Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Prozatimní statut Pionýra (1990)

1990
Prozatimní statut Pionýra
přijatý na Mimořádné konferenci pionýrských pracovníků   Brno, 20. ledna 1990
 

1. Členství v Pionýru

Pionýr sdružuje ve svých řadách děti, dospívající a  dospělé občany.

Jiskry a pionýři vstupují do organizace prostřednictvím oddílu, který rozhoduje o jejich přijetí. Pionýrští pracovníci mohou vstupovat do organizace i prostřednictvím kolektivu pionýrských pracovníků.           

Ke členství dětí je nutný souhlas zákonného zástupce. Členství v Pionýru zaniká vystoupením nebo vyškrtnutím z organizace. 

 
Jiskry
Jiskrou je člen organizace do 9 let.

Slib  
    Český text:
„Slibuji dnes přede všemi
jako jiskra jasná
chci žít pro svou krásnou zemi,
aby byla šťastná.“
Slovenský text:
„Domovina moja krásna,
sľubujem ti v tento deň,
že ja, tvoja iskra jasná,
tebe k sláve vyrastiem.“
Zákony
 1. Jiskra mluví pravdu
 2. Jiskra je zvídavá
 3. Jiskra ráda cvičí
 4. Jiskra ráda zpívá, kreslí a hraje si
 5. Jiskra je pracovitá

Pionýři
Pionýrem se může stát chlapec nebo děvče ve věku 8 do 15 let.

Slib
    „Slibuji před svými druhy, že budu žít podle pionýrských zákonů, abych se stal dobrým občanem Československé socialistické republiky.“
Zákony
 1. Pionýr je oddaný své vlasti, chrání mír
 2. Pionýr je čestný a spravedlivý, chrání pravdu
 3. Pionýr je statečný, pracovitý, učí se
 4. Pionýr je ukázněný, kamarádský, pomáhá ostatním
 5. Pionýr chrání přírodu
Práva
 • vybrat si oddíl
 • účastnit se činnosti organizace a spolurozhodovat o činnosti svého pionýrského kolektivu
 • volit, být volen a jmenován do pionýrského aktivu
 • nosit pionýrský kroj, příslušná označení a vyznamenání
 • vystoupit z organizace
Povinnosti
 • aktivně a pravidelně se podílet na činnosti svého pionýrského oddílu
 • šetřit majetek organizace, platit stanovený členský příspěvek
 • hájit zájmy a čest své organizace

Pionýrští pracovníci
Pionýrským pracovníkem může být každý občan ČSSR nebo cizí státní příslušník trvale žijící na území ČSSR ve věku od 15 let, který splňuje morální předpoklady pro práci v Pionýru a souhlasí s jejím programem. Pionýrským pracovníkem se stává složením slibu.

Členství pionýrských pracovníků se realizuje v kontaktu s kolektivem pionýrských pracovníků, radou Pionýra a jejími aktivy.

Předpokladem pro vykonávání jednotlivých funkcí je zvolení nebo jmenování příslušným orgánem Pionýra a splnění kvalifikačních požadavků.

Vedoucí oddílů, jejich zástupci, vedoucí pionýrských skupin a hospodáři pionýrských skupin musí být starší 18 let.

Instruktory jsou chlapci a dívky ve věku 15 až 18 let. Nemohou vykonávat v Pionýru funkce podmíněné plnoletostí.

Slib
    „Slibuji před kolektivem pionýrských pracovníků, že budu s plnou odpovědností pracovat ve prospěch jisker a  pionýrů a povedu je k naplnění jejich slibu a zákonů.“

Práva

 • účastnit se činnosti organizace
 • podílet se na rozhodování v Pionýru, volit orgány Pionýra a  být do nich volen
 • nosit kroj pionýrského pracovníka, příslušná označení a  vyznamenání
 • využívat výhod poskytovaných členům Pionýra
 • odvolávat se k vyšším orgánům Pionýra
 • být přítomen na jednání orgánů Pionýra, které se dotýká jeho osoby
 • žádat orgány Pionýra o pomoc při řešení osobních záležitostí
 • vystoupit z organizace
Povinnosti
 • svým jednáním být jiskrám a pionýrům dobrým příkladem
 • řídit se dokumenty Pionýra
 • poznávat, realizovat a obhajovat oprávněné zájmy dětí
 • zastupovat a hájit zájmy pionýra na veřejnosti
 • vychovávat z pionýrů budoucí pionýrské pracovníky
 • pečovat o zdravý duševní a tělesný vývoj dětí a dbát na jejich bezpečnost
 • získávat předepsanou kvalifikaci pionýrského pracovníka
 • šetřit a zvětšovat majetek organizace, platit stanovený členský příspěvek

2. Výstavba Pionýra

Družina

Družina je základní pracovní jednotkou oddílu. Vedoucím družiny může být pionýr, instruktor i dospělý pionýrský pracovník. Je volen družinou nebo jmenován vedoucím oddílu. V případě volby je vedoucí družiny potvrzován vedoucím oddílu.

