Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Věstník 1948

1948
Věstník
Ministerstva školství a osvěty
Ročník IV.    v Praze 30. června 1948    Sešit 12

88.
Klubovny mládeže na školách II. a III. stupně.

Výn MŠO z 15. VI. 1948, č. A-123 639-III.

V lidově demokratickém státě bude škola pomáhat všestrannému vývoji mládeže. Je proto třeba, aby poskytovala mládeži účinnou pomoc v době mimo povinné školní vyučování, aby jí pomáhala využíti času k ušlechtilé zábavě, podporovala zdravou družnost mládeže ze škol s mládeží z průmyslu, řemesel, zemědělství a prohloubila své výchovné působení na všechnu naši mládež v jejím volném čase. Aby toho bylo dosaženo, jeví se potřeba zřizovati na školách II. a III. stupně klubovny mládeže.

Klubovna mládeže bude zřízena součinností správy školy, jejího učitelstva, samosprávy žáků, sdružení rodičů a přátel školy, sdružení přátel Junáka, místního národního výboru, místní skupiny SČM a Sokola, po případě součinností s celonárodními organisacemi a se znárodněnými podniky.                      

Správa školy dá k disposici ve školní budově vhodnou místnost (místnosti), v součinnosti s výše uvedenými složkami ji vybaví vhodným nábytkem a ostatním potřebným zařízením (rozhlas, klavír, čítárna, příruční knihovna, šachové stolky apod.).

Pro klubovnu bude podle jejího rozsahu, vybavení a návštěvy vypracován za součinnosti učitelského (profesorského) sboru, zástupců SČM a jiných zájemců programový plán a bude stanoven domácí řád. Vedením a dozorem budou pověřeny školní skupiny SČM (u škol II. stupně junácké oddíly při školách jako složka SČM) ve spolupráci se složkami SČM z místa nebo ze školního obvodu. Při dozoru a instruování bude podle povahy klubovní činnosti spolu působit ten člen učitelského (profesorského) sboru, který k tomu bude pověřen správou školy.

Správa školy bude věnovati zvláštní péči tomu, aby se klubovny staly radostným střediskem veškeré mládeže, i když do příslušné školy nechodí. Bude tedy správa školy spolupracovati s organisacemi, v kterých je mládež organisována (Junák, SČM, Sokol), a s mládeží z podniků.                       

Není-li ve škole vhodné místnosti, lze klubovnu zřídit i jinde, budou-li zaručena stejná opatření jako v klubovně zřízené ve školní budově.

Klubovny mládeže se podle možnosti zřídí tak, aby mohly být otevřeny od počátku školního roku 1948/49. Zprávu o zřízení budovy, jejím programovém plánu a domácím řádu podá příslušná správa školy nejblíže nadřízenému školskému úřadu do 14 dní po zřízení klubovny.

Jsou-li k tomu vhodné podmínky, lze klubovny zřizovati i při školách I. stupně k soustředění veškeré mládeže příslušného obvodu.