Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Kocourkovský herbář
       
 5. Telefon
       

Voda

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
léto
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení, k řešení problémů, sociální a personální.
Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, efektivně využívat různé strategie, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému, uplatňovat proaktivní přístup, odhadovat důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat.

Konkrétní cíl: Uvědomění si významu vody pro život, potřeby šetřit s pitnou vodou, potřeby vody v různých částech světa.

Motivace

Bez vody nelze žít. Množství sladké vody na Zemi je omezené, v některých částech světa je pitná voda a voda vůbec považována za „zlato“. Ne každý člověk či jiný živočich má stejné podmínky a možnosti přístupu k vodě. Zkuste ve skupině prodiskutovat, v jakých situacích každodenně vodu používáte, zda byste mohli v některých případech množství vody omezit nebo se bez ní obejít. Uveďte si navzájem příklady, kdy se vodou očividně plýtvá.

Potřeby

Lana na 2 soustředné kruhy (malý a velký), 1 velká a 1 střední nádoba na vodu, plechové hrnky pro hráče, měřicí nádoba na vodu, vhodné oblečení hráčů.

Provedení

Na louce umístíme 2 soustředné kruhy o průměru přibližně 3 a 9 m (průměry lze upravit dle počtu hráčů – čím je jich více, tím větší vnější kruh může být). Uprostřed menšího kruhu umístíme menší nádobu na vodu (lavor nebo kanystr na asi 5–7 l vody). Vně vnějšího kruhu ve vzdálenosti asi 3 m od něj umístíme větší nádobu s vodou. Pokud je hráčů více, můžeme umístit vně kruhu více nádob s vodou. Rozdělíme hrající na 2 družstva – A a B – minimálně 1 družstvo nějak označíme. Uvnitř mezikruží se rozmístí družstvo A, které má za úkol bránit družstvu B dopravit vodu z velké nádoby vně kruhu pomocí plechových hrnků do menší nádoby uprostřed menšího kruhu. Přitom družstvu B pomáhá jeden jeho hráč v menším kruhu, ten vnitřní kruh při hře nesmí opustit. Doprava vody probíhá tak, že hráč družstva B nabere do plechového hrnku vodu z velké nádoby a snaží se proběhnout s hrnkem a vodou mezikružím až ke svému spoluhráči v menším kruhu, kterému předá svůj hrnek, a ten vodu z něj vylije do menší nádoby. Hráči družstva A rozmístění v mezikruží brání hráči z družstva B v předání hrnku s vodou tím, že mu brání tělem v cestě nebo se mu snaží vodu z hrnku vylít (nesmí dojít k bitkám a odebírání hrnků, hráči pouze šťouchají do protihráčů tak, aby vodu vylili). Hraje se na určitý časový limit, kdy se voda z malé nádoby přelije do měřicí nádoby a zapíše se stav, nebo se hraje do naplnění malé nádoby a měří se čas. Nebo se může hrát na čas, který družstvo potřebuje k úplnému naplnění nádoby ve vnitřním kruhu. Poté si družstva vymění role.
Alternativa: Hru lze hrát i bez středového hráče s tím, že hráči v mezikruží do středového malého kruhu nesmí.
Osobní úkol pro jednotlivce:
Každý si bude doma po dobu jednoho týdne zapisovat kolik vody a na co rodina spotřebuje. Výsledky si pak jednotlivci navzájem porovnají a prodiskutují, jak by mohli ovlivnit spotřebu vody ve své rodině.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a Překonání.

Pozor na

Hrnek hozený středovým hráčem ze středového kruhu může poranit – zavést pravidlo, že lze jen při zemi. Při hře budou všichni mokří – podle toho volit oblečení.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – hra pouze pro lehčí stupeň postižení. Důležité je aby, si účastník prošel terén, upozornit jej na případné nerovnosti. U lavorů asistence instruktorů (mohou také vydávat zvuk, aby se účastník lépe orientoval a šel za zvukem), kteří hráče případně navedou k nabrání vody.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Názorná ukázka.
Pohybově postižení – záleží na stupni postižení, účastníka zapojit do hry tím, že např. nabírá vodu přibíhajícím.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – pozor na agresivitu jedinců, striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.