Družiny mohou pracovat bez přímého dohledu dospělých vedoucích, je-li tato činnost vedena řádně poučeným vedoucím družiny ze strany vedoucího oddílu, uvedena ve schváleném plánu práce pionýrského oddílu. Družina vedená vedoucím starším 18 let může mít propůjčená práva oddílu.          

 
Oddíl

Oddíl je základní výchovnou jednotkou. Vzniká z iniciativy zakládajících členů nebo pionýrské skupiny. Má nejméně 8 členů. Oddíl sdružující instruktory se může nazývat klub. Oddíl může se souhlasem vedení pionýrské skupiny pracovat jako odloučený, mimo sídlo pionýrské skupiny. Pokud nemůže být z vážných důvodů řízen pionýrskou skupinou, má okresní rada Pionýra právo přiznat mu některá práva pionýrské skupiny.

Oddíl je evidován u PS, samostatný oddíl eviduje okresní rada Pionýra.

Činnost oddílu řídí vedoucí oddílu společně s oddílovou radou, oddílová rada má nejméně 3 členy.

Vedoucí oddílu odpovídá za činnost oddílu, výsledky výchovného působení v něm a za bezpečnost svěřených dětí. Do funkce je schvalován vedením pionýrské skupiny. Zástupci vedoucího a instruktoři plní úkoly, kterými je pověřil vedoucí oddílu. Do funkce jsou zástupci vedoucího oddílu schvalováni vedením PS, instruktoři vedoucím oddílu.

Oddíl má právo si určit svou strukturu a obsahové zaměření. Může sdružovat děti různého či stejného věku, chlapce i dívky, nebo jen chlapce či dívky a může být všeobecně či zájmově zaměřen. Může vyloučit svého člena, který porušuje zákony a  povinnosti pionýra. Oddíl může mít vlastní název, znak, praporek a  další jednotící prvky.

 
Pionýrská skupina

Pionýrská skupina je základní řídící, organizační a hospodářskou jednotkou. Má právní subjektivitu, vede stanovenou evidenci a dokumentaci.

Pionýrskou skupinu ustavuje, eviduje a ruší příslušná okresní rada Pionýra. Předpokladem ustavení jsou společenské, kádrové a materiální podmínky. Pionýrskou skupinu tvoří nejméně 3 oddíly.

Může být ustavena při školách a všude tam, kde má pro činnost podmínky.

Nejvyššími orgány pionýrské skupiny jsou shromáždění všech pionýrů nebo jimi zvolených zástupců a schůze kolektivu pionýrských pracovníků.

Volební shromáždění se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně, hodnotí práci pionýrské skupiny, schvaluje plán práce, vyjadřuje se k rozpočtu pionýrské skupiny a volí nejméně 3 člennou skupinovou radu, která se podílí společně s kolektivem pionýrských pracovníků na řízení činnosti a hospodaření pionýrské skupiny.

Kolektiv pionýrských pracovníků pionýrské skupiny tvoří všichni v ní evidovaní pionýrští pracovníci. Plánuje, organizuje, kontroluje a hodnotí činnost skupiny, její hospodaření.

Výroční schůze kolektivu pionýrských pracovníků se schází jednou ročně, hodnotí práci pionýrské skupiny, schvaluje plán práce a rozpočet, volí ze svého středu přímo vedoucího pionýrské skupiny, další členy vedení pionýrské skupiny, revizora pionýrské skupiny a zástupce pionýrské skupiny v okresní radě.

Vedení pionýrské skupiny je nejméně tříčlenné. Tvoří jej vedoucí pionýrské skupiny, hospodář a další členové, kteří mají konkrétní zodpovědnost podle rozhodnutí kolektivu pionýrských pracovníků. Zodpovídá za řízení a hospodaření pionýrské skupiny.

Vedoucí pionýrské skupiny organizuje život pionýrské skupiny, zodpovídá za zajištění činnosti skupinové rady a  vedení pionýrské skupiny, zastupuje zájmy skupiny na veřejnosti.                          

Kolektiv pionýrských pracovníků řídí pověřený člen vedení pionýrské skupiny s výjimkou hospodáře a instruktorů.

Pionýrská skupina rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi dětí a mládeže, společenskými organizacemi a zájmovými svazy, se státními orgány a institucemi a organizacemi hospodářské sféry.

Pionýrská skupina může používat vlastní název, znak, prapor a další jednotící prvky.

 
Vyšší články Pionýra

Jsou tvořeny na úrovni okresních, republikových rad Pionýra a federální rady, které mají právní subjektivitu. V případě potřeby mohou tyto rady v rámci své působnosti delegovat částečnou právní subjektivitu dalším článkům organizační výstavby Pionýra (městské rady, samostatné organizace národnostních menšin vycházející z Programových zásad a Statutu Pionýra, samostatné oddíly).

Okresní organizaci Pionýr tvoří všechny pionýrské skupiny a přímo řízené samostatné oddíly, které pracují na území okresu (v Praze a Bratislavě na území obvodů).

