Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Postup Pionýra do celostátní konference pionýrských pracovníků (1990)

1990
Postup Pionýra
do celostátní konference pionýrských pracovníků
přijatý na Mimořádné konferenci pionýrských pracovníků   Brno, 20. ledna 1990
 

Nejnaléhavějším úkolem pro nejbližší období po mimořádné CK PP je ozdravení života Pionýra, z něhož je třeba odstranit vše, co je formální a co se přežilo. Činnost s dětmi bude nutné opřít o nejlepší tradice Pionýrské organizace a dát v ní co největší prostor pro tvořivost a  aktivitu samotných dětí a jejich vedoucích. Vytvořit jednoduchou dobře fungující organizační strukturu, sloužící především potřebám základních článků organizace. Upevnit kolektivy jisker, pionýrů a pionýrských pracovníků, získat nezbytné jistoty pro jejich činnost. Prosadit rovnoprávné postavení organizace Pionýr mezi společenskými organizacemi a v celé společnosti. Obnovit na nových základech spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, které mohou být dětem prospěšné. Systematicky vytvářet vlastní materiálně technickou základnu Pionýra.

Postavení Pionýra ve společnosti
 • zařadit Pionýra do struktury společnosti jako samostatnou, rovnoprávnou, na politických stranách nezávislou součást
 • jako rovnocenný partner spolupracovat se všemi organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží ČSSR
 • zapojovat se do různých prospěšných hnutí a aktivit ve společnosti (např. ochrana a tvorba životního prostředí)
 • podílet se na vypracování všech úprav zákonů, týkajících se dětí a mládeže
 • prosazováním Konvence dětských práv v podmínkách ČSSR obhajovat oprávněné zájmy všech dětí
 • zůstat aktivním členem CIMEA, spolupracovat s dětskými a  mládežnickými organizacemi v zahraničí a mezinárodními dětskými organizacemi, které o to projeví zájem
 
Jak budeme organizovat svůj život v Pionýru?
 • vytvářet předpoklady pro plné uplatňování práv jisker a  pionýrů, zejména možnost vybrat si oddíl
 • prosazovat důsledný demokratický postup při výstavbě zjednodušené organizační struktury Pionýra zdola a v práci všech orgánů uplatňovat samostatnost a plnou odpovědnost
 • nově formulovat všechny směrnice a pokyny upravující vnitřní život Pionýra
 • učit děti řídit si svoji organizaci a vymezit vztahy mezi dětmi a dospělými
 • pionýrské vedoucí vychovávat z řad pionýrů a instruktorů, ve spolupráci s rodiči a veřejností vyhledávat schopné vedoucí bez rozdílu jejich politické příslušnosti
 
Co chceme s dětmi dělat a jakým způsobem?
 • uspokojovat zájmy a potřeby dětí prostřednictvím pestré a  přitažlivé činnosti, za základní formu činnosti v Pionýru považovat hru a soutěž
 • podporovat ustavování zájmových pionýrských oddílů
 • ve výchovném působení na děti se soustřeďovat především na všelidské morální hodnoty
 • poskytovat co největší prostor pro vlastní aktivitu a  tvořivost dětí a dospělých při vytváření vlastních tradic činnosti
 • poskytovat pionýrským oddílům soubor nezávazných výchovných programů a dalších námětů pro činnost
 • přizpůsobit novým podmínkám přípravu vedoucích a pionýrů na práci v organizaci a poskytovat jim soustavnou metodickou pomoc
 
Jak vytvoříme základní podmínky pro činnost pionýrských kolektivů a orgánů Pionýra?
 • k činnosti pionýrských oddílů i nadále využívat zařízení národních výborů, společenských organizací a institucí, snažit se tyto možnosti smluvně zajistit
 • prosazovat, aby se školy do budoucna staly středisky pro volný čas dětí a mládeže a aby v nich bylo dostatek místa jak pro činnost pionýrských oddílů a skupin, tak i ostatních organizací
 • cílevědomě a programově rozvíjet materiálně technickou základnu pionýrských skupin i ostatních článků výstavby Pionýra, především tím vytvářet podmínky pro rozvoj zájmové činnosti jisker a pionýrů
 • provést majetkové a hospodářské vypořádání se SSM a vytvořit samostatnou ekonomickou strukturu organizace a jejího zajištění
 • řešit zdroje prostředků, které organizace nezbytně pro svou činnost potřebuje (příspěvky členů, fond Pionýra, sdružování finančních prostředků, vlastní činnost Pionýra)
 • vytvořit základ soustavy hospodářských a účelových zařízení Pionýra a program jejího dalšího rozvoje
 • jednat s výrobci a prodejními organizacemi, které se zabývají výrobou a prodejem potřeb pro děti, o možnostech podpořit zájmovou činnost v organizaci Pionýr i mimo ni
 • rozšířit aktiv dospělých členů Pionýra o ty, kteří se budou starat o materiálně technické zajištění činnosti Pionýra podle potřeby jí poskytovat i další služby