Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Pro rodiče / Hledám odpovědi / Nejčastější dotazy

Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Nejčastější dotazy

Kdo může být členem Pionýra?

Jak se stát členem Pionýra?

  Členství vzniká po uhrazení členského příspěvku a předložením přihlášky, kterou u dětí potvrzuje jejich zákonný zástupce – rodič.

Co obnáší členství v Pionýru? Jaká je obvyklá činnost?

  Zpravidla se jedná o společné schůzky v klubovně, většinou jednou týdně (záleží na daném oddílu), jednou za čas víkendové výlety nebo výpravy do přírody. Vyvrcholením celoroční činnosti je pak tábor.

Jaké mají členové povinnosti?

  Kromě registrace a uhrazení příspěvku (viz výše) mají členové i další práva a povinnosti vyplývající ze Stanov Pionýra. Patří k nim například hájit dobré jméno Pionýra, naplňovat jeho Program, účastnit se činnosti. Další povinnosti mohou mít stanoveny jednotlivé kolektivy.

Kolik činí roční členský příspěvek?

  Členský příspěvek se pohybuje v průměru mezi 200 – 300 Kč ročně. Výši stanovují pionýrské skupiny dle svých podmínek. V odůvodněných případech může být příspěvek snížen.

Jaké další finanční náklady se pojí s členstvím v Pionýru?

  Finanční náročnost se může lišit podle zvolené činnosti, jejího rozsahu a nutného vybavení. Sportovní oddíl bude mít jistě jiné finanční nároky než třeba tábornický. Další výdaje mohou vzniknout ve spojitosti s různými akcemi, výlety a tábory. Ovšem spolek Pionýr i jednotliví vedoucí skupin a oddílů se v maximální možné míře snaží o získávání dalších finančních zdrojů. Většina aktivit je navíc zajišťována dobrovolníky. Naší snahou je, aby případná bariéra vytvářená cenou byla minimální. O konkrétní situaci se informujte u vedoucího zvolené pionýrské skupiny

Je činnost Pionýra určena jen členům?

  V převážné míře ano, ale množství oddílových aktivit je možné navštěvovat i bez toho, aby se dítě stalo členem Pionýra. U volnočasových klubů se členství vůbec nepředpokládá, pořádáme řadu akcí pro veřejnost a více než třetina účastníků letních táborů. není našimi členy.

Není Pionýr v ilegalitě?

  Rozhodně není. Oddíly a kluby pracují ve všech krajích České republiky, konkrétních míst je více než 600. Důkazem mohou být konečně i informace na těchto stránkách.

Jak je to s krojem v Pionýru?

  V Pionýru není závazný krojový předpis. O užívání košile či polokošile jednotného střihu a barvy rozhoduje pionýrský oddíl a skupina. Některé používají třeba jen tričko s originálním potiskem.

Nosíte pořád červené šátky?

  Šátek sice stále patří mezi jednotící prvky, ale o jeho tvaru a barvě rozhoduje pionýrský oddíl a skupina. Znamená to, že někteří užívají trojcípé i čtyřcípé šátky. Volba probíhá s ohledem na tradice nebo další používání šátku.

Jaké jsou vazby Pionýra k politickým stranám?

  Přímo žádné. Pionýr není svázán s žádnou konkrétní politickou či náboženskou ideologií.

Co máte společného s komunisty?

  Nic. Nemáme přímé vazby na žádnou politickou stranu. Nicméně jednáme s politiky na úrovni státu, krajů i obcí bez ohledu na stranickou příslušnost, například kvůli zajištění podmínek pro naši činnost.

Co myslí Pionýr tím, že hájí oprávněné zájmy dětí?

  Pionýr ve své činnosti důsledně uplatňuje principy a ustanovení Úmluvy o právech dítěte.

Jaký je rozdíl mezi vámi a skauty?

  Rozdílů je víc. Tím nejviditelnějším jsou zřejmě společné aktivity pro kluky a holky v Pionýru, zatímco skautské hnutí je principiálně stále rozdělené dle pohlaví. Pionýr se také nehlásí (ale členům v tom nijak nebrání) k žádnému náboženství či jiné ideologii. Kořeny skautingu vycházejí z křesťanství a prvky víry jsou v jeho programu i činnosti přítomné i dnes. Máme ale také podobné rysy. Junák i Pionýr nabízí zážitky s partou kamarádů, aktivity v přírodě, tábory, výlety, víkendovky…

Je pravda, že Pionýr okradl skauty o majetek a nikdy ho nevrátil?

  To je lež. Pionýr nikdy nic nezabavoval, tím spíše nekradl. Z majetku, který byl našim předchůdcům dán státem do užívání, jsme především (ale nejen) skautům předali odpovídající část v hodnotě milionů korun. Na počátku devadesátých let pionýrské skupiny, které se rozhodly přejít ke skautům i do jiných spolků, odcházely včetně majetku.
Nenalezli jste zde odpověď na svůj dotaz? Ptejte se na pionyr@pionyr.cz.