Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Uvolňování dobrovolníků na tábory

Základní informace

Zákoník práce uvádí možnost získat uvolnění na zajištění táborové činnosti – tzv. pracovní volno v obecném zájmu. Jde o ustanovení letité, včetně stanovených podmínek (na koho se může vztahovat, rozsah max. 3 týdny), to se nijak nemění, lze čerpat stále.

Od 1. 1. 2021 vznikl osobám, které bezplatně a soustavně pracují s dětmi a mládeží, nárok na podporu dobrovolníků – uvolnění na jeden týden s náhradou mzdy. Právní úpravu najdete v Zákoníku práce – § 203, písm. h) a § 203a. K této možnosti podrobněji uvádíme.

O poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy musí zaměstnanec písemně požádat zaměstnavatele (a doložit požadované podmínky). Zaměstnavatel posléze vyplatí mzdu a žádost postoupí na místně příslušné pracoviště ČSSZ.

Na základě dodaných podkladů vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Náhrada mzdy je státem hrazena do výše průměrné mzdy v národním hospodářství v 1. – 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V roce 2022 byla v tomto období průměrná měsíční mzda 39.306,- Kč. Náhrada tedy může být nižší, pokud je nižší mzda nebo maximálně v této přepočtené výši. Zaměstnavatel má nárok na proplacení mzdy i odpovídající výše odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele.

Kromě podkladů od zaměstnance odesílá i podklad o výplatě náhrady mzdy. Na základě žádosti rozhodne pracoviště ČSSZ ve správním řízení o provedení úhrady.

Náhradní volno s náhradou mzdy můžete čerpat, pokud na táborech s dětmi (nebo sportovních soustředění) zastáváte funkci vedoucího tábora, zdravotníka, oddílového vedoucího nebo vychovatele, instruktora, případně zástupce pro věci hospodářské.

Podrobné podklady vydala ČSSZ a najdete je na https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy, včetně formuláře žádosti zaměstnavatele.

K vyjasnění jednotných podmínek pro potvrzování celoroční soustavné a bezplatné práce s dětmi nebo s mládeží v rámci Pionýra byl vydán Pokyn předsedy Pionýra č. 02/2021, dostupný zde (v Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra).

UPOZORNĚNÍ!

Podaná žádost o vyplacení náhrady mzdy podléhá přezkumu za strany ČSSZ, že byly řádně splněny všechny podmínky! Proto na pionýrských skupinách dodržujte všechny stanovené náležitosti a omezení pro přiznání této náhrady. Případné sankce za zjištěné nedostatky (nepravdivá potvrzení) mohou být opravdu vysoké (v extrémních případech by to mohlo být hodnoceno jako podvod).

Jak dlouhý je týden, na který mohu žádat náhradu mzdy?

Záleží na vás, od kterého dne tábora zaměstnavatele o placené volno požádáš. Nemusí se shodovat se začátkem tábora.

Od prvního kalendářního dne uvedeného v žádosti se ale počítá týden jako 7 po sobě následujících dnů. Z nich vám ČSSZ prostřednictvím zaměstnavatele proplatí jen ty dny, na které podle běžného rozvržení pracovního rozvrhu připadá pracovní den.

U nejběžnějšího rozvržení pracovní doby pondělí – pátek tedy obvykle proplatí 5 dnů. Pokud požádáte o pracovní volno s náhradou mzdy od 1. července 2023, bude vyplacena náhrada mzdy jen za 3 dny, protože v prvních 7 kalendářních dnech července je víkend a dva státní svátky. V tomto případě tedy doporučujeme na začátek tábora čerpat dovolenou a o pracovní volno s náhradou mzdy žádat až od druhého týdne tábora.

Pokud vám a vašemu zaměstnavateli nevadí trocha papírování navíc, je možné vyčerpat náhradu za 7 pracovních dnů.

Období, na které žádáte náhradu mzdy či platu, lze totiž rozdělit. Např. požádáte o 3 pracovní dny na zimní tábor a pak o 4 pracovní dny na letní tábor apod. Celkem týden = max. 7 pracovních dnů za rok. Stále ale platí, že od prvního dne uvedeného v žádosti běží 7 kalendářních dnů. První akce tedy musí být kratší než týden!

Jak na žádost podávanou zaměstnavateli:

 1. Předložte ji co nejdříve, pozdě podaná žádost může zaměstnavateli způsobovat provozní problémy.
 2. Před podáním žádosti zjistěte, zda a v jakém rozsahu má poskytování volna a náhrad mzdy pro tyto případy upraven zaměstnavatel smluvně (kolektivní smlouva) nebo v rámci svých vnitřních předpisů (např. zaměstnanecké benefity). Případně projednejte se zaměstnavatelem (příslušným pracovištěm) podmínky osobně. Může se stát, že zaměstnavatel vám poskytne placené volno pro delší časový úsek nebo náhradu vyšší než, která mu bude proplacena státem ze svých vlastních zdrojů.
 3. Žádost a její náležitosti:
 4. Zjistěte si, zda pro žádost o pracovní volno z důvodu jiných úkonů ve veřejném zájmu a pro žádost o poskytnutí náhrady mzdy má zaměstnavatel vlastní formuláře, pak doporučujeme jejich užití (zaměstnavatel je na ně „zvyklý“).
 5. Budete-li přece jenom sestavovat vlastní žádost, je třeba uvést:
  • zaměstnavatele, kterému žádost předkládáte,
  • sebe jako žadatele s plnou identifikací,
  • akci (tábor), na kterou chcete pracovní volno čerpat, a jejího pořadatele,
  • termín a místo konání akce a z něj vyplývající rozsah požadovaného pracovního volna
  • časový interval, za který vám má být poskytnuta náhrada mzdy.

Pokud není ze strany zaměstnavatele postup upraven a zaměstnavatel bude volno a náhradu mzdy poskytovat pouze návazně na úpravu v ZP nabízíme jednoduchou verzi žádosti.

Vzory formulářů – souhrn

Pro využití nabízíme vzory formulářů:

 • Žádost o poskytnutí pracovního volna pro jiný úkon v obecném zájmu a poskytnutí náhrady mzdy/platu
 • Potvrzení o soustavné a bezplatné práci s dětmi a mládeží
 • Potvrzení o účasti na táboře a žádost o uvolnění
 • Potvrzení o účasti na táboře, celoroční činnosti a žádost o uvolnění (pro případ, že žadatel odjíždí na tábor, který nepořádá (jeho) PS)

Všechny potřebné formuláře jsou uloženy zde.