Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Pionýrští vedoucí (1949)

1949
Pionýrští vedoucí
Citace z publikace: Zakládáme pionýrské oddíly  Vydavatel: ÚV ČSM, říjen 1949
  

Vedoucí skupiny

Vedoucím skupiny se může stát člen ČSM, který je nejméně 18 roků starý a má krajskou nebo ústřední 14denní školu. Vedoucího skupiny jmenuje krajská rada Junáka. Placené vedoucí jmenuje ústřední rada Junáka.

Vedoucí skupiny odpovídá radám Junáka za dobrý chod skupiny. Má-li skupina nějaké nedostatky nebo těžkosti, které nemůže vedoucí sám překonat, je povinen je ohlásit ORJ.

Vedoucí skupiny pečuje především o dobrou práci vedoucích oddílů. Svolává proto pravidelně pracovní schůzky vedoucích. Na nich se vedoucí připravují na svou práci, seznamují se s novými pracovními metodami a výchovnými prostředky, školí se odborně i  politicky. Při vzájemné kritice se upozorňují na své nedostatky i na chyby, které dělají v praxi a hledají společně cestu k nápravě.

Na schůzi vedoucích je připraven i plán nástupu na školu. Při zakládání skupiny je třeba svolávat schůze častěji. Později stačí, schází-li se vedoucí pravidelně jednou měsíčně.

Vedoucí skupiny je společně s důvěrníkem skupiny členem skupinové rady, kterou usměrňuje v práci.

Vedoucí skupiny je zvláště v těsném kontaktu s ředitelem školy, s důvěrníkem skupiny, se Sdružením rodičů a přátel školy, se závodní radou patronátního závodu, s patronátní skupinou ČSM i  všemi organizacemi, které skupině pomáhají. Nesmí zapomínat ani na školníka.

Vedoucí oddílu

Každý oddíl má svého vedoucího, člena ČSM, staršího 16 let. Jmenuje ho okresní rada Junáka. Pro práci s pionýrským oddílem ho připraví vedoucí skupiny.

Vedoucí oddílu je starším přítelem pionýrů. Zúčastňuje se oddílových schůzí a schůzí oddílových rad a usměrňuje dětské funkcionáře v práci. Nerozkazuje, ale přesvědčuje. Jeho autorita má vyplývat z větších zkušeností a znalostí. Vede pionýry k činorodé práci a dbá na to, aby se řídili pionýrskými zásadami. Chová se a jedná tak, aby si z něho pionýři mohli brát příklad.

Všichni vedoucí se snaží mezi sebou vytvořit harmonický kolektiv a dbají, aby každý vedoucí měl správný poměr k učitelům a k rodičům. Jsou ve správném styku nejen s vedoucím skupiny, ale i s třídním učitelem, učitelem občanské nauky i s ostatními učiteli, kteří učí pionýry z jejich oddílu. Je-li toho třeba, vyhledávají i  rodiče pionýrů, aby se s nimi dohovořili o výchově jejich dítěte.

Okresní rada Junáka

Všichni vedoucí se odpovídají ze své práce okresní radě Junáka. Okresní rada Junáka je orgán, který okresní výbor ČSM pověřil vedením dětské organizace na okrese.