Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Stanovy Pionýra (1991)

1991
Stanovy Pionýra
schválené Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991
 

I. Název

Pionýr

 

II. Působnost a sídlo

Pionýr rozvíjí svou činnost především na území ČSFR. Sídlem organizace je Praha. Sídla republikových organizací jsou uvedena v příslušných republikových statutech.

 

III. Cíl činnosti

Pionýr je demokratické, samostatné, na politických stranách a hnutích nezávislé dobrovolné sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se obhajobou a zabezpečováním uspokojování zájmů a oprávněných potřeb dětí a ostatních členů organizace. Vytváří, nebo se spolupodílí na vytváření podmínek pro splnění těchto cílů. Své členy zapojuje především formou osvětové, kulturně výchovné, zájmové (sportovní, technické, přírodovědné atd.), rekreační, rekondiční a charitativní činnosti.

S ohledem na zájmy dětí a mládeže je iniciátorem a podporovatelem tvorby i plnění sociálních programů. Hlásí se plně k Listině základních práv a svobod a Úmluvě práv dítěte OSN a podílí se na jejich realizaci ve společenském životě.

 

IV. Členství

Členství se realizuje prostřednictvím republikových organizací Pionýra.

 

V. Vnitřní členění organizace

Organizace Pionýr v ČSFR tvoří v souladu se státoprávním uspořádáním republikové zemské organizace Pionýr. Tyto organizace mají plnou právní subjektivitu a podmínky své činnosti a svých organizačních jednotek upravují vlastním statutem.

 

VI. Orgány organizace

Nejvyšším orgánem Pionýra je 10-ti členná federální rada složená paritně ze zástupců republikových organizací, volených republikovými radami.

Federální rada:

  • zastupuje organizaci Pionýr v jednáních s ústředními orgány ČSFR, ve vládních výborech, politickými stranami, hnutími a sdruženími občanů, dalšími organizacemi, sdruženími a institucemi na federální úrovni,
  • representuje a zastupuje organizaci Pionýr v mezinárodních nadnárodních organizacích a  sdruženích, vyhledává v souladu s pověřením republikových organizací navazuje kontakty s organizacemi a příslušnými orgány v zahraničí a zodpovídá za vytváření podmínek pro mezinárodní činnost Pionýra,
  • zodpovídá za propagaci činnosti Pionýra a jeho republikových organizací a spolupráci se sdělovacími prostředky na federální úrovni – nad rámec výše jmenovaných úkolů je oprávněna jednat v souladu s delegovanými pravomocemi.
    Jménem organizace Pionýr je v souladu s úkoly federální rady Pionýra a s dalšími delegovanými pravomocemi oprávněn jednat předseda FRP, volený federální radou Pionýra, případně osoby písemně pověřené FRP.

 

VII. Zásady hospodaření

Pionýr je organizace, která ve svém celku vystupuje jako samostatná právnická osoba.

Nositelem právní subjektivity a  ústředními orgány jsou z hlediska hospodářského řízení federální rada Pionýra a republikové rady.

Jednotlivé právní subjekty určené těmito stanovami a statuty republikových organizací mají plnou právní subjektivitu. Hospodaří s  ajetkem, který získaly při založení, svojí činností, z darů a dotací. Mohou samostatně hospodařit s majetkem poskytnutým jim pro zabezpečení svěřené činnosti, kterou zabezpečují za další subjekty, právnické a fyzické osoby.

Majetek územních organizací (republik) je výhradním majetkem republikových organizací.

Organizace Pionýr jako právní subjekt neodpovídá za závazky nižších článků organizačních složek Pionýra. Nižší organizační složky, orgány a podniky Pionýra neodpovídají za závazky organizace Pionýr jako celku.

 

VIII. Revizní činnost

Za účinnou a pravidelnou kontrolu hospodaření odpovídají revizoři příslušných právních subjektů. Kontrolu hospodaření FRP provádí revizní skupina složená ze zástupců jmenovaných republikovými revizními komisemi Pionýra.

 

IX. Obecná ustanovení

Pro jednání a usnášení federální rady Pionýra je zapotřebí účasti nadpoloviční většiny členů orgánu z každé republiky. Usnesení FRP je právoplatné, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů orgánů z každé republiky.

Podmínky pro přijímání usnesení v republikových organizacích upravují příslušné republikové statuty.

Spory v organizaci řeší smírčí komise ad hoc, která je ustavena a pověřena příslušnou radou vyššího stupně. Rozhodnutí komise je závazné. Organizace může požádat o přezkoumání republikovou radu a následně federální radu.

 

X. Závěrečná ustanovení

Stanovy Pionýra mohou být změněny, doplněny nebo zrušeny dohodou republikových rad organizace Pionýr. O  změně republikových statutů rozhodují příslušné republikové organizace v souladu se svými statuty.

O zániku organizace Pionýr mohou rozhodnout v dohodě republikové rady Pionýra třípětinovou většinou členů každého orgánu. o majetkovém vypořádání federálních orgánů rozhodne federální rada.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem potvrzení změny příslušným ministerstvem vnitra.