Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

Program Pionýra (1968)

1968
Program Pionýra
přijatý na konferenci pionýrských pracovníků z českých zemí  Seč, 21. června 1968
 

Hlavním cílem Pionýra je stát se hnutím dětí a jejich starších přátel, být výrazem jejich touhy prožívat společně šťastné chvíle, spolu se svými druhy zdokonalovat své vlastnosti a vědomosti, pomáhat svým blízkým a  své socialistické vlasti.

Program Pionýra vychází z potřeb vlasti a z potřeb českých dětí, z pokrokových tradic dětských organizací a z dobrých i nedobrých zkušeností bývalé pionýrské organizace ČSM.                           

 
Co jsou pionýrské ideály

Pionýrskými činy stávají se členové Pionýra vděčnými následovníky svých rodičů, čestnými, pravdomluvnými ochránci přírody a všech výsledků lidské práce, přáteli dětí celého světa.                  

Pionýr odmítá formální politickou výchovu, uskutečňovanou prázdnými frázemi a přepychovými oslavami. Členové Pionýra si na základě vzdělání a zkušeností, získaných v oddílech a družinách, vytvářejí vlastní kritické názory na své okolí a  společnost, hledají tak pravdu a učí se poznanou pravdu vyslovovat a  nebojácně uskutečňovat. Stávají se tak spojenci pokrokových sil společnosti.

Pionýr vede své členy v duchu demokratických tradic našich národů k pochopení odlišných názorů, ale zároveň k prosazování pokrokových, spravedlivých, marxistických názorů na svět a společnost. Vyžaduje od svých členů důslednou shodu slov a činů.

Pionýr – to je ten, kdo je vždy vpředu,
poznává dosud nepoznané a dobývá dosud nedobyté !


Co jsou pionýrské činy

Pionýr podporuje zájmy svých členů a své cíle uskutečňuje prostřednictvím různorodé činnosti, kterou je například: turistika, sport, kulturní, technická a  přírodovědná činnost, táboření a zálesáctví, péče o mladší a slabší, obětavá a nezištná práce ve prospěch organizace a vlasti.

V Pionýru žijí v bratrské shodě a spolupráci kolektivy různých zaměření a uspořádání: tábornické a  zálesácké oddíly, oddíly mladých strážců hranic, mikrokolektivy, oddíly vojáků, ochránců přírody, mladých obránců vlasti atd.

Členové oddílu nebo samostatné družiny rozhodují o tom, zda se chtějí zabývat převážně jen jedním druhem činnosti, nebo zda společný život naplní různorodými úkoly.

Plnění členských povinností a využívání členských práv, především však uskutečňování programu Pionýra a život podle pionýrských zákonů odlišuje pionýrské oddíly a družiny od ostatních útvarů mimoškolní výchovy.

Náš domov a vlast očekává naše pionýrské činy !

 

Jak pionýr žije a pracuje

Pionýrem může být jen ten, kdo se zúčastňuje pionýrské činnosti a je připraven prožívat se svým oddílem nebo družinou dobré i zlé.

Pionýry v oddíle nebo samostatné družině pojí rozmanité dlouhodobé i krátkodobé společné cíle: plnění povinných pionýrských zkoušek připravenosti, důvěry a věrnosti, společné hry, táboření, výlety a soutěže, zdokonalení svých odborných dovedností. Pionýři se mohou rozhodnout pro dobrovolné získání Důkazů své pionýrské zdatnosti. Mladší pionýři podle podmínek Plamene odvahy, bystrosti a vytrvalosti, starší pionýři podle podmínek Cesty objevů, samostatnosti a správného rozhodnutí. Správný pionýrský vedoucí využívá i dalších námětů, které Pionýr poskytuje nebo které si s pionýry sám stanoví.

Ze společných cílů oddílu nebo družiny vyplývají pro členy různé požadavky. Někde se zdůrazňuje tělesná zdatnost, jinde hudební nadání nebo zájem o techniku. Všechny pionýrské kolektivy bez rozdílu svého zaměření však vyžadují, aby jejich členové byli snaživými žáky, vzali na sebe část domácích povinností a  všimli si, kde jejich pionýrských rukou a hlav zapotřebí – v ulici, obci, v domově důchodců, v mateřské škole atd. Nikdo z pionýrů nezůstává bez úkolů. Vždyť je nutno se svědomitě starat o vlajku oddílu, klubovnu, kroniku, pokladnu, lékárničku, vývěsní skříňku nebo nástěnku.

V práci, při hře i  společném odpočinku vzniká pionýrské přátelství, ale také nedorozumění a  spory. Každý má právo uplatnit své názory a požadavky. Pionýrský vedoucí je starším druhem a přítelem. Radí, pomáhá pionýrům, učí je poznávat, co je dobro a zlo, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Není-li si jist, zeptá se rodičů, starších soudruhů, učitelů. Zajímavou, užitečnou, společnou prací a zábavou působí pionýrské zákony na vlastnosti pionýra – mladého občana socialistické vlasti.

Pionýrský kolektiv je první školou občanské demokracie !

 

Pionýr a společnost

Pionýrské ideály a  pionýrské činy podporují pokrokové cíle komunistické strany, Národní fronty a socialistického státu. Pionýr je rovnoprávným partnerem všech společenských organizací.

Je důsledným zastáncem zájmů a potřeb svých členů a všech československých dětí. Prostřednictvím dospělých členů a příznivců prosazuje spravedlivou touhu dětí mít hřiště, klubovnu, tábořiště i ostatní základní hmotné prostředky pro činnost ve volném čase.

Pionýru záleží upřímně na tom, jak žije každé děvče a chlapec. Všechny, kdož chtějí žít podle pionýrských zákonů, vítá do svých řad. Pionýr spolupracuje s dětskými organizacemi, které se stejně jako on jednoznačně hlásí k československé socialistické státnosti, i když se svým světovým názorem odlišují.

Všemi svými silami přispívá Pionýr k životu federací dětských a mládežnických organizací, v nichž vidí významné spojení sil k dosažení společných zájmů všech dětí a veškeré mládeže Československé socialistické republiky.

Společné cíle pojí Pionýra především s bratrskou pionýrskou organizací Slovenska, se kterou vytváří federativní organizaci.