Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Statut Pionýra (1991)

1991
Statut Pionýra
schválený Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991
   

I. Název organizace:

Pionýr

II. Vymezení a účel:

Pionýr je demokratická, samostatná, dobrovolná, společenská organizace dětí, mládeže a dospělých, zabývající se mimo jiné osvětovou, kulturně výchovnou a  charitativní činností.

Je nezávislá na politických stranách, hnutích a ideologiích.

Umožňuje uspokojovat potřeby a  zájmy svých členů v různorodých kolektivech. Podporuje českou a  československou státnost. Vede své členy k aktivnímu občanství a ke kladným morálním hodnotám.

Podporuje sociální programy především s ohledem na zájmy a potřeby dětí a mládeže. Hlásí se plně k Úmluvě práv dítěte OSN.

Na základě shodných ideálů vytváří se slovenskou organizací Pionier federální celek.

 

III. Působnost a sídlo:

Pionýr rozvíjí svou činnost na území Čech, Moravy a Slezska. V jeho rámci mohou vznikat národnostní, regionální, zájmové celky.

Sídlem organizace je Praha.

 

IV. Ideály:

Pionýr má rád svou zem
Pionýr je přítelem všech dětí
Pionýr je čestný, spravedlivý, chrání pravdu a dané slovo.
Pionýr je pracovitý, pomáhá ostatním, učí se.
Pionýr je statečný a kamarádský.
Pionýr chrání přírodu a život na Zemi

Dle tradice a potřeb základního pionýrského kolektivu mohou být ideály formulačně doplněny či modifikovány.

 

V. Symbolika:

Symbolem Pionýra je znak symbolizující příslušnost k vlasti, touhu po poznání a pokrok (státní vlajka, otevřená kniha, oheň).

V organizaci se používá jako sjednocujících prvků kroje a pozdravu.

 

VI. Členství:

Členem Pionýra může být každý občan, žijící na území ČSFR, bez rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, který souhlasí s Programem a Statutem Pionýra.

 1. Členství v organizaci Pionýr je individuální a  uskutečňuje se prostřednictvím členství u jednotlivých právních subjektů Pionýra (pionýrská skupina, rada).
 2. Členství v organizaci Pionýr vzniká po přiměřené době, ve které jednotlivec prokáže připravenost k tomuto členství, a to přijetím v základním výchovném kolektivu nebo radě Pionýra a složením slibu.
  V tomto období jednotlivec:
  • pravidelně se účastní činnosti
  • seznamuje se s tradicemi svého kolektivu a Pionýra
  • plní podmínky stanovené základním výchovným kolektivem či radou
  • hmotně podporuje organizaci
 3. Členství v organizaci Pionýr zaniká:
  • vystoupením
  • rozhodnutím právního subjektu Pionýra, u kterého je člen evidován
 4. Věkové členění:
  • všichni členové organizace jsou pionýři
  • věkové členění určují příslušné právní subjekty
 5. Slib:
  • určuje pro členy organizace základní výchovný kolektiv nebo příslušná rada Pionýra.
  • nesmí být v rozporu s Programem a Statutem Pionýra.
 6. Evidence členů:
  • probíhá jedenkrát ročně. Pionýři se sdružují a evidují u jednotlivých právních subjektů (pionýrská skupina, rada).
 7. Členská práva a povinnosti:
  Členská práva:
  • vybrat si kolektiv
  • spolurozhodovat o činnosti
  • volit a být volen
  • používat symbol organizace a sjednocující prvky Pionýra
  • vystoupit z organizace
  • využívat výhod poskytovaných organizací
  Členské povinnosti:
  • pravidelně se účastnit činnosti
  • hmotně podporovat organizaci
  • evidovat se u jednoho právního subjektu Pionýra
  • plnit požadavky základního výchovného kolektivu, rady
  • plnit příslušnou kvalifikaci
  • hájit čest organizace

 

