Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Služba vlasti (1968)

1968
Služba vlasti
Společná výzva Pionýra a Junáka ze dne 30. srpna 1968
Opis textu originál >>>

Plénum České rady Pionýra na své schůzi v sobotu 31. srpna 1968 vyhlásilo Službu vlasti, přijalo způsob a pokyny jejího organizování a vydalo spolu s náčelnictvem Junáka výzvu všem vedoucím, dospělým členům Pionýra, činovníkům a členům Junáka.

Všem vedoucím Pionýra a  činovníkům Junáka

Odpovědní zástupci podepsaných organizací jednali dnes na společné poradě o zásadách úzké spolupráce při plnění úkolů, které od nás všech nyní požaduje naše společná vlast, Československá socialistická republika.

Po obsazení naší vlasti cizími vojenskými jednotkami projevila naše mládež nejen otevřeně své upřímné cítění, svou odvahu a neohroženost, dokázala však také, že dovede přispět i skutečnou pomocí ve chvílích, kdy toho naše národy nejvíce potřebují. Klid, rozvaha a cílevědomá snaha po objektivním poznání skutečností, a» historických nebo i dnešních – které jsou vlastní všem mladým lidem, naší nové generaci – se staly pevnou a hrdou hradbou obrany suverenního a vlastního národního života.

Skutečná spolupráce a nejužší styky všech složek i členů našich organizací se zrodily právě v těchto těžkých dnech. Právě proto je naší povinností hledat a nacházet na této spontánní základně společné formy a cesty takové spolupráce, která by v dnešní, pro další život našich národů tak rozhodující době, mohla úspěšně sloužit potřebám vlasti, nejlépe rozvinout její dobré a progresivní síly, nejpevněji podepřít legální státní a veřejné orgány a instituce a zvláště vedení KSČ s Alexandrem Dubčekem v čele.

 1. Dohodli jsme se proto, že dáme podnět k zapojení našich oddílů a dalších dětí do akce SLUŽBA VLASTI.
  Vyzýváme všechny složky, všechny pionýrské vedoucí a členy Pionýra, činovníky a členy Junáka, aby plně spolupracovali při zapojování oddílů a dalších dětí a účastnili se jejich činnosti.

 2. Vzájemnou dohodou byla utvořena základna pro nejširší spolupráci pionýrů a junáků a dalších organizací, které by se chtěly připojit.
  Ve všech organizačních složkách vytvářejte společné koordinační výbory dětských organizací pro Službu vlasti, které budou plánovat, připravovat a koordinovat všechny akce spolupracujících organizací a zajiš»ovat pro ně potřebné dohody a předpoklady.
  1. Do těchto koordinačních výborů vysílá každá z organizací po třech zástupcích. Způsob práce a rozsah činnosti těchto výborů není přesně vymezen ani určen, závisí od místních podmínek a poměrů
  2. Ústřední a nižší koordinační výbory mohou a budou podle potřeby vydávat náměty nebo doporučení pro společnou práci všech spolupracujících organizací.
  3. Koordinační výbory budou spolupracovat a  koordinovat činnost spolupracujících organizací podle potřeby spolu s národními výbory, Národní frontou, SPB, ROH a dalšími organizacemi.
  4. Koordinační výbory budou po společné dohodě vysílat své zástupce do příslušných štábů Služby vlasti, budou podporovat jejich činnost a dbát zvláště na to, aby do Služby vlasti byli zapojeni i ti mladí lidé v továrnách, ve školách, v dílnách, na venkově i v organizacích, kteří nejsou členy některé ze spolupracujících organizací.
  5. Ústřední koordinační výbor i všechny výbory ostatní budou vděčně přijímat a realizovat všechny dobré a  prospěšné náměty pro činnost organizací mládeže i Služby vlasti.

Soudruzi a soudružky, bratři a sestry !

Informujeme Vás s radostí o  těchto dohodách.

