Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Věstník 1949

1949
Věstník
Ministerstva školství, věd a umění
Ročník IV.    v Praze 15. května 1949    Sešit 9

64.
Pionýrské oddíly Junáka na národních a středních školách.
Výn MŠVU z 28. IV. 1949, č. 60 509-i.

Junák je dětskou organisací Československého svazu mládeže. Jeho členy jsou chlapci a  děvčata ve věku do 15 let. Aby Čs. svaz mládeže zajistil lepší spolupráci dětské organizace se školou, bude zakládat vedle dosavadních místních oddílů Junáka pionýrské oddíly Junáka (POJ) na národních a  středních školách.

Pionýrské oddíly Junáka jsou pomocníkem naší jednotné školy. Sdružují chlapce a děvčata na národních a středních školách. Oddíly vedou členové ČSM.

Chlapec nebo děvče, který se chce stát členem POJ, projeví své přání některému členu oddílu. o  přijetí nového člena rozhoduje schůze celého oddílu na základě jeho chování a práce ve škole a mimo školu. Nový člen je přijat na slavnostním shromáždění skupiny, kde se skládá slib.

 

Organisace POJ.

Oddíl. Oddíl tvoří pionýři jedné třídy. V čele je oddílová rada o třech až pěti členech. volená na schůzi oddílu. Každý oddíl má vedoucího, člena ČSM.

Družina. Oddíl se dělí na družiny po pěti až deseti členech. V čele družiny je volený předseda.

Skupina. Všechny oddíly na škole tvoří skupinu. Práci skupiny řídí skupinová rada. Skládá se ze tří až pěti členů, volených na shromáždění všech pionýrů celé školy a z předsedů jednotlivých oddílů. Skupinu vede člen ČSM za spolupráce člena učitelského sboru. Rady pionýrských oddílů a  skupin pomáhají a radí žákovské organisaci.

 

Pionýrské zásady.

Pionýr je všem chlapcům a děvčatům příkladem.

  1. Pionýr miluje svou lidově demokratickou vlast. Je hrdý na svůj národ, který pod vedením presidenta Klementa Gottwalda buduje socialismus. Miluje svou lidově demokratickou republiku a její armádu, záruku bezpečnosti našeho státu.
  2. Pionýr přeje svobodu a mír všem národům. Miluje našeho osvoboditele Sovětský svaz, zemi svobody, míru a socialismu.
  3. Pionýr se dobře učí. Plní vzorně svoje školní povinnosti, má rád knihy, stále se vzdělává, aby se stal uvědomělým a platným budovatelem socialismu.
  4. Pionýr je pracovitý. Ctí každou práci, která přináší prospěch celku a účastní se jí podle svých sil. Především pomáhá rodičům.
  5. Pionýr pečuje o své zdraví. dbá o  svou čistotu a je otužilý, aby byl zdatným pracovníkem a  obráncem své vlasti.
  6. Pionýr je ukázněný. Dbá rad svých rodičů, učitelů a vedoucích. Podřizuje se vždy vůli kolektivu.
  7. Pionýr chrání svou pionýrskou čest. Zastává pravdu, je čestný a odpovědný, není sobecký a  jedná vždy spravedlivě. Váží si všech pracujících lidí.
  8. Pionýr je mladým hospodářem své země. Miluje přírodu, zachází šetrně se vším, co bylo vytvořeno lidskou prací. Chrání společný majetek a střeží jej před škůdci a nepřáteli.
  9. Pionýr je věrným a spolehlivým druhem. Pomáhá spolužákům a je přítelem malých dětí.
  10. Pionýr se připravuje vstoupit do řad členů ČSM. Bude proto vždy a všude vzorným pionýrem, aby byl přijat do ČSM, který sdružuje nejuvědomělejší mladé budovatele republiky.

 
Slib, heslo, pozdrav, šátek, prapor.

Slib. Já, mladý pionýr lidově demokratické republiky Československé, slibuji před svými druhy, že se budu učit a jednat tak,abych byl platným občanem své milované vlasti.

Heslo. „K budování a obraně vlasti – buď připraven!“ Odpověď: „Vždy připraven!“.

Pozdrav. Pionýři se zdraví pionýrským pozdravem, otevřenou rukou zvednutou nad čelo, obrácenou hranou dopředu. Pozdrav vyjadřuje, že zájem pracujících všech pěti dílů světa klade pionýr nad zájmy svoje.

Prapor. Pionýr ctí a chrání prapor svého oddílu a skupiny.Rudá barva praporu připomíná mu oběti, za které byla vykoupena svoboda národa, jeho š»astná budoucnost a slib pracovat ve prospěch vlasti.    

Šátek. Pionýrský šátek je součástí rudého praporu, proto jej pionýr chrání a je na něj hrdý.

Odznak. Pionýrský odznak je čestným označením příslušnosti k pionýrskému oddílu. Připomíná pionýrům, že mají být vždy připraveni dát své vědomosti a síly ve prospěch vlasti.

Kroj. Při slavnostních příležitostech nosí pionýři bílou košili nebo halenku s pionýrským odznakem a rudým šátkem.

 

Ministerstvo školství, věd a umění upozorňuje, že pionýrské oddíly Junáka mohou zakládat pouze členové ČSM, pověření krajským výborem ČSM, a to podle směrnic daných jim ústředím Junáka. Člen ĆSM, který má založit POJ na škole, prokáže se ředitelství pověřením krajského výboru ČSM. Pokud na některých národních a středních školách pionýrské oddíly Junáka nebo jim podobné organisace mládeže již vznikly, je zapotřebí, aby se ihned přihlásily ústředí Junáka, Praha II, Soukupovo nám. 28. Skupiny a oddíly mládeže na školách I. a II. stupně, které se nepřihlásí, nemohou dále na škole existovat, nebo» nejsou součástí jednotné organisace československé mládeže, ČSM.

Ředitelství škol a  učitelské sbory se vybízejí, aby zakládání pionýrských oddílů Junáka všemožně podporovaly a staraly se o dobrou spolupráci POJ se školou. Za tím účelem stane se jeden z členů učitelského sboru důvěrníkem POJ na škole. Jeho úkolem je usnadňovati práci POJ, napomáhati radou vedoucím. Práce s POJ se důvěrníku POJ započítává jako vícepráce pro pedagogickou odměnu.

Ředitelství škol se žádají, aby pro činnost POJ vyhradila podle možnosti ve školní budově ve smyslu výnosu M©O z 15. VI. 1948, č. 1-123 639-III (Věstník 1948, č. 1, str. 279) místnost (místnosti) pro pionýrskou klubovnu. Pionýrská klubovna má být členům POJ volně přístupna, a to i v době mimo vyučování, o nedělích a o školních prázdninách. Odpovědnost za dozor nesou vedoucí oddílů a vedoucí skupiny POJ. POJ mají právo užívat i  ostatních zařízení školy, zvláště tělocvičen, dílen, hřišť a školní zahrady. o podrobnostech se dohodne vedoucí skupiny POJ přímo s ředitelstvím školy; o úmluvě se učiní zápis.