Okresní organizaci reprezentuje okresní rada Pionýra. Všechny kolektivy pionýrských pracovníků na pionýrských skupinách v okrese mají právo v ní mít svého zástupce, kterého samostatně volí i odvolávají. V případě dohody může mít několik pionýrských skupin společného zástupce. Členy okresní rady jsou dále zvolení zástupci komisí okresních rad Pionýra. Členové okresní rady ze svého středu volí nejméně pěti členné předsednictvo a předsedu okresní rady. Volí člena republikové rady a předsedu revizní komise. Okresní rada koordinuje a řídí – v rámci kompetence vymezené Statutem práce rad – informuje a zastupuje pionýrské skupiny a  samostatné oddíly, pracující v okrese.

Republikovou organizaci Pionýr v ČSR a SSR tvoří všechny okresní organizace v příslušné republice. Republikovou organizaci v ČSR reprezentuje Česká rada Pionýra, v SSR slovenská rada Pionýra. Republikové rady tvoří zástupci všech okresních organizací v republice. V republikové radě jsou dále zvolení zástupci komisí rad. Členové republikové rady Pionýra ze svého středu volí nejméně devíti členné předsednictvo a sekretariát, volí předsedu republikové rady. Volí předsedu revizní komise. Republiková rada informuje a řídí v rámci kompetence vymezené Statutem práce rad republikovou organizaci prostřednictvím okresních organizací.

Celostátní organizaci Pionýr v ČSSR tvoří republikové organizace v ČSR a SSR. Celostátní organizaci Pionýr v ČSSR reprezentuje federální rada Pionýra se sídlem v Praze. Federální radu tvoří členové české rady a slovenské rady Pionýra a  zvolení zástupci komisí federální rady Pionýra. Při rozhodování v ní má česká rada a slovenská rada Pionýra stejná práva. Volí ze svého středu nejméně jedenácti členné předsednictvo, sekretariát a  předsedu. Volí předsedu revizní komise.

Federální rada informuje a řídí Pionýra v ČSSR především prostřednictvím republikových rad Pionýra. Schvaluje dokumenty organizace Pionýr s celostátní platností a zastupuje celostátní organizaci Pionýr ve státě i v zahraničí.

Okresní, republikové a federální rada
  • schvaluje svého tajemníka a podle potřeby další pracovníky aparátu rady
  • na základě svého rozhodnutí nebo na žádost nejméně jedné třetiny pionýrských skupin se může svolat konferenci, shromáždění, nebo setkání pionýrů nebo pionýrských pracovníků k řešení důležitých programových a organizačních úkolů
  • mohou ustavit své komise a umožnit jim zvolit si svého zástupce za člena rady
  • mohou ustavit své pracovní skupiny, pionýrské štáby, kluby a další specializované útvary
  • hodnotící a volební období členů je dvouleté.

3. Odměny a tresty v Pionýru

Pionýr uděluje za dobré výsledky odměny a vyznamenání svým členům, pionýrským kolektivům i dalším občanům a kolektivům.

Za porušení prozatimního Statutu Pionýra, cti a zájmů Pionýra může být pionýrům a pionýrským pracovníkům udělen trest.

 
4. Hospodaření v Pionýru

Pionýr je samostatnou právnickou osobou jako celek, právními subjekty jsou pionýrské skupiny, okresní rady Pionýra (obvodní rady Pionýra v Praze a Bratislavě), česká a slovenská rada a federální rada Pionýra.

Majetek pionýrských skupin a rad Pionýra je společným majetkem Pionýra. Každá pionýrská skupina a rada Pionýra rozhoduje o  finančních prostředcích a majetku nabytých vlastní aktivitou a ostatních získaných prostředcích. Mohou v souladu se zákonem provádět nebo se podílet na hospodářské činnosti s cílem získat finanční prostředky pro svou činnost.

Pionýrské skupiny a rady Pionýra hospodaří na základě schváleného rozpočtu, zřizují vlastní běžný účet u peněžního ústavu, mají právo na vlastní razítko a tiskopisy.

 
5. Kontrolní a revizní činnost Pionýra

Za účinnou kontrolu naplňování prozatimních Programových zásad a prozatimního Statutu Pionýra a hospodaření Pionýra odpovídají vedoucí PS a předsedové rad Pionýra. Ke kontrole hospodaření jsou voleny samostatné orgány – revizoři nebo revizní komise. Revizoři a předsedové revizních komisí mají při účasti na jednání orgánů Pionýra hlas poradní.

 
6. Kruhy přátel Pionýra

Pionýrské skupiny a rady Pionýra všech stupňů mohou ustavit kruhy přátel Pionýra. Kruh přátel je dobrovolné sdružení občanů, které spojuje zájem o Pionýra, a kteří se chtějí podílet na jejím rozvoji.

 
7. Obecná ustanovení

K usnášení na všech stupních výstavby organizace je zapotřebí účast nadpoloviční většiny členů orgánu. Usnesení je právoplatné, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina.

 
8. Závěrečná ustanovení

K jednotlivým částem prozatimního Statutu Pionýra si vyhrazuje přípravná Federální rada Pionýra vydat v případě potřeby prováděcí předpisy.