Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Výzva bývalých činovníků Junáka (1970)

1970
Výzva bývalých činovníků Junáka

z Mladé Fronty, 6.10.1970

My, členové bývalých ústředních orgánů Junáka, kteří se rozhodli zcela dobrovolně a s vědomím politické, občanské i osobní odpovědnosti věnovat své síly a schopnosti výstavbě rozvoji ideově, politicky i organizačně jednotné pionýrské organizace ČSSR, považujeme za svou povinnost vyjádřit se k některým zásadním otázkám, které se objevily v průběhu sjednocovacího procesu v poslední době.

Znovu vyslovujeme plnou podporu sjednocovacímu procesu v dětském a mládežnickém hnutí, jeho politickým i ideovým principům a cílům, tak jak byly přijaty předsednictvem ÚV KSČ 17.11.1969 a dále rozpracovány v usneseních federální rady DOM a ústřední rady Junáka a v průběhu minulých měsíců postupně realizovány.

Úspěšný nástup k výstavbě jednotné Pionýrské organizace za účasti členů bývalého Pionýra a Junáka na území ČSR prokázal správnost zvoleného politického řešení a dává možnost pro všechny socialismu oddané bývalé činovníky Junáka pracovat s dětmi v duchu programových a organizačních zásad Pionýrské organizace ČSSR s využitím pozitivních junáckých metod a forem práce. Jsme přesvědčení, že pro poctivou práci při socialistické výchově dětí je dostatek prostoru pro každého kdo chce se podílet na výstavbě naší socialistické vlasti v duchu úsilí a cílů strany.

Dosavadní kladný vývoj je však poznamenán některými nežádoucími jevy, se kterými nemůžeme v žádném případě souhlasit.

Junák ukončil činnost 15. září 1970 a k tomuto datu byly povinny ukončit práci ty oddíly a střediska, které do PO ČSSR nevstoupily. Přesto však některé oddíly, ač se do PO ČSSR nepřihlásily na veřejnosti dále vystupují, to někdy i způsoby, s nimiž nelze v žádném případě souhlasit. K tomu přistupují pokusy menšího počtu oddílů, které se do PO ČSSR nepřihlásily, pokračovat v činnosti kolektivním přestupem do jiných společenských organizací, což je v rozporu se stanoviskem ústředního výboru národní fronty ČSR. V ojedinělých případech, extrémních, došlo k zatajování nebo i k ničení majetku. Takové odsouzeníhodné jednání je v přímém protikladu nejen s etickými cíly socialistické výchovy, ale především se zákony naší republiky a každý, kdo takto postupuje, musí si být vědom společenských i právních důsledků svého jednání. Bývalí činovníci, kteří takto neodpovědně postupují, si musejí být vědomi, že vážně poškozují pozitivní snahy a výsledky dosavadního úsilí těch junáckých pracovníků a oddílů, které se do Pionýrské organizace ČSSR přihlásili.

Aktivní přístup stovek oddílů Junák a jejich vedoucích, kteří se rozhodli spolupracovat při budování jednotné PO ČSSR , nejlépe dokazují, že mnoho činovníků, komunistů i nestraníků upřímně usilovalo o socialistickou výchovu dětí a svou prací si získalo plnou politickou a společenskou důvěru.

Jsme členy PO ČSSR a za základní princip považujeme její ideovou , politickou a organizační jednotu, z níž teprve vycházejí diferencované formy práce s dětmi. Nevstoupili jsme do PO ČSSR s postranním cílem vytvářet organizaci v organizaci a budeme důsledně hájit její jednotu.

Znovu vyzýváme ke spolupráci v PO ČSSR každého, kdo se chce angažovat pro socialisticko výchovu našich dětí a dosud váhá. Děti i společnost poctivou práci potřebují a jistě ji ocení.

Naproti tomu nemůžeme být na jedné lodi s těmi, kteří nepochopili nebo nechtějí pochopit a staví se proti našemu společnému úsilí – vybudovat takovou PO ČSSR, která bude přitažlivými formami přibližovat dětem myšlenky socialismu, poskytne jim mnoho šťastných a krásných zážitků a vytvoří prostor pro bohatou neformální činnost. Pro takovou socialistickou organizaci chceme a budeme pracovat!

V. Koseová, V. Macková, dr. R. Plajner, ing. V. Marhoul, A. Floriánová, D. Kulíková, dr. V. Břicháček, ing. Z. Hála, ing. B. Charvát, dr. L. Tenorová, dr. J. Pfeifer, D. Bednářová, ing. V. Jager, Z. Domnosilová, J. Bayer, doc. Vurm.