Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Dohoda mezi Junákem a Pionýrem o převodu majetku (1991)

1991
Dohoda
mezi Junákem a Pionýrem o převodu majetku
31. ledna 1991
 

DOHODA
dnešního dne byla uzavřena dohoda o převodu majetku mezi těmito organizacemi:

Pionýr
zastoupený předsedou České rady Pionýra, Martinem Bělohlávkem
na straně jedné

a

Český Junák, svaz skautů a skautek
zastoupený starostou Českého Junáka, Jarmilem Burghauserem
na straně druhé.

  1. Předmětem dohody je majetek základních právních subjektů Pionýra, jejichž členové se rozhodli odejít z této organizace s tím, že přecházejí do Českého Junáka.
  2. Základní právní subjekt Českého Junáka, do něhož noví členové přecházejí, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů základnímu právnímu subjektu Pionýra.
  3. Podle této dohody přecházejí uvedení členové do Českého Junáka s movitým a nemovitým majetkem a s majetkovými a užívacími právy a závazky.
  4. V případě, že do Českého Junáka přejde celý základní právní subjekt, přechází s veškerým majetkem a se všemi majetkovými a užívacími právy a závazky. Přechází-li jen část základního právního subjektu, bude vybavena movitým a nemovitým majetkem v poměru, který odpovídá počtu předcházejících členů ve srovnání s celým původním základním právním subjektem. Přecházející kolektiv bude majetkově vybaven do 45 dnů ode dne odchodu, nejpozději však do 31. 12. 1991. Právní subjekt od kterého členové odcházejí, je povinen předložit doklady o stavu majetku, který tento subjekt vlastnil v době vypořádání v tom případě, když o doklady požádá právní subjekt přejímací strany.
  5. Podle této dohody se vypořádá i takový majetek, který dosud vypořádán nebyl, pokud k přechodu členů základních právních subjektů Pionýra do Českého Junáka došlo v době právní existence obou organizací nebo jejich právních předchůdců do dne podpisu této dohody.
  6. O převodu majetku sepíší oba právní subjekty hospodářskou smlouvu. Převod majetku je bezúplatný.
  7. Nabyvatel nemovitosti je povinen požádat o zápis v evidenci nemovitostí u střediska Geodezie podle místa nemovitosti.
  8. Podle této dohody se bude postupovat i v případech, kdy naopak dojde k přechodu členů z organizace Český Junák do organizace Pionýr.
  9. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou zúčastněných stran. Republikové orgány obou stran se zavazují tuto dohodu publikovat ve svých organizacích způsobem v organizaci obvyklým, zejména pak ve svých základních právních subjektech.
  10. Platnost této dohody končí 31. 12. 1991.

 

Za organizaci Český Junák

Za organizaci Pionýr
 
Jarmil Burghauser
, v.r.
starosta Českého Junáka
Martin Bělohlávek, v.r.
předseda České rady Pionýra

V Praze dne 31. 1. 91