Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Kolektivní orgány a sekce

Řídící kolektivní orgány Pionýra

Česká rada Pionýra (ČRP)

Řídí Pionýr mezi výročními zasedáními, jedná zpravidla dvakrát ročně.

 • Jednání ČRP a způsoby podání materiálů k projednání se řídí Jednacím řádem ČRP.
 • Materiály k projednání jsou zveřejňovány 10 dnů před jednáním.

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)

Výkonný orgán České rady Pionýra, má nejméně 7 členů, každý odpovídá za dílčí úsek činnosti, skládá se z předsedy, místopředsedů, ekonoma a dalších členů.

 • Jednání VV ČRP a způsoby podání materiálů k projednání se řídí Jednacím řádem.
 • Materiály k projednání jsou zveřejňovány 7 dnů před jednáním.

Aktuální složení orgánů Pionýra, včetně kontaktů, naleznete v Kontaktech pro členy.

Sekce, štáby a pracovní skupiny

K zajištění činnosti Pionýra přispívají kromě volených orgánů i sekce, štáby a pracovní skupiny, které jsou tvořeny dobrovolníky ze spolku. Jejich členové se scházejí na osobních nebo on-line jednáních. Mohou přispívat i korespondenčně. Pracují na aktuálních a pro Pionýr důležitých tématech.

Sekce České rady Pionýra

 • Sekce rozvoje výchovných programů (RVP)
  Stará se o další rozvoj nabídkových výchovných programů (například těch z cyklu Výpravy za poznáním). Členové sekce hledají cesty, jak tyto programy uvést do běžné činnosti oddílů a klubů, a promítají připomínky a náměty do jejich obsahu.
 • Sekce akcí a soutěží
  Má na starosti podporu a spoluorganizování akcí a soutěží na republikové úrovni. Podílí se na tvorbě metodických materiálů, pravidel a pomůcek pro zajištění akcí a soutěží.
 • Legislativně ekonomická sekce (LES)
  Zajišťuje úpravy předpisů Pionýra v návaznosti na Stanovy Pionýra a platnou legislativu, vypracovává k nim metodické pokyny.
 • Sekce digitalizace
  Má na starosti rozvoj digitálních a IT nástrojů v Pionýru.
 • Sekce propagace a komunikace
  Pracuje na koncepci propagace a komunikace ve spolku. Navrhuje propagační předměty, informační kampaně a další.
 • Sekce motivace a oceňování
  Cílí svoji činnost na práci s pionýrskými pracovníky, jejich motivování rozvíjet se a jejich oceňování za přínos pro spolek.

Pracovní skupiny při Výkonném výboru České rady Pionýra

Výkonný výbor ČRP ustavil:

 • Štáb Pionýrského Sedmikvítku
  Věnuje se podpoře a dalšímu rozvoji kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek, zabývá se jejími proměnami a úpravami. Je složen zejména z pořadatelů jednotlivých oblastních kol a republikových finále akce.
  Na republikové úrovni jsou dle aktuální potřeby ustavovány štáby a pracovní skupiny pro různé akce, jednotlivé soutěže a další oblasti.
 • Štáb Dětské Porty
  Připravuje pořádání Dětské porty na republikové úrovni a pomáhá s regionálními koly.
 • Štáb vedoucích airsoftových oddílů
  Sdružuje vedoucí airsoftových oddílů, připravuje jejich republikové akce.

Zapojte se

Máte-li chuť se zapojit do činnosti některé z pracovních skupin a přiložit ruku ke společnému dílu, zkontaktujte příslušného vedoucího sekce či štábu nebo napište na pionyr@pionyr.cz. Budeme velice rádi :).

Orgány sekce, štáby a pracovní skupiny se při své práci řídí Jednacím řádem.

Popis a náplň všech základních orgánů Pionýra naleznete v části Orgány Pionýra

Hlavním dokumentem, podle kterého orgány jednají, jsou Stanovy Pionýra

Další důležité materiály můžete najít v Rejstříku vnitřních předpisů

Podání k České radě Pionýra

Předkládání návrhů, k jednání a k přijímání usnesení v ČRP, se řídí pravidly Jednacího řádu ČRP. Ten mimo jiné praví, že předložit příslušné návrhy, alespoň 14 dní před jednáním prostřednictvím Ústředí, mohou:

 • krajské organizace Pionýra prostřednictvím usnesení KRP nebo VV KRP
 • statutární orgán Pionýra
 • VV ČRP
 • pracovní orgány ČRP
 • kontrolní komise Pionýra
 • členové ČRP
 • další subjekty vyjmenované ve Stanovách a vnitřních směrnicích pro konkrétní případy

Pokud se jedná o mimořádné jednání ČRP, tak lze návrh podat 7 dnů předem. Ve výjimečných případech, lze návrh zařadit do jednání až na samotném zasedání, pokud s tím budou delegáti souhlasit.

Návrh by měl splňovat alespoň základní náležitosti, aby mohl být řádně projednán. Mělo by z něj být jasné: kdo návrh podává, čeho se týká včetně případného zdůvodnění a jaké je navrženo usnesení, které by měla Česká rady Pionýra případně přijmout.
Lze se obrátit na Ústředí Pionýra, které má řadu vzorových dokumentů k této problematice.

Samotný návrh pak včas zašlete na adresu: pionyr@pionyr.cz. Nebo můžete využít datové schránky, pokud se jedná o něco opravdu vážného.

Podání k Výkonnému výboru České rady Pionýra

Předkládání návrhů k projednání u VV ČRP se řídí pravidly Jednacího řádu VV ČRP. Ten mimo jiné praví, že předložit příslušné návrhy, alespoň 7 dní před jednáním prostřednictvím Ústředí, mohou:

 • předseda Pionýra
 • členové VV ČRP
 • vedoucí pracovních orgánů
 • kontrolní komise Pionýra
 • další subjekty/osoby vyjmenované ve Stanovách a vnitřních směrnicích pro konkrétní případy
 • ostatní členové Pionýra prostřednictvím členů VV ČRP

Ve výjimečných případech lze návrh zařadit do jednání až na samotném zasedání, pokud s tím budou členové VV ČRP souhlasit.

Návrh by měl splňovat alespoň základní náležitosti, aby mohl být řádně projednán. Mělo by z něj být jasné: kdo návrh podává, čeho se týká včetně případného zdůvodnění a jaké je navrženo usnesení, které by měl výkonný výbor případně přijmout.
Lze se obrátit na Ústředí Pionýra, které má řadu vzorových dokumentů k této problematice.

Samotný návrh pak včas zašlete na adresu: pionyr@pionyr.cz. Nebo můžete využít datové schránky, pokud se jedná o něco opravdu vážného.

Úplné znění Jednacích řádů pro celostátní úroveň naleznete v Rejstříku vnitřních předpisů.