Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

CO DĚLAT v nejbližší době v organizaci Pionýr (1990)

1990
CO DĚLAT v nejbližší době v organizaci Pionýr
materiál pro III. zasedání ČRP
v Seči, dne 20. října 1990
 

A. Upevňovat stávající a zakládat nové kolektivy členů Pionýra

 • využít financí na cestování, soutěže, srazy a vzdělávání přidělených MŠMT na rok 1990 k uspořádání okresních i skupinových akcí s cílem aktivizace oddílů a skupin a povzbuzení sebevědomí dětí i vedoucích
 • pořádat zájmové akce pro dospělé členy
 • organizovat společnou výdělečnou činnost
 • organizovat setkání bývalých pionýrů a vedoucích
 • dbát na dodržování vnitřního řádu organizace – registrace, příspěvky, členské průkazy, práce orgánů…
 • pokračovat v tradici oddílů a PS.

B. Realizovat pestrou a přitažlivou činnost pro děti

 • připravovat nové a obnovovat osvědčené soutěže
 • organizovat skupinové hry, nečekat na pokyn z centra
 • zapojit se do republikového systému soutěží
 • podchycovat zájmy dětí a vytvářet zájmové oddíly
 • posilovat prvky romantiky a fantastiky, pořádat netradiční akce
 • hodnotit a oceňovat práci dětí
 • neopomíjet práci pionýrského aktivu, umožňovat podíl dětí na řízení práce družin, oddílů a skupin
 • začít s přípravou táborů (zimních i letních), využít většího množství prázdnin
 • orientovat se ve větší míře na věkově prostupné oddíly
 • konat sliby a dbát na jejich úroveň.

C. Zabývat se ekonomikou

 • vytvářet specializované skupiny, které se budou zabývat ekonomickou činností, jako cestou k zabezpečení prostředků na činnost organizace a poskytovat ekonomicko-právní informace
 • jednat s orgány státní správy i v místech a okresech o dotování činnosti organizace
 • vyhledávat sponzory (i ve spolupráci s ostatními DMO)
 • důsledně zabezpečit dokumentaci majetku ve vlastnictví organizace i majetku zapůjčeného a pronajatého
 • šetřit a hospodařit efektivně
 • dbát na správnost vedení hospodářské evidence
 • aktivizovat činnost revizních komisí a revizorů PS k důsledné revizní činnosti
 • vyhledat a zdokumentovat majetek Pionýra v letech 1968-70.

D. Propagovat a popularizovat organizaci a její činnost

 • vytvářet propagační skupiny na PS i na okresech
 • přispívat do místního a okresního tisku
 • psát do sdělovacích prostředků, zvát redakce na akce
 • cílevědomě pečovat o pionýrské nástěnky a vývěsky tak, aby byly živé a vypovídaly o současném životě oddílů a PS; využívat fotodokumentace
 • používat při propagaci pionýrský znak a ostatní symboliku oddílů a  PS
 • vydávat oddílové a skupinové časopisy a okresní zpravodaje
 • iniciovat jednání na institucích a orgánech
 • organizovat akce s rodiči dětí (burzy,…).

E. Spolupracovat nebo alespoň navazovat kontakty s orgány a  organizacemi

 • dotáhnout do konce vyrovnání se Svazem mladých
 • dořešit vyrovnání majetku s organizacemi, ke kterým přešly PS jako celek, nebo jejich část
 • snažit se o spolupráci s ostatními dětskými a mládežnickými organizacemi, nejlépe cestou zakládání rad mládeže v okresech
 • spolupracovat s ostatními dětskými organizacemi v místě
 • vyhledávat kontakty s rodiči dětí
 • být ve styku s národními výbory resp. zastupitelstvy
 • snažit se o kontakty se školami a domy dětí a mládeže a spolupráci formulovat v konkrétních dohodách
 • držovat a rozvíjet kontakty se všemi, kteří jsou ochotni spolupracovat (např. ČSTV, ČSŽ)