Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Tisková zpráva z I. VZ ČRP (1993)

1993
Tisková zpráva
z 1. výročního zasedání ČRP

Ve dnech 6. – 7. února 1993 se v Praze uskutečnilo 1. výroční zasedání České rady Pionýra, na kterém delegáti zastupující víc než padesát tisíc členů organizace působících v 950 pionýrských skupinách v celé České republice jednali o vnitřním životě organizace, o podmínkách pro činnost a o vnějších a mezinárodních stycích Pionýra.

Pionýr je jedním ze dvou největších občanských sdružení, která se věnují činnosti s dětmi v jejich volném čase. Zabývá se obhajobou a uspokojováním zájmů a  oprávněných potřeb našich členů, tedy především dětí, prostřednictvím rozmanité a pravidelné činnosti v různorodých kolektivech. Veškerá činnost vychází ze zásad demokratičnosti, dobrovolnosti, samostatnosti a  nezávislosti na politických stranách, hnutích a ideologiích. Podporuje českou státnost, vede své členy k aktivnímu občanství a ke kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte, podporuje a rozvíjí spolupráci s blízkými organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí.

Delegáti ocenili podporu, které se v minulých dvou letech dostalo organizaci Pionýr ze strany státu v podobě dotací na projekty v rámci Programů podpory a ochrany mládeže.

Současně však konstatovali, že podmínky pro činnost dětských organizací se zhoršují. (Týká se to například neustálého zvyšování nájmů a režijních nákladů na klubovny a turistické základny, problémů s vlastníky pozemků, zvyšujících se nákladů na dopravu a stravování při akcích i s uvolňováním dospělých vedoucích, zejména na tábory.) Delegáti proto zaslali dopisy prezidentu ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a vládě ČR s požadavkem, aby při svém rozhodování myslili na děti.

V dopise Junáku – svaz skautů a skautek vyslovili přesvědčení, že nastal čas začít prohlubovat vzájemné kontakty, společně hledat řešení problémů, které se týkají obou organizací.

Delegáti 1. výročního zasedání pokládají za svůj úkol navazovat na tradice a dosavadní výsledky spolupráce se slovenskou organizací Pionier, udržovat přátelské vztahy, vytvářet nové kontakty dětí i dospělých členů Pionýra z obou republik.

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda České rady Pionýra