Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Evidence a dokumentace

Členství v Pionýru, členský příspěvek

Členství vzniká prostřednictvím registrace do oddílu, resp. pobočného spolku (PS, PC, KOP), a uhrazením členského příspěvku.

Základní podmínky členství, jeho typy, způsoby jeho zániku i práva a povinnosti členů jsou popsány v části V. Stanov Pionýra.

Dokumentem, který přímo řeší otázky členství, je Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Další pravidla mohou vyplývat z vnitřních zvyklostí a tradic oddílů a pionýrských skupin/center (například nováčkovská zkouška, slib, přijímací rituál a podobně).

Členský příspěvek je dokladem spolupodílu člena na zajištění činnosti Pionýra, hradí se zpravidla jednou ročně.

Registrace a evidence – pozor na zaměňování pojmů

Registrace je úkon, při kterém se někdo nově stává členem Pionýra.

Když své členství prodlouží, je zaznamenán v evidenci oddílu/PS pro další rok.

 

Evidence

Slouží především k prokázání členství ve spolku, je významná z hlediska možnosti čerpání výhod člena, mimo jiné jeho pojištění, je též důležitým dokladem o samotné činnosti pobočného spolku – např. seznamy účastníků jsou nezbytné pro účetní evidenci.

K evidenci členů i jednotek užíváme Registrační a informační systém Pionýra – známý jako RISP. Doporučujeme pracovat s ním co nejčastěji a záznamy provádět průběžně, celý rok. RISP nám pomůže i při mnoha praktických činnostech (tisk seznamů účastníků, ukládání dokumentů, nastavování práv na pionýrském webu atd.).

V případě potíží pomůže manuál k RISPu nebo rada přes telefon (viz přehled krajských správců RISP, dostupný po přihlášení).

Dokumentace obecně

S každým členem či jednotkou je spojena určitá míra administrativy a dokumentace. O všechny dokumenty musí být řádně pečováno a musí být zabezpečeny – ať už je řeč o písemnosti nebo o jejich elektronické podobě. Blíže to stanovuje Spisový řád. Obezřetnost je při práci s nimi nutná i proto, že mohou obsahovat osobní údaje členů. Proto je důležité, aby u příslušných dokumentů byly dodržovány zásady ochrany osobních údajů.

Dokumenty je účelné zachytit i v RISPu – tam je pro každou jednotku i osobu vytvořen prostor, kde lze naskenované dokumenty ukládat.

Další dokumentace vyplývá z konkrétních aktivit a její předepsaný rozsah upravuje řada dalších předpisů (vnitřních i obecných), z hlediska činnosti zejména část IV. Směrnice o hlavní činnosti – Organizace činnosti, jde například o přihlášky na akce (vzor), seznamy účastníků (vzor), zdravotní dokumentaci tábora atd. Dále ovšem i jiné vnitřní předpisy, kupř. Směrnice o hospodaření ve spolku Pionýr.