Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

K průběhu sobotního a nedělního zasedání (1968)

1968
K průběhu sobotního a nedělního zasedání

Informátor č. 2    z jednání ÚR PO    6. – 7. dubna 1968    Seč

Po páteční práci členů rady a přizvaných hostů v pracovních skupinách byla celá sobota věnována výsledkům důkladných diskusí, které byly ve skupinách vedeny podle jednotlivých úseků – program, kádry, školení, aparát, informace, propagace, hospodaření, a DPM.

Obsáhle se diskutovalo k materiálům předkládaným vedoucími jednotlivých skupin. Během tohoto jednání byly předkládány pozměňovací návrhy jednotlivých skupin. Mimo jiné bylo projednáno programové prohlášení Československého pionýra, návrh na kvalifikační stupně pionýrských pracovníků, statut pionýrských pracovníků, návrh systému povinných zkoušek a další.

Největší pozornost celého sobotního jednání vzbudil návrh na přijetí nového názvu – Československý pionýr. Postoj členů rady a účastníků byl různorodý. Vedle návrhu ponechat organizaci původní název do celostátní konference se stále více prosazoval názor přijmout z politických a psychologických důvodů ihned nový název Československý pionýr. Po výměně stanovisek a názorů se nakonec celé plénum sjednotilo na přijetí předloženého návrhu.

Největší organizace dětí v ČSSR se tedy od sobotního večera jmenuje Československý pionýr. Pracovníci pionýrského hnutí nastoupili novou cestu…

Až do pozdních večerních hodin se pak jednalo o změnách a úpravách symbolu, slibu, zákonů apod.

———————–

V neděli dopoledne bylo plénu rady předloženo k jednání několik dalších dokumentů: návrh na zkoušky připravenosti a věrnosti, znění nových zásad, hospodaření, jak postupovat do celostátní konference.

Některé další závažné dokumenty budou projednávány na schůzích vedení, eventuelně při dalších jednáních pléna (o domech pionýrů a mládeže, vztahu s ministerstvem školství, prověrka připravenosti, přípravy na festival mládeže aj.)

Ústřední radě docházely také dopisy z okresních rad, domů pionýrů i jednotlivců. V nich se projevuje důvěra radě, podpora při řešení problémů.

S obsahem přijatých dokumentů budou pracovníci pionýrského hnutí seznámeni postupně v příštích dnech.