Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Programové teze Pionýrské organizace (1968)

1968
Programové teze Pionýrské organizace
Jednání mimořádného pléna ÚR PO ve dnech 4. – 7. dubna 1968
 

Nadešla doba, kdy můžeme dotvořit a uvést v život zásady, za které po léta bojovali progresivní pionýrští pracovníci. Výrazem jejich snah bylo nové pojetí dětské organizace formulované na půdě Ústřední pionýrské rady již více než před rokem. Zásady některých pracovníků ÚV KSČ, bývalého sekretariátu ÚV ČSM a liknavost některých pionýrských pracovníků způsobily, že z něj do dnes není téměř nic uskutečněno.

Vycházejíce z potřeb vlasti, z potřeb československých dětí a ze současné situace, prohlašujeme:

Odmítáme postátněnou a  poškolštěnou pionýrskou organizaci, která téměř přestala být hnutím dětí a jejich dospělých přátel.

Odmítáme formální politickou výchovu pionýrů, uskutečňovanou prázdnými frázemi a  bombastickými oslavnými akcemi.

Odmítáme monopolní a  výsadní postavení pionýrské organizace, ale také její ztotožňování s ostatními útvary mimoškolní výchovy, které s organizací nemají nic společného.

Odmítáme programové i  organizační sepjetí pionýrské organizace se školou. Rozcházíme se s pracovníky, které s organizací pojí jen vlastní existenční závislost.

Odmítáme bezbřehou masovost pionýrské organizace. Vyřazení všech formálních členů a  kolektivů, které se neztotožňují s programem organizace a nemají schopného vedoucího, pokládáme za předpoklad nadcházející obrody organizace.

Dětská organizace, kterou vytváříme, bude vycházet z mnohaletých tradic předcházejících pokrokových dětských organizací i nejlepších pionýrských kolektivů. Bude pěstovat u dětí základní mravní vlastnosti a nekonformní společenskou aktivitu. Povede děti v duchu demokratických tradic našich národů, k pochopení a snášenlivosti vůči odlišným názorům, ale zároveň k postupnému porozumění a prosazování společensky pokrokových, spravedlivých, materialistických názorů na svět a společnost. Bude od svých členů vyžadovat důslednou shodu slov a činů. V tom spatřujeme političnost dětské organizace.

Bude spolupracovat s jinými dětskými organizacemi, byť by se světonázorově odlišovaly, pokud se budou hlásit k československé socialistické státnosti.

Organizace dosahuje svých cílů prostřednictvím různorodé činnosti: turistiky, táboření, zálesáctví, sportu, kulturní, technické činnosti, činnosti přírodovědné, obětavou prací ve prospěch organizace a vlasti. o obsahu vlastní činnosti a specifických požadavcích na své členy rozhoduje oddíl, nebo samostatná družina.

Za hlavní prostředek výchovy pokládá stmelený kolektiv. Děvčata a chlapci vytvářejí podle vlastního přání chlapecké a dívčí, nebo smíšené oddíly, samostatné družiny a skupiny z dětí různého nebo stejného věku. Skupina přestává být kolektivem dětí z jedné školy, stává se sdružením oddílů a družin, organizovaných buď podle místa činnosti, nebo oborů činnosti.

Organizace bude vytvářena nezištnou prací mnohých dobrovolných a nemnohých profesionálních pracovníků – organizátorů dětských kolektivů. Vítá do svých řad dospělé – učitele, vychovatele, rodiče a všechny přátele dětí, kteří souhlasí s programem organizace a chtějí se podílet na jeho realizaci.

Bude vytvářet vlastní hospodářskou základnu. (Klubovny, tábory, atd.).

V organizaci rozhodují ti, kdož pracují s dětmi.

Organizace ponese jméno Československý pionýr.