Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Program Pionýra (1991)

1991
Program Pionýra
schválený Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991
 

I.

Pionýr je demokratickou, samostatnou, dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých, ve které její členové uspokojují svoje zájmy a potřeby, zdokonalují svoje vědomosti a dovednosti, pomáhají sobě i jiným. Pionýr je nezávislý na politických stranách, hnutích a jiných organizacích. Vztah ke společnosti vyjadřuje obhajobou zájmů dětí, mládeže i dospělých členů, podílem na demokratickém vývoji společnosti. Podporuje sociální programy především s ohledem na zájmy a potřeby dětí a mládeže.

II.

Pionýr rozvíjí činnost na území Čech, Moravy a Slezska, respektuje národní, národnostní i územní zájmy svých základních článků. V činnosti uplatňuje zásady Úmluvy dětských práv OSN.

Blízké ideje spojují Pionýra se slovenskou organizací Pionier, se kterou vytváří federativní celek.

III.

Pionýr svobodně navazuje na všechny pozitivní myšlenky a činy z minulosti a bude je využívat ku prospěchu organizace a svých členů.

IV.

Ideálem Pionýra je svobodný rozvoj osobnosti v demokratické společnosti. Východiskem koncepce Pionýra je pojetí dítěte a výchovy, které chápe dítě jako subjekt, nikoli objekt manipulovaný dospělými. Dítě pojímá jako aktivního spolutvůrce svého kolektivu i sebe sama.

Pionýr zdůrazňuje podíl dětí na rozhodování svého kolektivu, na samosprávě. Výchovu chápe jako vzájemné ovlivňování dětí, mládeže a dospělých, které obohacuje všechny.

Takto pojatá výchova klade vysoké nároky na vedoucí pionýrských kolektivů. Ti by proto měli vychovávat z vlastních řad Pionýra a pro práci kvalitně připravováni s důrazem na seberozvíjející momenty.

V.

Při rozhodování o činnosti pionýrských kolektivů jsou důležité ideály, ke kterým Pionýr směřuje:
  • morální osobnost s lidským vztahem k ostatním, s aktivním postojem ke společnosti, přírodě, životu na Zemi, osobnost jednající na základě uvědomění si lidských hodnot a nesoucí za své jednání plnou odpovědnost.
  • osobnost samostatná a tvořivá, schopná netradičně vidět a spoluvytvářet svět, respektovat odlišné názory, schopná sebevýchovy a sebehodnocení.

VI.

Ideály Pionýra dosahují pionýrské kolektivy prostřednictvím různorodé, zvláště zájmové činnosti. Samy rozhodují o jejím obsahu, normách života kolektivu a své vnitřní organizaci. Mohou se sdružovat ve vyšší, trvalé i dočasné celky.

VII.

Pionýr vychází z dobrovolné činnosti dětí, mládeže a dospělých. Dospělí členové vytvářejí vyšší orgány, jejichž úkolem je zajišťovat podmínky pro činnost základních kolektivů a zastupovat je na veřejnosti. Nezbytný placený aparát musí být výkonnou složkou organizace.

VIII.

Základním zdrojem hmotného zabezpečení činnosti Pionýra jsou vlastní zdroje (výsledky vlastní hospodářské činnosti a členské příspěvky) všech složek. Dalšími zdroji mohou být finanční a materiální příspěvky a pomoc státu, obcí a jiných organizací a osob.