Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Stanovisko ČRP k současné situaci v dětském a mládežnickém hnutí v ČR (1993)

1993
Stanovisko České rady Pionýra
k současné situaci
v dětském a mládežnickém hnutí v ČR
11. prosince 1993
  

Od vzniku plurality v našem dětském a mládežnickém hnutí v roce 1990 zaujímala Česká rada Pionýra v otázkách součinnosti a spolupráce v rámci hnutí dětí a mládeže principiálně stejné stanovisko. Naši zástupci se podíleli na řešení otázek a problémů a vždy jsme se snažili přijímat rozhodnutí ve prospěch dětí a mládeže, což je možné doložit řadou konkrétních příkladů, zejm. Aktivní účastí na vytváření Rady mládeže České republiky.

Když došlo, v rozporu s našimi zákony i  mezinárodními dohodami, k příkré diskriminaci Pionýra a některých dalších organizací, a k nedemokratickému vyřazení Pionýra z Rady mládeže (při jejím přetváření), byla mu vnucena role pozorovatele. Ani tehdy jsme však neodmítali myšlenky spolupráce, neboť jsme byli přesvědčeni (a jsme i dnes), že problémy které v naší práci s dětmi byli a jsou, si spolupráci zasluhují, ba vyžadují.

Proto jsme aktivně vstoupili do procesu, který se začal v říjnu 1993 a směřoval k překonání bariér a zahájení neformální a reálné spolupráce při řešení společných zájmů. Po několika týdnech jednání jsme však nuceni konstatovat:

  • že stále převládají zájmy některých organizací, resp. jednotlivců, kteří si je snaží prosazovat na úkor jiných organizací; tím ukrajují z našeho společného krajíce více, než jim přísluší – což považujeme za nedemokratické;
  • že přes ústně vyjádřenou ochotu k součinnosti přetrvává pokřivený pohled řady představitelů sdružení, vychází z osobních přání a odmítá akceptovat realitu – což považujeme za nerealistické;
  • že přes objektivní potřeby, prokázané při jednáních, asi stále nenastal čas pro aktivní spolupráci všech dětských a mládežnických organizací – což pokládáme za smutné, protože je to v rozporu se zájmy dětí.

V těchto souvislostech Česká rada Pionýra:

  1. Rozhodla zásadně neměnit své stanovisko ze zimy 1991 spočívající: v aktivní spolupráci s každým sdružením dětí a mládeže a v odmítnutí členství v tehdy vzniklých střechových organizacích.
  2. V duchu programových dokumentů Pionýra a našeho přesvědčení odmítá jakoukoliv diskriminaci, ať už směrem k Pionýru či jinému sdružení nebo osobě.
  3. Opakovaně vyhlašuje zájem Pionýra na spolupráci a na řešení problémů jež přesahují rámec možností jednotlivých sdružení.
  4. Vybavuje své zástupce mandátem k jednání a zároveň jim ukládá aktivně spolupracovat se všemi dětskými a mládežnickými sdruženími sledujícími zájmy dětí.
  5. Obdobný aktivní postup doporučuje i nižším organizačním složkám Pionýra, protože vzájemná koordinace úsilí při řešení společných problémů sdružení dětí a mládeže je potřebná i na úrovni okresů a základních článků.
Praha, 11. XII. 1993
přijato jednomyslně