Prosíme Vás upřímně, abyste svým příkladem a zkušenostmi pomáhali, kde můžete a vyzýváme Vás, abyste společně hledali v koordinačních výborech i ve svých organizacích nové, lepší a prospěšnější cesty práce pro naši mládež, abyste se plně zapojili do oddílů Služby vlasti a podporovali je !

Věříme, že tato vaše práce nejlépe prospěje naší vlasti na její cestě k demokracii, humanismu a  socialismu !

Jsme s vámi – buďte i Vy s námi !

Za Českou radu Pionýra:
Dr. Jiří Pelikán
Oldřich Kryštofek
Za náčelnictvo Junáka:
Dr. Rudolf Plajner, náčelník
Vlasta Koseová, náčelní
prof. František Němec, jednatel
Za ústř. náč. Svazu Junáků – Zálesáků:
Dr. Karel Šubrt

V Praze dne 30. 8. 1968


Z provolání všem dětem naší země

Voláme vás všechny:
vstupte do SLUŽBY VLASTI!

Vyhledejte své kamarády v oddíle, pionýry, junáky, obnovte stará a najděte nová přátelství, dohodněte se se svými vedoucími, rádci, vůdci, se svými učiteli, rodiči – a  pomáhejte všude, kde je pomoci potřeba! Jednotlivě, ve dvojčlenných, v trojčlenných “hlídkách dobrých skutků” (jak už to dělají v Plzni), v celých oddílech. a co nejvíce společně!

Vytvořte všude velký řetěz důvěry a vzájemné pomoci dětí a dospělých!

Když skončí vaše školní práce – i v ní se snažte ulehčit těžkou situaci svým učitelům – a když skončí vaše pomoc doma:

 • pomáhejte při odstraňování škod, pomáhejte při dokončení sklizně;
 • sbírejte starý papír a odpadové suroviny;
 • staňte se mladými zdravotníky a  udržujte co největší čistotu osobní i svého okolí, pomáhejte při zdravotnické péči;
 • zjistěte si, kdo ze starých a  opuštěných či nemocných lidí v nejbližším okolí potřebuje péči – podělte se o ni a vytrvejte v ní;
 • nabídněte svou pomoc dětským domovům a  mateřským školám;
 • staňte se rytířskými ochránci malých – chraňte malé děti před nálezy munice, před nerozumným okukováním nebezpečných vojenských strojů a zbraní, hrajte si s dětmi a  sportujte s nimi !

Získávejte pro tuto péči a práci nejlepší z dospělých, především vlastní rodiče.

Žádejte dospělé, ať vám i  vašim kamarádům povědí o slavné i hořké národní minulosti, ať vám i ostatním dětem ukáží památníky naší odvěké kultury, našeho umění, díla věků v této zemi.

Nezapomeňte, že poctivou prací ve škole a obětavou

SLUŽBOU VLASTI

připravujete samy sobě i své zemi lepší, svobodnější budoucnost.

Podrobné pokyny pro organizování Služby vlasti už dostali vaši vedoucí, rádcové a  vůdcové, přihlašují se k ní i vaši učitelé – poraďte se s nimi, čím byste mohli být nejprospěšnější !

SLUŽBOU VLASTI se prohlubuje i rozšiřuje dosavadní činnost všech oddílů Pionýra a Junáka, která jinak pokračuje jako dřív !

Chceme po Vás jen, abyste také vy, děti, přispěly podle svých sil a možností k tomu, oč usiluje všechen náš lid:

 • k obnově svobodného, důstojného života v celé naší vlasti,
 • k nápravě škod, které utrpěla,
 • k jejímu novému rozvoji 
  a tím vším i ke svému štěstí !

Proto vás všechny voláme do SLUŽBY VLASTI!

Vaši
dospělí přátelé, vedoucí, vůdci, rádci, učitelé,
zástupci Ústřední a České rady Pionýra,
náčelnictva Junáka a Junáka – Zálesáka
a účastníci pléna České rady Pionýra v Praze.

V Praze dne 31. 8. 1968