Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Výzvy MŠMT k činnosti s dětmi – cizinci migrujícími z Ukrajiny

V pátek 8. dubna 2022 vydalo MŠMT dvě níže uvedené výzvy.

 1. Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 nemá spolky jako oprávněné žadatele a není tedy možné za spolek předkládat samostatný projekt.
  V případě, že máte o tyto aktivity zájem je třeba se propojit s oprávněnými žadateli v místě, což jsou:
  • veřejné vysoké školy,
  • právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku,
  • územní samosprávné celky, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí.
 2. Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 stanovuje spolky jako oprávněné žadatele pro dvě aktivity:

  • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku,

  • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku.

Podrobné podmínky k výzvě najdete na webu MŠMT Edu.cz.

I když jsme uvedeni jako možný příjemce prostředků, přináší výzva řadu problematických a rizikových momentů. Rizika vnímáme zejména v těchto podmínkách:

 • podmínka pro splnění účelu poskytnuté dotace stanovená pro NNO na 50 % původního požadavku. To v praxi znamená, že pokud nebudeme schopni doložit realizaci minimálně 50 % plánovaných šablon, budou všechny naše náklady i z šablon realizovaných neuznatelnými náklady a budeme vracet dotaci i za realizovaná šablony.
 • Příjemcem dotace může být hlavní spolek, pobočné spolky nemohou o dotaci žádat, realizátorem aktivit musí být ale příjemce dotace. To by v praxi znamenalo, že realizátorem všech aktivit by musel být Pionýr jako hlavní spolek (dohody, objednávky, platby….).

Přes výše uvedené nezpochybňujeme, že pro ukrajinské děti i jejich rodiče mohou být realizované programy velmi přínosné a pokud to bude opravdu třeba poskytne vám Ústředí Pionýra potřebnou součinnost pro získání dotace stejně jako v předchozích letech. Pokud bychom nedosáhly na povinnou minimální alokaci (10 šablon) jsme schopni začlenit vaši žádost i do požadavku předkládaného prostřednictvím ČRDM.

V tomto případě ale důrazně doporučujeme:

 • promyslet, zda jste schopni aktivity skutečně realizovat,
 • hledat partnery pro realizaci v místě (obce, školy apod.), protože jejich podmínky a míra rizika jsou v tomto případě významně nižší, mají např. povinnost realizovat pouze 25 % přidělených aktivit), realizátorem projektu by pak byla např. obec a pionýrská skupina by zajišťovala pouze některé části aktivit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou výzvu – tedy tak, jak budou předkládat realizátoři své žádosti, budou přidělovány prostředky, bude třeba stanovit nějaký rozumný termín pro předložení žádosti nebo pro rozhodnutí, že se této výzvy nebudeme účastnit.

Předběžný zájem o realizaci proto dodejte na kaca@pionyr.cz nejpozději do 21. 4. 2022.

Podrobně informace k výzvě najdete na výše uvedeném odkazu. Pro zájemce je dopřesníme na připravovaném webináři v úterý 19. 4. 2022, přihlásit se je možné přes Přihlašovnu.