o ČP

Důležitá je otevřenost – dnes je módní pojem transparentnost. Rodiče chtějí vědět, za co platí – a je vyzkoušené, že když se věci řádně vysvětlí, jsou ochotni přispět vždy, když je třeba.

Osvědčená jsou osobní sdělení, například na schůzkách, vhodný je i dopis, ať už na papíře nebo e-mailem, standardní je mít tuhle informaci umístěnou stabilně na webu, dostupnou vlastně kdykoliv a postačí odkaz. Nemělo by se ovšem sklouzávat k formálnímu odeslání odkazu – srozumitelné vysvětlení smyslu ČP je ukázkou správného dorozumívání a vztahu s rodiči, tj. propagace.

Využití ČP

Podstatné je, že člen jeho úhradou přispívá k úspěšnému chodu celého spolku – jde o významný zdroj financování. I proto, že díky nim může lépe plánovat – ČP lze využívat podle vlastního rozhodnutí a na „cokoliv“, není totiž vázána vůlí poskytovatelů jako např. u darů či podmínkami grantů atd. Důležité je, že členské příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Na co se užívají, je zřejmé z obrázku.