Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...


Street art

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
od 3
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, pracovní, sociální a personální.
Rozvoj týmové spolupráce, tvořivosti a iniciativy, zviditelnění nevlídných nebo „zapomenutých míst“ v obcích či městech, oživení všednosti na ulicích výtvarným způsobem, upozornění občanů na problém společnosti nenásilným způsobem.

Motivace

Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech (street = ulice). Motivy a objekty street artu jsou tak rozmanité jako jejich autoři. Streetartová díla jsou často momentálním nápadem a většinou reagují na konkrétní situaci či stav na ulicích ve městech, přičemž mohou „jen zkrášlovat“ nějaké místo, příp. je činit zajímavým, mohou také upozorňovat na nějaký problém na ulici nebo v daném čase. V minulosti byli streetartisté považováni za vandaly, kteří hyzdí ulice měst. Postupem času však někteří z nich přesvědčili své okolí o tom, že street art může být vnímán i pozitivně. Inspirací může být umělcům cokoli. Pro street art jsou využívány různé formy a techniky umění, např. malby (na cestách, chodnících, budovách), sochy (ledové, pískové, živé), nálepky nebo mozaiky. Díla převážně vznikají přímo na ulici, někdy jsou připravována v interiérech a poté jsou na ulici už jen umístěna. Inspiraci můžete najít na internetu na mnohých webových stránkách.

Potřeby

Dle předem připravených návrhů – většinou jde o věci přístupné, nijak finančně náročné, fotoaparát, popř. videokamera.

Provedení

Rozdělte „umělce“ do skupin, min. dvojic, a vysvětlete jim, co je street art a jeho možnosti. Sdělte jim, že aktivita streetartu bude probíhat ve třech fázích, a to přípravné, realizační a závěrečné. Ukažte jim na internetu některá streetatrová díla pro inspiraci.
Přípravná fáze: Umělci si „doma“ nebo v týmu promyslí nápady na tuto aktivitu. Přitom je potřeba zohledňovat to, aby bylo dílo proveditelné z dostupných materiálů, aby na ulici nějaký čas vydrželo a aby bylo také dobře odstranitelné. Poté týmy projdou město či obec, v níž bydlí nebo kde působí pionýrská skupina, vytipují si místa na ulici, kde by mohli uskutečnit své nápady, a následně si připraví pomůcky k vytvoření díla. Týmy dbají na to, aby místa byla veřejná, nejlépe by mělo jít o pozemky či stavby ve vlastnictví obce. Toto lze ověřit na internetu v „Nahlížení do katastru“. Poté se týmy sejdou a předloží si vzájemně své návrhy, které zkoordinují, aby nedošlo k realizaci několika děl na stejném místě. Současně je nutné vytipovaná místa zaznamenat a vyslat zástupce týmů, aby na obecním úřadě vedení obce představili celý projekt (druh díla, čas a místo uskutečnění, doba a způsob odstranění díla) a požádali o souhlas s realizací uměleckých výtvorů. Pokud nebudou mít zástupci obce námitky, mohou týmy přistoupit k druhé fázi aktivity.
Realizační fáze: Týmy si nachystají potřebný materiál a pomůcky k provedení díla, na místě provedou případnou úpravu (úklid) a svůj nápad vytvoří. Při realizaci díla a po jeho dokončení musí být zajištěna bezpečnost všech v okolí díla. Po dokončení děl pořídí týmy fotodokumentaci, příp. video. Tuto aktivitu mohou týmy zkombinovat s ML U9 – Stopmotion, kdy mohou postupně vznik díla fotografovat a následně z něho vytvořit video.
Závěrečná fáze: V čase, který byl dohodnut s představiteli obce, je nutné umělecká díla z ulice odstranit. Místo by mělo být tzv. vráceno do původního stavu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

Pozor na

Materiály, ze kterých budete dílo tvořit, nemohou být po realizaci aktivity pro okolí nebezpečné (sklo, kovy aj.). Aby dílo „chvíli“ na ulici vydrželo, používejte takové materiály, které jsou pro všechny dostupné a nebudou lákat nikoho ke zcizení či poškození díla. Fotodokumentace hotového díla je potřebná i z důvodu, kdyby následně došlo k poškození díla či znečištění místa a bylo potřeba prokázat stav díla vytvořeného týmem.

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita nevytváří bariéry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti se mohou do aktivity zapojit případně jen v některých fázích. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem jak při přípravě, tak při samotné realizaci na ulici.