Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Kdo jsou pionýři (1949)

1949
Kdo jsou pionýři
Citace z publikace: Zakládáme pionýrské oddíly  Vydavatel: ÚV ČSM, říjen 1949
  

V odvěkém boji lidstva s přírodou o uhájení života zrodil se nejkrásnější typ člověka – pionýr. Pionýr je čestné označení pro lidi, kteří razí novou cestu, nebojí se překážek ani námahy a kteří vytrvalou a obětavou prací pro lidskou společnost vytvářejí její lepší budoucnost.

Za pionýra musíme považovat již pravěkého člověka, který první překonal strach z ohně a  naučil se ho ovládat ve svůj prospěch. Pionýrem byl i člověk, který si první ostrým kamenem zašpičatil nalezenou hůl a vyrobil z ní první primitivní nástroj. Pionýrem byl lovec, který se prvně naučil užívat luku a šípu, byli jím i ti, kteří prvně začali obdělávat půdu a sít zrní.

Do řad pionýrů počítáme tisíce a miliony známých i neznámých pracovníků, kteří po tisíciletí v neúnavné práci zlepšovali staré nástroje a způsoby práce a nalézali nové země a vydobývali nová bohatství přírody.

Pionýry byli český sedlák a kovář, bratranci Veverkové, vynálezci pluhu, který nevídaným způsobem zlepšil obdělávání půdy, pionýrem nazýváme Jamese Watta, vynálezce parního stroje, jenž tak převratně změnil život člověka, byl jím i Čech Josef Božek, který první sestrojil vůz, poháněný parou, Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu, Francouz Montgolfier, vynálezce balonu, slavný ruský pěstitel Mičurin, který vypěstoval nevídané druhy ovoce a stal se zakladatelem vědeckého a pěstitelského směru, který rok co rok objevuje nové, lepší a výnosnější druhy plodin všeho druhu.

Pionýry byli i slavní lékaři a vědci, bojující s nejhoršími nepřáteli člověka, nemocemi a  s mikroby, jako Pasteur, Koch, český lékař a vědec Jedlička, jeden z prvních roentgenologů, který své práci a vědě obětoval své zdraví, vynálezci radia manželé Currieovi a tisíce a tisíce jiných známých i  méně známých pionýrů práce a vědy.

Pionýry jsou i naši dělníci, technici, inženýři, konstruktéři, horníci a rolníci, zlepšovatelé práce a úderníci, lidé, kteří stojí v prvních řadách bojovníků o šťastnější a bohatší zítřek, o lepší život člověka. Ale pionýři nejsou jen mezi dospělými. Pionýry máme i mezi naší mládeží. Vždyť jsou u nás chlapci a děvčata, kteří se žádné práce nebojí a  odvážně pomáhají svým rodičům a starším druhům. Pionýři z řad mládeže pomáhají republice všude, kde je třeba. Najdeme je na poli při sklizni obilí, sena i brambor, jsou mezi sběrači odpadových surovin pro náš průmysl, pomáhají republice získat cizí devisy na borůvkových a jiných sběrových brigádách, pěstují moruše, slunečnice a ovocné stromy, soutěží ve zpěvu, v práci i ve sportu, konstruují modely letadel, lodí, jeřábů a  strojů a především se učí.

Ti chlapci a děvčata, kteří nejlépe pochopili, že v jednotě je síla a že všechny lidské ruce a  hlavy se musí spojit, abychom si vydobyli a zajistili lepší život, sdružují se dnes v pionýrských oddílech na našich národních a středních školách.

Pionýři chtějí být první mezi prvními, chtějí být všem chlapcům a děvčatům příkladem. Vědí, že k tomu, aby se mohli stát dobrými pracovníky a budovateli republiky, musí mnoho znát a umět. Proto se poctivě a vytrvale učí a pomáhají i  druhým, aby se naučili znát vše, co v práci pro republiku a pro ostatní lidi budou potřebovat. Chtějí, aby z jejich třídy a školy vycházeli lidé, kteří budou nejlepšími dělníky v továrnách, úderníky v dolech, stachanovci a zlepšovateli práce, a proto mezi sebou soutěží a starají se o ty, kteří zůstávají pozadu.

Pionýři jsou nejnadšenějšími účastníky Soutěže radostné práce a Soutěže tvořivosti mládeže. Učí se poznávat kulturní bohatství našeho národa a všeho lidstva, učí se znát všechny obory lidské práce a ve vlastní tvořivé práci poznávat radost z ní. Učí se rozumět přírodě a lidské společnosti, učí se znát a rozumět jejím zákonům a cenit si práce člověka, která přírodu a lidskou společnost přetváří ve stále bohatší a krásnější.

Pionýři jsou chlapci a  děvčata, ze kterých vyroste nová, socialistická generace, generace tvořivých vzdělaných a spravedlivých lidí, záruka šťastné budoucnosti našeho národa a všeho lidstva.

Zásady: Pionýr je všem chlapcům a děvčatům příkladem.

 1. Pionýr miluje svou lidově demokratickou vlast.
  Je hrdý na svůj národ, který pod vedením presidenta Klementa Gottwalda buduje socialismus. Miluje svou lidově demokratickou republiku a její armádu, záruku bezpečnosti našeho státu.

 2. Pionýr přeje svobodu a  mír všem národům.
  Miluje našeho osvoboditele Sovětský svaz, zemi svobody, míru a  socialismu.

 3. Pionýr se dobře učí.
  Plní vzorně svoje školní povinnosti, má rád knihy, stále se vzdělává, aby se stal uvědomělým a platným budovatelem socialismu.

 4. Pionýr je pracovitý.
  Ctí každou práci, která přináší prospěch celku, a účastní se jí podle svých sil. Především pomáhá svým rodičům.

 5. Pionýr pečuje o své zdraví.
  Dbá o svou čistotu a je otužilý, aby byl zdatným pracovníkem a  obráncem své vlasti.

 6. Pionýr je ukázněný.
  Dbá rad svých rodičů, učitelů a vedoucích. Podřizuje se vždy vůli kolektivu.

 7. Pionýr chrání svou pionýrskou čest.
  Zastává pravdu, je čestný a odpovědný, není sobecký a jedná vždy spravedlivě. Váží si všech pracujících lidí.

 8. Pionýr je mladým hospodářem své země.
  Miluje přírodu, zachází šetrně se vším, co bylo vytvořeno lidskou prací. Chrání splečný majetek a střeží jej před škůdci a nepřáteli.

 9. Pionýr je věrným a  spolehlivým druhem.
  Pomáhá spolužákům a je přítelem malých dětí.

 10. Pionýr se připravuje vstoupit do řad ČSM.
  Bude proto vždy a všude vzorným pionýrem, aby byl přijat do ČSM, který sdružuje nejuvědomělejší mladé budovatele republiky.