VII. Organizační výstavba:

 1. Základním právním subjektem organizace je pionýrská skupina, kterou například tvoří kluby, družiny, posádky, oddíly, hlídky. Pionýrská skupina si určuje svoji vlastní strukturu, program a systém činnosti, které nesmí být v rozporu s Programem a Statutem Pionýra. Přitom vychází z místních podmínek, zkušeností a možností jednotlivých vedoucích se zdůrazněním podílu dětí na řízení organizace.
  • pro vznik pionýrské skupiny je nutný minimální počet členů 15, z toho jsou nejméně tři osoby starší 18-ti let
  • skupina může používat vlastní název, znak a  další sjednocující prvky Pionýra
  • nejvyšším orgánem pionýrské skupiny je kolektiv pionýrských pracovníků, který volí vedení pionýrské skupiny a revizora staršího 18-ti let
  • vedení pionýrské skupiny má nejméně tři členy a alespoň dva jeho členové musí být starší 18-ti let
  • v čele skupiny je volená osoba, starší 18-ti let, která je odpovědná za řízení a hospodaření pionýrské skupiny a jedná jménem pionýrské skupiny
  • – vedení skupiny pověřuje vedoucí jednotlivých článků (klub, hlídka, oddíl) a určuje odpovědného vedoucího staršího 18-ti let
  • skupina volí svého zástupce do územní rady, kterého má právo kdykoliv odvolat
  • děti se podílejí na řízení skupiny v rámci svých schopností a možností (PS může vytvářet na základě dobrovolného rozhodnutí např. dočasné pracovní štáby, rady… složené z pionýrů, členů do 18-ti let).

   V případě, že nejsou podmínky pro vznik PS, ustavuje příslušná územní rada základní výchovný kolektiv bez právní subjektivity.
    
   V souladu se směrnicí ČRP může PS udělit kolektivní členství.

 2. Nejvyšším územním orgánem Pionýra je územní rada Pionýra.
  Je tvořena zástupci všech PS a komisí, které je volí na období jednoho roku. V případě neplnění úlohy vyplývající z členství v územní radě mohou být zástupci i během volebního období uvolněni z územní rady rozhodnutím pionýrské skupiny či komise, na základě doporučení výkonného výboru územní rady nebo na vlastní žádost.
   
  (Osoby ve funkci předsedů a místopředsedů zůstávají ve funkcích i  v případě uvolnění příslušnou pionýrskou skupinou až do konečného rozhodnutí územní rady Pionýra).

  Územní rada Pionýra je organizační a hospodářskou jednotkou s plnou právní subjektivitou. Má funkci koordinační s delegovanými pravomocemi. Jejím jménem jedná předseda, případně osoba pověřená výkonným výborem

  • volí výkonný výbor, předsedu, místopředsedy a další, revizní komisi a jejího předsedu.
   Do výkonného výboru mohou být voleni i další zástupci z řad odborníků, např. právník, ekonom, pedagog, lékař apod.
  • schvaluje základní dokumenty týkající se činnosti organizace v daném území, které jsou v souladu se základními dokumenty
  • vytváří podmínky pro činnost PS v daném území
  • zastupuje organizaci ve vztahu k územním státním orgánům, dalším organizacím, institucím a veřejnosti
  • podle potřeby vytváří aktivy, pracovní skupiny, komise. Stálé komise vytvořené na základě rozhodnutí územní rady mají svého zástupce (předsedu) v územní radě
  • deleguje svého voleného zástupce do ČRP zpravidla na dvouleté období.
 3. Nejvyšším orgánem Pionýra je výroční zasedání České rady Pionýra.
  Je svoláváno zpravidla jedenkrát za dva roky. Je tvořeno členy ČRP a  rozšířené o další delegáty. Klíč k volbě delegátů určuje ČRP. Delegáti, které volí územní rady, mají hlas rozhodující jako členové ČRP. Výroční zasedání ČRP schvaluje nebo ruší Statut a Program Pionýra.
   
  V době mezi zasedáními nejvyššího orgánu Pionýra řídí organizaci na základě delegovaných pravomocí ČRP, která se skládá z české a moravskoslezské komory. Jednotlivé komory se skládají ze zástupců všech územních rad příslušného území a zástupců komisí ČRP. Z členství v ČRP může být zástupce územní rady či komise uvolněn i  v průběhu volebního období rozhodnutím příslušné územní rady, či komise nebo na základě doporučení výkonného výboru ČRP nebo na vlastní žádost.
   
