Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Mimořádná celostátní konference pionýrských pracovníků (1990)

1990
Mimořádná celostátní konference
pionýrských pracovníků
Brno, 20. ledna 1990
 

Delegáti rozhodli o  osamostatnění Pionýrské organizace od SSM a o jejím postupném přechodu v  organizaci novou.

Konference schválila:

Prozatimní Programové zásady Pionýra:

Pionýr je samostatná společenská organizace dětí a jejich starších přátel působící na území ČSSR. Vychází ze zájmů a potřeb dětí, národů a  národností naší vlasti, z tradic pionýrského hnutí a zkušeností dětských organizací u nás i v zahraničí.

Pionýrské ideály:
 • Organizace vede své členy v duchu demokratických tradic našich národů, mravnosti, humanity a  vlastenectví.
 • Členové Pionýra jsou čestnými, pravdomluvnými a  obětavými kamarády, přáteli dětí celého světa. Váží si svých rodičů. Mají úctu ke starším a jsou ohleduplní ke zdravotně postiženým. Upevňují si své zdraví a tělesnou zdatnost. Chrání přírodu, životní prostředí a prospěšné výsledky lidské práce. Chtějí být kulturními, touží poznávat a prožívat krásu.
 • Členové organizace naplňují svou touhu po poznání. Hledají cesty k pravdě, učí se poznanou pravdu vyslovovat a nebojácně uskutečňovat.
Pionýrské činy:
 • Organizace naplňuje pionýrské ideály prostřednictvím různorodé činnosti ve volném čase dětí. Uspokojuje tím zájmy svých členů. žijí v ní vedle sebe v činné spolupráci a shodě skupiny, oddíly a družiny různých zaměření.
 • Členové oddílu samostatně rozhodují o své společné činnosti. Pomocníkem jsou jim pionýrské výchovné programy. Členem organizace může být jen ten, kdo se zúčastňuje pionýrské činnosti a je připraven prožívat se svým kolektivem dobré i zlé.
 • Všechny pionýrské kolektivy bez rozdílu svého zaměření vyžadují, aby jejich členové přistupovali zodpovědně ke svým povinnostem, aby si všímali, kde je jejich nápadů a rukou zapotřebí.
Pionýr a společnost
 • Pionýrské ideály a pionýrské činy podporují pokrokové cíle našeho státu.
 • Organizace se plně hlásí ke Konvenci dětských práv, vyhlášené OSN a prosazuje její důsledné uplatňování v  Československu.
 • Spolupracuje s rodiči, školou, organizacemi a  institucemi, které se zabývají výchovou dětí a mládeže pro naši společnost.
 • Přispívá ke shodě a akční jednotě dětských a  mládežnických organizací při obhajobě potřeb a zájmů dětí.
 • Pionýr učí děti samostatně se rozhodovat, řídit a organizovat si svoje záležitosti, ctít demokratické principy.

Prozatimní statut Pionýra

Postup Pionýra do celostátní konference pionýrských pracovníků
Nejnaléhavějším úkolem pro nejbližší období po mimořádné CK PP je ozdravení života Pionýra, z něhož je třeba odstranit vše, co je formální a co se přežilo. Činnost s dětmi bude nutné opřít o nejlepší tradice Pionýrské organizace a dát v ní co největší prostor pro tvořivost a aktivitu samotných dětí a jejich vedoucích. …
Prosadit rovnoprávné postavení organizace Pionýr mezi společenskými organizacemi a v celé společnosti. Obnovit na nových základech spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, které mohou být dětem prospěšné. Systematicky vytvářet vlastní materiálně technickou základnu Pionýra.
Postavení Pionýra ve společnosti
 • zařadit Pionýra do struktury společnosti jako samostatnou, rovnoprávnou, na politických stranách nezávislou součást
 • jako rovnocenný partner spolupracovat se všemi organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží v ČSSR
 • zapojovat se do různých prospěšných hnutí a  aktivit ve společnosti
 • podílet se na vypracování všech úprav zákonů, týkajících se dětí a mládeže
 • prosazováním Konvence dětských práv v  podmínkách ČSSR obhajovat oprávněné zájmy všech dětí
 • zůstat aktivním členem CIMEA, spolupracovat s  dětskými a mládežnickými organizacemi, které o to projeví zájem

Co chceme s dětmi dělat a jakým způsobem?

 • uspokojovat zájmy a potřeby dětí prostřednictvím pestré a přitažlivé činnosti, za základní formu činnosti v Pionýru považovat hru a soutěž
 • podporovat ustavování zájmových pionýrských oddílů
 • ve výchovném působení na děti se soustřeďovat především na všelidské morální hodnoty
 • přizpůsobit novým podmínkám přípravu vedoucích a pionýrů na práci v organizaci a poskytovat jim soustavnou metodickou pomoc…

Mimořádná celostátní konference pionýrských pracovníků žádá,
aby mimořádný sjezd SSM

 1. vzal na vědomí rozhodnutí o osamostatnění PO, která doposud byla součástí SSM a schválil opatření, která by umožnila její osamostatnění bez zbytečných průtahů
 2. rozhodl o spravedlivém majetkoprávním vyrovnání Pionýra a SSM a to nejpozději do konce března 1990. MCK PP považuje za spravedlivé jen takové vypořádání, které zohledňuje fakt, že Pionýrská organizace vždy tvořila polovinu jednotné dětské a  mládežnické organizace, nazývané SSM
 3. zrušil materiál „Některé základní otázky vývoje dětského a mládežnického hnutí“, schválený III. zasedáním ÚV SSM ve dnech 22.- 23.2. 1971 a omluvil se všem pionýrským pracovníkům, kteří byli donuceni v období tzv. normalizace odejít od práce v  Pionýrské organizaci