Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Čtyřdohoda o převodu majetku (1990)

1990
tzv. Čtyřdohoda o převodu majetku
7. června 1990
 

DOHODA
dnešního dne byla uzavřena dohoda o převodu majetku mezi organizacemi

Svazem mladých
zastoupený předsedou RKC SM v ČR, Ing. Miroslavem Raškou
a
Pionýrem
zastoupeným předsedou České rady Pionýra, Martinem Bělohlávkem
na straně jedné

a

Českou tábornickou unií
zastoupenou náčelníkem ČTU, Janem Hochmanem
a
Českým Junákem, svazem skautů a skautek
zastoupený starostou Českého Junáka, Jarmilem Burghauserem
na straně druhé.

  1. Předmětem dohody je majetek základních právních subjektů Svazu mladých a Pionýra, které se rozhodly odejít z těchto organizací a přejít do ČTU nebo Českého Junáka.
  2. Podle této dohody přecházejí uvedené základní právní subjekty s veškerým movitým i nemovitým majetkem včetně závazků a s právem používat jimi pronajaté klubovny do nových organizací (ČTU, Junák), kde opět utvoří základní právní subjekty nebo se začlení do jednotek již existujících v těchto organizacích.
  3. V případě, že do nových organizací nepřejde většina členů původních základních právních subjektů, bude majetek účelně rozdělen dohodou základních právních subjektů jichž se převod týká, a to podle počtu členů.
  4. Ustanovení o převodu majetku se však netýká majetku, který byl v letech 1968 – 1970 vlastnictvím ČTU a  Českého Junáka a jehož navrácení je předmětem samostatných jednání na vyšších úrovních jednotlivých zúčastněných organizací.
  5. Převedení majetku základních právních subjektů z jedné organizace na jinou je bezúplatné a podléhá registraci u příslušných republikových článků zúčastněných organizací.
  6. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu zúčastněných organizací a je závazná pro všechny jejich organizační články. Republikové orgány zúčastněných organizací se zavazují tuto dohodu publikovat ve svých organizacích způsobem v organizaci obvyklým, zejména pak ve svých základních právních dokumentech.

V Praze dne 7. 6. 1990

Jan Hochman, v.r.
Česká tábornická unie
Ing. Miroslav Raška, v.r.
RKC Svazu mladých v ČR
 
Jarmil Burghauser
, v.r.
Český Junák svaz skautů a skautek
Martin Bělohlávek, v.r.
Pionýr