Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci

Podmínky účasti dětí na zotavovací akci – táboře (ale i ve škole v přírodě) upravuje zákon č. 258/2000 Sb., § 9.
Pro pořadatele stanovuje předpoklady, za kterých může přijmout jen dítě, které splňuje tyto požadavky:

  1. je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
  2. nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
  3. ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

K tomu uvedený předpis současně uvádí:

  • Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Ten v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (vzor posudku) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
  • Skutečnosti uvedené v odstavcích b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte; toto potvrzení (tradičně nejčastěji nazývané jako tzv. Potvrzení o bezinfekčnosti, příklad) nesmí být starší než jeden den.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě.