Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Usnesení Konference (1968)

1968
Usnesení
konference pionýrských pracovníků z českých zemí  Seč, 20. – 23. června 1968
 

Konference schvaluje následujících deset bodů, navržených v úvodním referátu jako směrnici pro další činnost Pionýra v Čechách, na Moravě a  ve Slezsku.

 1. Upravit v nových podmínkách strukturu organizace a tím vytvořit co nejlepší předpoklady pro existující i  nově vznikající kolektivy.
 2. Věnovat maximální pozornost získávání, přípravě a růstu dosavadních i nových oddílových vedoucích.
 3. Nezanedbávat věkovou specifiku dětí v Pionýru.
 4. Věnovat se rozvoji zájmových oddílů.
 5. Vytvářet nově materiální základnu pro činnost Pionýra.
 6. Velkou pozornost věnovat našim vztahům k rodičům.
 7. Vytvořit nový vztah ke škole a  k orgánům veřejné péče o děti.
 8. Usilovat o nejtěsnější vztah a  spolupráci s jinými organizacemi a institucemi.
 9. Zvýšit propagaci hnutí.
 10. Naše společné úsilí – vychovat socialistického člověka.

 

II.

Národní konference přijala během svého jednání tuto usnesení:

  1. Národní konference založila samostatnou národní organizaci Pionýra v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přijala její první základní dokumenty, tj. program a  stanovy. Konference navrhuje slovenské národní konferenci vytvořit společnou federaci na tomto základě:
   1. společný ideově výchovný cíl a  politický program,
   2. společný federativní orgán, základní symboly a znak,
   3. společný název
   4. společné podmínky členství.

Tyto základní principy doporučuje národní konference vtělit do společných stanov federace. Slovenské konferenci navrhuje vytvořit společný federativní orgán s paritním zastoupením zástupců zvolených na národních konferencích. Federaci vytvořit a pravomoci společnému orgánu vymezit na celostátní konferenci.

 1. Konference pověřila návrhovou komisi pro stanovy doplněnou odborníky znalými práva a jazyka českého, aby do jednoho měsíce po skončení konference dali stanovám konečnou podobu. Národní radu pověřuje, aby je vydala a požádala ministerstvo vnitra o registraci Pionýra na základě nových stanov.
 2. Konference zmocňuje Českou radu Pionýra k doplnění stanov v těch bodech, které se týkají jisker.

 

III.

A. K problematice federativního uspořádání:

 1. Pro práci federativního orgánu a  jeho minimálního sekretariátu vyčlení národní rada alikvotní část potřebné finanční dotace ze svého rozpočtu.
 2. Národní konference pověřuje vedení České rady Pionýra, aby spolu s předsednictvem ÚR Čs. pionýra a  vedením ústřední rady PO Slovenska připravila celostátní konferenci podle usnesení V. pléna ÚR Čs. pionýra.
 3. Konference schválila zásadu, že v případě, nebude-li vytvořen federální orgán Pionýra, budou soudruzi Dr. Pelikán, Mizera, Mládek, Prchal a Padrta kooptováni do České rady Pionýra.
 4. Konference žádá Českou radu Pionýra, aby zajistila zaslání dokumentů pro jednání celostátní konference šest týdnů před jejím zahájením k vyjádření okresním radám.
 5. V případě třídílného státoprávního uspořádání našeho státu nebo v případě zavedení jiné správní formy respektující specifiku Moravy a Slezska upraví se po projednání s příslušnými pionýrskými orgány i organizační uspořádání Pionýra.

B. K problematice hospodaření a  revizních orgánů:

  1. Konference ukládá národní radě urychleně vypracovat a schválit směrnice pro hospodaření Pionýra, jejichž součástí budou zejména tyto otázky:
   1. způsob hospodaření oddílů, skupin a rad všech stupňů,
   2. způsob zařizování a správa hospodářských zařízení organizace (turistické základny, střediska Pionýra atd.),
   3. způsob převedení majetku a  finančních prostředků Pionýra od Československého svazu mládeže.

Do těchto směrnic zároveň uvést pokyn ministerstva školství o majetkovém vyrovnání mezi ZDŠ a skupinami Pionýra.

 1. Konference ukládá, aby na společném zasedání rady a revizní komise byly schváleny směrnice pro činnost revizních komisí všech stupňů. Tyto budou předloženy k definitivnímu schválení příští národní konferenci.

C. K problematice kádrů:

  1. Konference ukládá národní radě, aby po dohodě s CKM některé zájezdy do socialistických nebo kapitalistických států byly vyhrazeny pro pionýrské pracovníky.

Pokud partnerské organizace nebudou souhlasit s věkem těchto pracovníků, navázat přímý kontakt s partnerskými organizacemi a organizovat výměnné zájezdy.

 1. Konference ukládá národní radě, aby zmocněnci, kteří budou jednat s ministerstvem školství o postavení skupinových vedoucích, usilovali o úpravu změny pokynů MŠ k úpravě vztahů mezi školskou správou – ZDŠ a Pionýrem takto:
  • str. 2, čl. I, 2a: Ve školním roce 1968 – 69 budou dosavadní stálí vedoucí pracovně zařazeni na základě podmínek okresů v dohodě odboru školství a okresní pionýrské rady Takto:
  • na školách nebo místních střediscích, v jejichž obvodu budou vytvořeny pionýrské skupiny zpravidla se 200 registrovanými členy nebo 10 základními kolektivy registrovanými podle podmínek Pionýra.
  • str. 4, I, 6 doplnit takto: Stejným způsobem se naloží s fondem odměn za vedení skupin, který se vyplácí učitelům při plném úvazku, příp. externistům.

D. Schválit návrh dr. Jiřího Haškovce na přípravu jednorázové akce Pionýra

Uskutečnit podle rozhodnutí České rady Pionýra v českých zemích na podzim 1968 nebo na jaře 1969. Cílem akce je seznámení veřejnosti s činností Pionýra. Při přípravě využít zkušeností polských “alertů”.

E. K problematice pionýrských domů:

Vzhledem k současné situaci v Pionýru a projednávanému návrhu MŠ o dalším postavení domů pionýrů a mládeže se národní konference usnáší:
 • v materiálu MŠ o novém pojetí domů pionýrů a mládeže požadovat provedení těchto změn:
 • v místech, kde jsou k tomu vytvořeny předpoklady, převést k 1. 9. 1968 do majetku a správy Pionýra dosavadní místní domy pionýrů a mládeže;
 • v okresních domech pionýrů a  mládeže ponechat metodické kabinety a změnit jejich náplň práce.

F. Ke spolupráci s armádou:

Konference ukládá národní radě zajistit uzavření dlouhodobé smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Československou armádou a Pionýrem.

G. K specifickému postavení hlavního města Prahy:

Konference ukládá národní radě projednat s městskou pionýrskou radou v Praze ty specifické otázky Pionýra, v nichž stanovy neodpovídají podmínkám hlavního města republiky.
(Zvláštní postavení městské rady z hlediska komunikačního, prolínání činností jednotlivých obvodů atd.)
Na základě toho přijmout usnesení národní rady, kterým se stanoví odchylky od některých článků stanov (do 30. září 1968.)