  Česká rada je nejvyšší organizační a hospodářskou jednotkou s plnou právní subjektivitou.
  • volí předsedu, místopředsedy, výkonný výbor, revizní komisi zpravidla na období dvou let. Do výkonného výboru mohou být voleni i další zástupci z řad odborníků, např. právník, ekonom, pedagog, lékař…
  • schvaluje dokumenty organizace Pionýr a  vytváří podmínky pro činnost organizace
  • zastupuje organizaci Pionýr vzhledem k republikovým státním orgánům, dalším organizacím, institucím a  veřejnosti v rámci České republiky
  • pověření členové komor ČRP jsou oprávněni jednat a zastupovat územní rady Pionýra příslušného území při jednání s orgány státní správy a samosprávy a dalšími orgány a institucemi odpovídajícího stupně zemského uspořádání
  • ustavuje Ústředí Pionýra v čele s výkonným tajemníkem
  • vytváří podle potřeby pracovní skupiny, štáby, komise. Stálé komise mají svého zástupce (předsedu) v ČRP
  • jménem ČRP je oprávněn jednat předseda, případně osoba pověřená výkonným výborem

 

VIII. Hospodaření:

Pionýr je organizací, která vystupuje jako samostatná právnická osoba ve svém celku. Jednotlivé právní subjekty jsou: pionýrské skupiny, územní rady Pionýra, ČRP. ČRP může zřizovat podniky a hospodářská zařízení Pionýra.

Pionýrské skupiny a rady samostatně hospodaří s majetkem, který získaly při založení a které nabyly v průběhu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi organizace s výjimkou omezení uvedeného v tomto Statutu – zánik PS (rady). Právní subjekty organizace Pionýr mohou v souladu se zákonem provádět nebo se podílet na hospodářské činnosti s cílem získat finanční prostředky pro svou činnost, hospodaří na základě schváleného rozpočtu, zřizují vlastní účty u peněžních ústavů, mají právo na vlastní razítko a tiskopisy.

Jednotlivé právní subjekty v organizaci Pionýr jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislé.

 
Zánik pionýrské skupiny (rady):
Pionýrská skupina (rada) může zaniknout dvěma způsoby:

 1. Při zrušení nižší organizační složky nebo orgánu organizace Pionýr určí vyšší orgán, příslušný podle Statutu, zda tyto složky zanikají s likvidací, nebo bez likvidace. U hospodářského zařízení určí toto opatření orgán, který rozhodl o jeho založení.
 2. Nedojde-li k likvidaci, určí vyšší orgán příslušný dle Statutu, na koho přechází majetek a závazky zrušené organizační složky nebo hospodářského zařízení.

 

IX. Revizní činnost:

Za účinnou a pravidelnou kontrolu hospodaření v organizaci Pionýr na příslušných stupních odpovídají předsedové rad, vedoucí pionýrských skupin. Ke kontrole hospodaření jsou voleny samostatné orgány – revizoři nebo revizní komise. Revizoři a předsedové revizních komisí mají při účasti na jednání orgánů Pionýra hlas poradní.
 

X. Obecná ustanovení:

K usnášení na všech stupních výstavby organizace je zapotřebí účasti nadpoloviční většiny členů orgánu. Usnesení je právoplatné, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů orgánu.

Spory v organizaci řeší smírčí komise, která je pověřena příslušnou radou. Proti rozhodnutí sporu je možno se odvolat k radě vyššího stupně, až výročnímu zasedání ČRP.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Statut Pionýra může být změněn, doplněn nebo zrušen jen nejvyšším orgánem Pionýra. V případě, že se schválené dokumenty Pionýra dostanou do rozporu s dalšími nově schválenými obecně závaznými právními předpisy, je Česká rada Pionýra povinna provést příslušné změny v dokumentu, informovat všechny právní subjekty organizace Pionýr a dodatečně je potvrdit nejvyšším orgánem Pionýra.

O zániku organizace Pionýr může rozhodnout pouze nejvyšší orgán Pionýra třípětinovou většinou členů, který v takovém případě rozhodne i o majetkovém vypořádání.